Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Lesnictví
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEZměna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133460 ; Vydáno : 8.1. 2015 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Informace MZe ze dne 7. 1. 2015.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Dne 8. prosince 2014 vláda přijala nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády, mj. i nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Od 1. ledna 2015 a dále od 1. října 2015 proto dochází ke změnám v pravidlech pro poskytování těchto finančních příspěvků. Významnou novinkou pro žadatele o poskytnutí finančního příspěvku podle hlavy I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb., je především povinnost registrace před poskytnutím příspěvku, nejpozději do 30. března 2015.

Změna nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Dne 8. 12. 2014 vláda ČR schválila přijetím nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, i změnu nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Na základě toho dojde k následujícím změnám v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

S účinností od 1. ledna 2015:
1. Žadatelé o poskytnutí finančního příspěvku na:
 • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (hlava I),
 • obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (hlava II),
 • zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD, hlava III),
 • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (hlava IV)

doručí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu ještě před splněním předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. března kalendářního roku, registraci žadatele, podanou na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 nařízení vlády 30/2014 Sb., a také v textu nařízení vlády č. 308/2014 Sb. (v částce č. 124, na straně č. 3835).

2. Žadatelé o poskytnutí příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) za podmínky poskytnutí dat LHP v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (hlava VII) doručí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu ještě před splněním předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. března kalendářního roku, registraci žadatele, podanou na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 nařízení vlády 30/2014 Sb., a také v textu nařízení vlády č. 308/2014 Sb. (v částce č. 124, na straně č. 3836).
V registraci žadatel uvede (mimo jiné):

 • název podniku,
 • kategorii podniku (podle ustanovení přílohy I „Definice mikropodniků, malých a středních podniků" nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem),
 • popis situace, která nastane bez poskytnutí podpory (nutno uvést v případě velkého podniku, pro posouzení motivačního účinku podpory) - výběrem z odpovědí uvedených ve formuláři,
 • předpokládaný požadavek na finanční příspěvek, a to jednotlivě podle předmětu příspěvku i celkem.

3. Neposkytuje se finanční příspěvek na činnosti, prováděné v rámci či důsledku obnovy porostů po kalamitách, které byly financované prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, a sice:

 • na přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí, umělou obnovu sadbou první i opakovanou (hlava II, § 5 - 8),
 • na přirozenou obnovu MZD, umělou obnovu MZD síjí, umělou obnovu MZD sadbou první i opakovanou, zřizování nových oplocenek a individuální ochranu sazenic MZD proti zvěři (hlava III, § 13 - 16 a § 20 - 21),
 • na přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí, umělou obnovu sadbou první i opakovanou, ochranu lesních porostů do stadia jejich zajištění, zřizování nových oplocenek, hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě a výchovu lesních porostů do 40 let věku (§ 23 - 29), prováděné v rámci či důsledku obnovy lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vlivem antropogenních vlivů (hlava IV).

4. K žádosti o finanční příspěvek na přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí, umělou obnovu sadbou první i opakovanou v rámci obnovy lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (hlava IV, § 23 - 26) se přikládá kopie části hospodářské knihy LHP, týkající se obnovované plochy.

5. Neposkytuje se finanční příspěvek na ochranu lesa (hlava V). Podporu zakládání a obhospodařování semenných sadů nově řeší Zásady pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014 - 2018 (část B, bod 1.3.2 „Podpora semenných sadů a směsí klonů").

6. Žádosti o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti (část třetí, hlava I - „Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb" i hlava II - „Finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců") se v roce 2015 podávají také na předmět příspěvku splněný po 30. září 2014. Od roku 2016 se žádosti podávají po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.


S účinností od 1. října 2015:

1. Neposkytuje se finanční příspěvek na odstranění porostů náhradních dřevin a mechanickou přípravu před výsadbou včetně rozhrnování valů (hlava IV, § 31 a § 32). Podpora těchto činností bude poskytována z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, operace 8.5.3 „Přeměna porostů náhradních dřevin".

2. Finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (hlava IV, § 23 - 29) se od 1. října 2015 poskytují na obnovovaných částech porostních skupin s celkovým zastoupením náhradních dřevin (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo) 0 - 40 % (včetně).

Související odkazy
 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-myslivosti-rybarstvi-vcelarstvi/zmena-pravidel-pro-poskytovani-dotaci.html

 
 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.