Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – červen 2014
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 131545 ; Vydáno : 2.7. 2014 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
fiogf49gjkf0d
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/06/direct-access.html?ojYear=2014


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 639/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení
OJ L 181, 20.06.2014, s.1
Nařízení 640/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost
OJ L 181, 20.06.2014, s.48
Prováděcí nařízení 641/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 181, 20.06.2014, s.74

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 652/2014/EU ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení 178/2002/ES, 882/2004/ES a 396/2005/ES, směrnice 2009/128/ES a nařízení 1107/2009/ES a kterým se zrušují rozhodnutí  66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES
OJ L 189, 27.06.2014, s.1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 592/2014/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako paliva ve spalovacích zařízeních
OJ L 165, 04.06.2014, s.33
Prováděcí rozhodnutí 2014/332/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koní z některých částí území Indie (oznámeno pod číslem C(2014) 3582) 
OJ L 167, 06.06.2014, s.52
Nařízení 633/2014/EU, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES  a příloha I nařízení 854/2004/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na nakládání s velkou volně žijící zvěří a na prohlídku po poražení volně žijící zvěře
OJ L 175, 14.06.2014, s.6
Prováděcí nařízení 636/2014/EU  o vzoru osvědčení pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří
OJ L 175, 14.06.2014, s.16
Prováděcí rozhodnutí 2014/355/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 3772)
OJ L 175, 14.06.2014, s.32
Prováděcí nařízení 676/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „triklabendazol“
OJ L 180, 20.06.2014, s.5
Prováděcí nařízení 677/2014/EU, kterým se mění nařízení  37/2010/EU, pokud jde o látku „kabergolin“
OJ L 180, 20.06.2014, s.8
Prováděcí nařízení 681/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „rafoxanid“
OJ L 182, 21.6.2014, s.11
Prováděcí nařízení  682/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „klosantel“
OJ L 182, 21.06.2014, s.14
Prováděcí nařízení  683/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „chlorsulon“
OJ L 182, 21.06.2014, s.17

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 588/2014/EU, kterým se mění přílohy III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro silici pomerančovou, Phlebiopsis gigantea, giberelovou kyselinu, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kyselinu S-abscisovou, kyselinu L-askorbovou a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 164, 03.06.2014, s.16
Nařízení 617/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron a thifensulfuron-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 171, 11.06.2014, s.1
Prováděcí nařízení 629/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky methyl(nonyl)keton
OJ L 174, 13.06.2014, s.33
Prováděcí nařízení 632/2014/EU  ze dne 13. května 2014, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flubendiamid a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 175, 14.06.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/356/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/138/EU, pokud jde o podmínky dovozu dotčených rostlin do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, jež mají zabránit zavlékání a rozšiřování organismu Anoplophora chinensis (Forster) (oznámeno pod číslem C(2014) 3798)
OJ L 175, 14.06.2014, s.38
Prováděcí nařízení  678/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil a trinexapak
OJ L 180, 20.06.2014, s.11
Prováděcí směrnice 2014/78/EU, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 183, 24.06.2014, s.23
Prováděcí nařízení 698/2014/EU, kterým se mění nařízení  2076/2002/ES, pokud jde o delta-endotoxin Bacillus thuringiensis
OJ L 184, 25.06.2014, s.4
Prováděcí nařízení 700/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  686/2012/EU, pokud jde o členský stát zpravodaj pro účinnou látku dimethomorf
OJ L 184, 25.06.2014, s.8
Nařízení 703/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, ethoxychin, flusilazol, isoxaflutol, molinát, propoxykarbazon, pyraflufen-ethyl, chinoklamin a warfarin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 186, 26.06.2014, s.1
Prováděcí nařízení 707/2014/EU, kterým se mění nařízení 690/2008/ES, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
OJ L 186, 26.06.2014, s.56
Prováděcí směrnice 2014/83/EU, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 186, 26.06.2014, s.64

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 589/2014/EU, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení  252/2012/EU
OJ L 164, 03.06.2014, s.18
Prováděcí nařízení 718/2014/EU, kterým se mění nařízení  669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 190, 28.06.2014, s.55

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí rozhodnutí 2014/362/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/109/ES o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice 66/401/EHS (oznámeno pod číslem C(2014) 3788)
OJ L 177, 17.06.2014, s.58
Prováděcí nařízení 669/2014/EU o povolení D-pantothenanu vápenatého a D-panthenolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 179, 19.06.2014, s.62
Prováděcí nařízení 684/2014/EU o povolení kantaxantinu jako doplňkové látky pro plemenné nosnice (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd.)
OJ L 182, 21.06.2014, s.20

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 696/2014/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové v rostlinných olejích a tucích a potravinách obsahujících rostlinné oleje a tuky
OJ L 184, 25.06.2014, s.1
Nařízení 709/2014/EU, kterým se mění nařízení 152/2009/ES, pokud jde o stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů
OJ L 188, 27.06.2014, s.1

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 664/2014/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení 1151/2012/EU, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla
OJ L 179, 19.06.2014, s.17
Nařízení 665/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1151/2012/EU, pokud jde o podmínky používání nepovinného údaje o jakosti „horský produkt“
OJ L 179, 19.06.2014, s.23
Prováděcí nařízení 668/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1151/2012/EU  o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
OJ L 179, 19.06.2014, s.36
Nařízení 686/2014/EU, kterým se mění nařízení  983/2009/ES a 384/2010/EU, pokud jde o podmínky použití některých zdravotních tvrzení týkajících se účinku rostlinných sterolů a rostlinných stanolů na snížení LDL cholesterolu v krvi
OJ L 182, 21.06.2014, s.27
Nařízení 653/2014/EU ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení 1760/2000/ES, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu a označování hovězího masa
OJ L 189, 27.06.2014, s.33

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

Nařízení 685/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES  a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o roubovaný kopolymer polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu v doplňcích stravy v pevné formě
OJ L 182, 21.06.2014, s.23

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Prováděcí nařízení 644/2014/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 177, 17.06.2014, s.42

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2014/396/EU, kterým se povoluje uvedení pekařského droždí ošetřeného UV (Saccharomyces cerevisiae) na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 4114)
OJ L 186, 26.06.2014, s.108

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství 1/2014 ze dne 9. dubna 2014 o změně přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 180, 20.06.2014, s.21
Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství  2/2014 ze dne 9. dubna 2014 o změně rozhodnutí smíšeného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty 2/2003 ze dne 21. října 2003 o zřízení pracovních skupin a přijetí jejich mandátů
OJ L 180, 20.06.2014, s.60
Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství  3/2014 ze dne 9. dubna 2014 o změně Dodatkové dohody mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 180, 20.06.2014, s.62
Nařízení 692/2014/EU  o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi
OJ L 183, 24.06.2014, s.9
Rozhodnutí 2014/386/SZBP  o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
OJ L 183, 24.06.2014, s.70

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 601/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o kategorie potravin u masa a použití některých potravinářských přídatných látek v masných polotovarech
OJ L 166, 05.06.2014, s.11

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Prováděcí rozhodnutí 2014/372/EU, kterým se stanoví roční rozpis celkových zdrojů Evropského námořního a rybářského fondu dostupných v rámci sdíleného řízení pro období 2014–2020 v členění podle členských států (oznámeno pod číslem C(2014) 3781)
OJ L 180, 20.06.2014, s.18
Nařízení 717/2014/EU o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 190, 28.06.2014, s.45

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

Nařízení 611/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
OJ L 168, 07.06.2014, s.55
Prováděcí nařízení 615/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1306/2013/EU  a k nařízení 1308/2013/EU,  pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
OJ L 168, 07.06.204, s.95

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 628/2014/EU, kterým se mění nařízení 341/2007/ES, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny
OJ L 174, 13.06.2014, s.31
Prováděcí nařízení 637/2014/EU, kterým se mění nařízení 1979/2006/ES, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny
OJ L 175, 14.06.2014, s.20
Prováděcí rozhodnutí 2014/367/EU, kterým se mění směrnice 2002/56/ES, pokud jde o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2014) 3877)
OJ L 178, 18.06.2014, s.26

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 704/2014/EU, kterým se mění nařízení  211/2013/EU  o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie
OJ L 186, 26.06.2014, s.49
Prováděcí nařízení 705/2014/EU, kterým se stanoví dovozní clo uplatňované na zlomkovou rýži
OJ L 186, 26.06.2014, s.53
Prováděcí nařízení 706/2014/EU, kterým se mění nařízení  972/2006/ES, pokud jde o dovozní clo uplatňované na rýži Basmati
OJ L 186, 26.06.2014, s.54

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Směrnice 2014/63/EU, kterou se mění směrnice 2001/110/ES o medu
OJ L 164, 03.06.2014, s.1
Prováděcí nařízení 635/2014/EU  o otevření celní kvóty pro dovoz průmyslového cukru do konce hospodářského roku 2016/17
OJ L 175, 14.06.2014, s.14

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Nařízení 612/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU  změnou nařízení 555/2008/ES, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
OJ L 168, 07.06.2014, s.62
Prováděcí nařízení 614/2014/EU, kterým se mění nařízení  555/2008/ES, pokud jde o použití některých podpůrných opatření v odvětví vína
OJ L 168, 07.06.2014, s.73


Úřední věstník EU,  1. – 30. 6. 2014


 

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.