Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – srpen 2014
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 132282 ; Vydáno : 3.9. 2014 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
fiogf49gjkf0d
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/08/direct-access.html?ojYear=2014


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 834/2014/EU,  kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování společného rámce pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky
OJ L 230, 01.08.2014, s.1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí rozhodnutí 2014/513/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, pokud jde o oblasti v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, na něž se vztahuje omezení v souvislosti s africkým morem prasat (oznámeno pod číslem C(2014) 5583) 
OJ L 231, 02.08.2014, s.7
Prováděcí nařízení 888/2014/EU o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
OJ L 243, 15.08.2014, s.21
Rozhodnutí 33/2014/EHP  ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 256, 28.08.2014, s.1
Rozhodnutí  34/2014/EHP  ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 256, 28.08.2014, s.3
Rozhodnutí 35/2014/EHP  ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 256, 28.08.2014, s.5
Rozhodnutí 36/2014/EHP  ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 256, 28.08.2014, s.7
Prováděcí rozhodnutí 2014/637/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, pokud jde o oblasti, na něž se vztahuje omezení v souvislosti s africkým morem prasat, v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2014) 6169) 
OJ L 259, 30.08.2014, s.23

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 878/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dichlorprop-P, metconazol a triklopyr
OJ L 240, 13.08.2014, s.18
Prováděcí nařízení  880/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
OJ L 240, 13.08.2014, s.22
Prováděcí nařízení  890/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metobromuron a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 243, 15.08.2014, s.42
Prováděcí nařízení 891/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka aminopyralid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 243, 15.08.2014, s.47
Prováděcí nařízení 916/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka sacharóza a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 251, 23.08.2014, s.16
Prováděcí nařízení 917/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Streptomyces lydicus kmen WYEC 108 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 251, 23.08.2014, s.19
Prováděcí nařízení 918/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky motýlí feromony s rovným řetězcem
OJ L 251, 23.08.2014, s.24
Prováděcí nařízení 921/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky tebukonazol
OJ L 252, 26.08.2014, s.3
Prováděcí nařízení 922/2014/EU,  kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metaflumizon a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 252, 26.08.2014, s.6

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2014/514/EU, kterým se schvalují laboratoře v Korejské republice k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem C(2014) 5352) 
OJ L 231, 02.08.2014, s.11

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 904/2014/EU, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie
OJ L 246, 21.08.2014, s.1
Nařízení 923/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití riboflavinů (E 101) a košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120), ve formě hliníkových laků, v určitých kategoriích potravin, a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o specifikace pro riboflaviny (E 101)
OJ L 252, 26.08.2014, s.11

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 847/2014/EU o povolení DL-selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 232, 05.08.2014, s.10
Prováděcí nařízení 848/2014/EU o povolení přípravku L-valin z Corynebacterium glutamicum jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 403/2009/ES, pokud jde o označování doplňkové látky L-valin
OJ L 232, 05.08.2014, s.13
Prováděcí nařízení 849/2014/EU o povolení přípravků Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 a Lactobacillus plantarum DSMZ 16627jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 232, 05.08.2014, s.16
Prováděcí nařízení 852/2014/EU o povolení L-methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 233, 06.08.2014, s.22
Prováděcí nařízení 862/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 496/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku benzoát sodný
OJ L 235, 08.08.2014, s.12
Prováděcí nařízení 863/2014/EU, kterým se mění nařízení 1730/2006/ES  a 1138/2007/ES, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku kyselinu benzoovou (VevoVitall)
OJ L 235, 08.08.2014, s.14

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí nařízení  884/2014/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení 1152/2009/ES
OJ L 242, 14.08.2014, s.4

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 836/2014/EU, kterým se mění nařízení  889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  834/2007/ES  o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 230, 01.08.2014, s.10

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Prováděcí nařízení 840/2014/EU o změně prováděcího nařízení 743/2013/EU, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
OJ L 231, 02.08.204, s.3

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

Prováděcí nařízení 853/2014/EU o zrušení nařízení 1151/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny
OJ L 233, 06.08.2014, s.25

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 885/2014/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz okry a listů curry z Indie a zrušuje prováděcí nařízení  91/2013/EU
OJ L 242, 14.08.2014, s.20
Nařízení 913/2014/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek
OJ L 248, 22.08.2014, s.1
Nařízení 932/2014/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení 913/2014/EU
OJ L 259, 30.08.2014, s.2

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Prováděcí nařízení  887/2014/EU o technickém formátu pro předávání evropských statistik o vinicích podle nařízení 1337/2011/EU
OJ L 243, 15.08.2014, s.1


Úřední věstník EU,  1. – 31. 8. 2014


Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.

 APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.