Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – prosinec 2014
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133481 ; Vydáno : 9.1. 2015 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/12

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 1278/2014/EU, kterým se mění nařízení  967/2006/ES,  828/2009/ES,  891/2009/ES a prováděcí nařízení 75/2013/EU
OJ L 346, 02.12.2014, s.26

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Rozhodnutí 2014/941/EU ze dne 27. června 2013 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce
OJ L 367, 23.12.2014, s.8

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 1277/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „lasalocid“
OJ L 346, 02.12.2014, s.23
Prováděcí nařízení 1306/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  750/2014/EU a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat
OJ L 351, 09.12.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/891/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 9230)
OJ L 353, 10.12.2014, s.17
Prováděcí rozhodnutí 2014/892/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání některých oblastí Francie za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2014) 9218) 
OJ L 354, 11.12.2014, s.45
Prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s potvrzeným výskytem lesknáčka úlového v Itálii (oznámeno pod číslem C(2014) 9415)  (Závazné je pouze pro Itálii)
OJ L 359, 16.12.2014, s.161
Prováděcí rozhodnutí 2014/925/EU, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2014 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/722/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2014) 9650)
OJ L 363, 18.12.2014, s.173
Prováděcí nařízení 1359/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku tulathromycin
OJ L 365, 19.12.2014, s.103
Prováděcí nařízení 1390/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „eprinomektin“
OJ L 369, 24.12.2014, s.65

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 1316/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747, mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU a povoluje členským státům prodloužení dočasných povolení udělených pro uvedenou účinnou látku
OJ L 355, 12.12.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1330/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka meptyldinokap a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 359, 16.12.2014, s.85
Prováděcí nařízení 1334/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka gama-cyhalothrin, mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku
OJ L 360, 17.12.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/917/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2000/29/ES, pokud jde o oznamování přítomnosti škodlivých organismů a opatření, která byla nebo mají být přijata členskými státy (oznámeno pod číslem C(2014) 9460)
OJ L 360, 17.12.2014, s.59

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Prováděcí nařízení 1295/2014/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 349, 05.12.2014, s.33

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

Nařízení 1327/2014/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a masných výrobcích a v tradičně uzených rybách a produktech rybolovu
OJ L 358, 13.12.2014, s.13

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 1287/2014/EU  ze dne 28. listopadu 2014, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 348, 04.12.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1358/2014/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o původ živočichů pocházejících z ekologických chovů akvakultury, chovatelské postupy v akvakultuře, krmiva pro živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury a produkty a látky povolené pro použití v ekologické akvakultuře
OJ L 365, 19.12.2014, s.97

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2014/890/EU, kterým se povoluje uvedení chia oleje (Salvia hispanica) na trh jako nové složky potravin podle nařízení  258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 9209)
OJ L 353, 10.12.2014, s.15
Prováděcí rozhodnutí 2014/905/EU, kterým se povoluje uvedení kopolymeru methylvinyletheru a maleinanhydridu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 9333)
OJ L 358, 13.12.2014, s.47
Prováděcí rozhodnutí 2014/907/EU, kterým se povoluje uvedení Clostridium butyricum (CBM 588) na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 9345)
OJ L 359, 16.12.2014, s.153
Prováděcí rozhodnutí 2014/916/EU o opravě přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/154/EU, kterým se povoluje uvedení na trh glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 9452)
OJ L 360, 17.12.2014, s.58

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 1282/2014/EU, kterým se mění prováděcí 180/2014/EU, pokud jde o maximální množství zpracovaných produktů, která mohou být vyvezena či zaslána ze španělských a francouzských nejvzdálenějších regionů, a o dotčené třetí země
OJ L 347, 03.12.2014, s.13
Nařízení 1340/2014/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 363, 18.12.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/927/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/770/EU s cílem změnit „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny“ na „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny“
OJ L 363, 18.12.2014, s.183
Prováděcí nařízení 1366/2014/EU, kterým se pro rok 2015 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením  3846/87/EHS
OJ L 368, 23.12.2014, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

Prováděcí nařízení 1356/2014/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 365, 19.12.2014, s.87

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2014/873/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/249/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Myanmaru (oznámeno pod číslem C(2014) 9057) 
OJ L 349, 05.12.2014, s.61
Prováděcí rozhodnutí 2014/874/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2014) 9113) 
OJ L 349, 05.12.2014, s.63
Prováděcí nařízení 1338/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 439/2011/EU, pokud jde o prodloužení odchylky od nařízení  2454/93/EHS, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
OJ L 360, 17.12.2014, s.17
Prováděcí Nařízení 1362/2014/EU, kterým se stanoví pravidla pro zjednodušený postup schvalování některých změn operačních programů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu a pravidla týkající se formy a předkládání výročních zpráv o provádění těchto programů
OJ L 365, 19.12.2014, s.124
Nařízení 1388/2014/EU, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
OJ L 369, 24.12.2014, s.37

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1335/2014/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ L 360, 17.12.2014, s.6
Nařízení 1336/2014/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015
OJ L 360, 17.12.2014, s.13
Prováděcí nařízení 1337/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 947/2014/EU  a 948/2014/EU, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 360, 17.12.2014, s.15
Prováděcí nařízení 1380/2014/EU o změně nařízení 595/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1788/2003/ES, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 367, 23.12.2014, s.82

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí směrnice 2014/105/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/53/ES a k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 349, 05.12.2014, s.44
Prováděcí nařízení 1313/2014/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 354, 11.12.2014, s.17
Prováděcí rozhodnutí 2014/926/EU, kterým se určuje, že pro rok 2014 není vhodné dočasné pozastavení preferenční celní sazby pro dovoz banánů pocházejících z Peru podle mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
OJ L 363, 18.12.2014, s.181
Nařízení 1371/2014/EU, kterým se mění nařízení 1031/2014/EU, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
OJ L 366, 20.12.2014, s.20

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí Nařízení 1354/2014/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES,  969/2006/ES, 1067/2008/ES, 1964/2006/ES, od prováděcího nařízení 480/2012/EU a od nařízení  828/2009/ES a 1918/2006/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2015 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, kterým se stanoví odchylka od nařízení 951/2006/ES, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2015 v odvětví cukru a isoglukosy mimo rámec kvót, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 1272/2009/EU, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek nákupu pšenice obecné, másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu v rámci veřejné intervence v roce 2014 a 2015
OJ L 365, 19.12.2014, s.75

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Úřední věstník EU,  1. – 31. 12. 2014Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.