Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – leden 2015
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133732 ; Vydáno : 6.2. 2015 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
fiogf49gjkf0d
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/01/direct-access.html?ojYear=2015


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

Nařízení 2015/9/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
OJ L 3, 07.01.2015, s.10

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2015/56/EU, kterým se mění nařízení 865/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 338/97/ES, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
OJ L 10, 16.01.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/57/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 792/2012/EU, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení 338/97/ES  o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a v nařízení 865/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 338/97/ES
OJ L 10, 16.01.2015, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2015/129/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání Kypru za členský stát úředně prostý brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2015) 172) 
OJ L 21, 28.01.2015, s.18
Prováděcí rozhodnutí 2015/144/EU, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti s nákazami zvířat uvedenými v nařízení 652/2014/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 250)
OJ L 24, 30.01.2015, s.17
Prováděcí nařízení 2015/149/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „methylprednisolon“
OJ L 26, 31.01.2015, s.7
Prováděcí nařízení 2015/150/EU,  kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „gamithromycin“
OJ L 26, 31.01.2015, s.10
Prováděcí nařízení 2015/151/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „doxycyklin“
OJ L 26, 31.01.2015, s.13
Prováděcí nařízení 2015/152/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „tulathromycin“
OJ L 26, 31.01.2015, s.16

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/51/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka chromafenozid, mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku
OJ L 9, 15.01.2015, s.22
Prováděcí nařízení 2015/52/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, pokud jde o zpravodajský členský stát pro účinnou látku mekoprop-P
OJ L 9, 15.01.2015, s.27
Prováděcí nařízení 2015/58/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o datum skončení platnosti schválení účinné látky tepraloxydim
OJ L 10, 16.01.2015, s.25

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2015/130/EU, kterým se schvalují laboratoře v Číně k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem C(2015) 279) 
OJ L 21, 28.01.2015, s.20

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2015/82/EU, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES  a částečných prozatímních přezkumů podle čl. 11 odst. 3 nařízení 1225/2009/ES  ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
OJ L 15, 22.01.2015, s.8
Prováděcí nařízení 2015/83/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 15, 22.01.2015, s.31
Prováděcí nařízení 2015/84/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie
OJ L 15, 22.01.2015, s.54
Prováděcí rozhodnutí 2015/87/EU, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
OJ L 15, 22.01.2015, s.75

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/38/EU o povolení přípravku Lactobacillus acidophilus CECT 4529 jako doplňkové látky pro nosnice a o změně nařízení 1520/2007/ES (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte)
OJ L 8, 14.01.2015, s.4
Prováděcí nařízení 2015/46/EU týkající se povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt a výkrm a odchov perliček (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 9, 15.01.2015, s.5
Prováděcí nařízení 2015/47/EU  týkající se povolení přípravku alfa-amylázy z Bacillus licheniformis (DSM 21564) jako doplňkové látky pro dojnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)
OJ L 9, 15.01.2015, s.8

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení  2015/7/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení  432/2012/EU
OJ L 3, 07.01.2015, s.3
Nařízení 2015/8/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 3, 07.01.2015, s.6
Prováděcí nařízení 2015/37/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Klenovecký syrec (CHZO))
OJ L 8, 14.01.2015, s.2

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Prováděcí nařízení 2015/131/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 23, 29.01.2015, s.1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Prováděcí rozhodnutí 2015/103/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2015) 53)
OJ L 16, 23.01.2015, s.33
Rozhodnutí 2015/155/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Výboru pro obchod se zbožím zřízeného Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí pravidel pro správu celních kvót
OJ L 26, 31.01.2015, s.22

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

Prováděcí nařízení 2015/139/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 24, 30.01.2015, s.3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2015/98/EU  ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení 1380/2013/EU  v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
OJ L 16, 23.01.2015, s.23
Prováděcí nařízení 2015/111/EU, kterým se zavádějí opatření ke zmírnění vážného ohrožení zachování populace mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v Keltském moři, Lamanšském průlivu, Irském moři a jižní části Severního moře
OJ L 20, 27.01.2015, s.31

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

Prováděcí nařízení 2015/153/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1918/2006/ES, pokud jde o měsíční limity pro vydávání dovozních licencí v rámci celní kvóty na rok 2015 pro olivový olej pocházející z Tuniska
OJ L 26, 31.01.2015, s.19

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

Prováděcí nařízení 2015/50/EU, kterým se mění příloha I nařízení 32/2000/ES, pokud jde o zavedení nových celních kvót Unie závazných v rámci GATT pro čokoládu, cukrovinky a pečivo
OJ L 9, 15.01.2015, s.20

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNAÚřední věstník EU, 1. – 31. ledna 2015

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.