Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – únor 2015
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134001 ; Vydáno : 11.3. 2015 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
fiogf49gjkf0d
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/02/direct-access.html?ojYear=2015


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Směrnice 2015/254/EU, kterou se ruší směrnice 93/5/EHS o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin
OJ L 43, 18.02.2015, s.1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/198/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 33, 10.02.2015, s.9
Prováděcí rozhodnutí 2015/204/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 554)
OJ L 33, 10.02.2015, s.45
Prováděcí rozhodnutí 2015/205/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2015) 699)
OJ L 33, 10.02.2015, s.48
Prováděcí rozhodnutí 2015/216/EU, kterým se mění rozhodnutí 2000/572/ES, pokud jde o odkaz na harmonizovaný systém (HS) ve vzorovém osvědčení pro masné polotovary, a kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Izraele na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev (oznámeno pod číslem C(2015) 438)
OJ L 36, 12.02.2015, s.11
Prováděcí nařízení 2015/243/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 41, 17.02.2015, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2015/250/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Sasko, Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, Berlín a Meklenbursko-Přední Pomořansko v Německu jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2015) 706)
OJ L 41, 17.02.2015, s.43
Prováděcí rozhodnutí 2015/251/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 710)
OJ L 41, 17.02.2015, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2015/252/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 714)
OJ L 41, 17.02.2015, s.52
Prováděcí rozhodnutí 2015/266/EU, kterým se uznává Ostrov Man za prostý varroázy a mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/503/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 715)
OJ L 45, 19.02.2015, s.16
Prováděcí rozhodnutí 2015/267/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Japonsko v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 738)
OJ L 45, 19.02.2015, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2015/278/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2015) 791)
OJ L 47, 20.02.2015, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2015/315/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2015) 1004)
OJ L 56, 27.02.2015, s.68

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2015/165/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu mléčnou, Lecanicillium muscarium kmen Ve 6, hydrochlorid chitosanu a Equisetum arvense L. v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 28, 04.02.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/232/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sloučeniny mědi
OJ L 39, 14.02.2015, s.7
Prováděcí rozhodnutí 2015/237/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie (oznámeno pod číslem C(2015) 662)
OJ L 39, 14.02.2015, s.21
Prováděcí nařízení 2015/292/EU, kterým se schvaluje oxid uhličitý jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 15
OJ L 53,  25.02.2015, s.3
Prováděcí nařízení 2015/306/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Isaria fumosorosea kmen Apopka 97 a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 56, 27.02.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/307/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky triklopyr
OJ L 56, 27.02.2015, s.6
Prováděcí nařízení 2015/308/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky (7Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl-isobutyrát
OJ L 56, 27.02.2015, s.9

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

Nařízení 2015/186/EU, kterým se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia 
OJ L 31, 07.02.2015, s.11
Prováděcí nařízení 2015/244/EU o povolení chinolinové žluti jako doplňkové látky pro zvířata neurčená k produkci potravin
OJ L 41, 17.02.2015, s.8
Prováděcí nařízení 2015/264/EU o povolení neohesperidindihydrochalkonu jako doplňkové látky pro ovce, ryby, psy, telata a některé kategorie prasat
OJ L 45, 19.02.2015, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí nařízení 2015/175/EU, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny
OJ L 30, 06.02.2015, s.10

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

Nařízení 2015/174/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 10/2011/EU  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 30, 06.02.2015, s.2

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2015/285/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru EHP zřízeného Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, k nahrazení protokolu 4 k Dohodě o EHP o pravidlech původu novým protokolem, který je v souladu s Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
OJ L 50, 21.02.2015, s.13


11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

Prováděcí nařízení 2015/170/EU  ze dne 4. února 2015 o zrušení nařízení (ES) č. 1135/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny
OJ L 29, 05.02.2015, s.1

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

Prováděcí nařízení 2015/231/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 720/2014/EU o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2014 do 30. června 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením 431/2008/ES  pro zmrazené hovězí maso a kterým se stanoví dodatečná množství, která se mají přidělit
OJ L 39, 14.02.2015, s.5

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/318/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 57, 28.02.2015, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2015/242/EU  ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky
OJ L 41, 17.02.2015, s.1
Nařízení 2015/288/EU  ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení 508/2014/EU o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o dobu a data nepřípustnosti žádostí
OJ L 51, 24.02.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/309/EU, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
OJ L 56, 27.02.2015, s.12
Prováděcí rozhodnutí 2015/316/EU, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
OJ L 56, 27.02.2015, s.73

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2015/225/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 853/2004/ES  týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2015) 631)
OJ L 37, 13.02.2015, s.15
Prováděcí nařízení 2015/303/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  947/2014/EU a 948/2014/EU, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 55, 26.02.2015, s.4

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

Prováděcí rozhodnutí 2015/164/EU o odchylce od pravidel původu stanovených v rozhodnutí  2013/755/EU, pokud jde o surový třtinový cukr z Curaçaa
OJ L 27, 03.02.2015, s.42

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

Nařízení 2015/210/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 35, 11.02.2015, s.16

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Úřední věstník EU,  1. – 28. února 2015


Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.