Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – březen 2015
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134259 ; Vydáno : 3.4. 2015 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/03/direct-access.html?ojYear=2015


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2015/328/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 322/2014/EU, pokud jde o vstupní doklad, který má být použit pro potraviny a krmiva živočišného původu
OJ L 58, 03.03.2015, s.50
Prováděcí nařízení 2015/329/EU, kterým se stanoví odchylka od veterinárních a hygienických předpisů Unie, pokud jde o dovoz potravin živočišného původu určených pro výstavu EXPO Milano 2015 v Miláně (Itálie) do Evropské unie
OJ L 58, 03.03.2015, s.52
Prováděcí nařízení 2015/342/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Idaho a Kalifornie
OJ L 60, 04.03.2015, s.31
Prováděcí rozhodnutí 2015/349/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Idaho a Kalifornie (oznámeno pod číslem C(2015) 1315)
OJ L 60, 04.03.2015. s.68
Prováděcí nařízení 2015/394/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „tulathromycin“
OJ L 66, 11.03.2015, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2015/398/EU ze dne 13. února 2015, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Maďarska na seznam členských států nebo jejich oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem C(2015) 718)
OJ L 66, 11.03.2015, s.16
Prováděcí nařízení 2015/446/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „selenan barnatý“
OJ L 74, 18.03.2015, s.18
Prováděcí nařízení 2015/448/EU, kterým se stanoví zvláštní veterinární předpisy pro dovoz některých produktů živočišného původu určených pro výstavu EXPO Milano 2015 z Japonska do Unie
OJ L 74, 18.03.2015, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2015/522/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2015) 1711)
OJ L 82, 27.03.2015, s.111
Prováděcí nařízení 2015/526/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi
OJ L 84, 28.03.2015, s.30
Prováděcí rozhodnutí 2015/536/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedené zemi (oznámeno pod číslem C(2015) 1990) 
OJ L 86, 31.03.2015, s.154

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/404/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, kaptan, dimethoát, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufosinát, methiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl a propamokarb
OJ L 67, 12.03.2015, s.6
Prováděcí nařízení 2015/405/EU, kterým se schvaluje alfa-cypermethrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 67, 12.03.2015, s.9
Prováděcí nařízení 2015/406/EU, kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotyp H14, kmen SA3 A, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 67, 12.03.2015, s.12
Prováděcí nařízení 2015/407/EU, kterým se schvaluje propan-2-ol jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2 a 4
OJ L 67, 12.03.2015, s.15
Prováděcí nařízení 2015/408/EU o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit
OJ L 67, 12.03.2015, s.18
Prováděcí nařízení 2015/415/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek ethefon a fenamifos
OJ L 68, 13.03.2015, s.28
Prováděcí nařízení 2015/416/EU, kterým se schvaluje dinotefuran jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 68, 13.03.2015, s.30
Prováděcí nařízení 2015/417/EU, kterým se schvaluje Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmen ABTS1743 jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 68, 13.03.2015, s.33
Prováděcí nařízení 2015/418/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát
OJ L 68, 13.03.2015, s.36
Prováděcí nařízení 2015/419/EU, kterým se schvaluje tolylfluanid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 68, 13.03.2015, s.39
Rozhodnutí 2015/423/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na sedmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy ke změnám přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
OJ L 68, 13.03.2015, s.48
Nařízení 2015/399/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,4-dimethylnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, ethefon, fenamidon, fenvalerát, fenhexamid, furathiokarb, imazapyr, malathion, pikoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 71, 14.03.2015, s.1
Nařízení 2015/400/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kostní olej, oxid uhelnatý, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyd, metazachlor, parafinový olej (CAS 64742-54-7), ropné oleje (CAS 92062-35-6) a propargit v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 71, 14.03.2015, s.56
Nařízení 2015/401/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, dikambu, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanát, chromafenozid, kyazofamid, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinát a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 71, 14.03.2015, s.114

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2015/525/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 84, 28.03.2015, s.23

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2015/463/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace pro polyvinylalkohol (E 1203)
OJ L 76, 20.03.2015, s.42

6. KRMIVA
Nařízení 2015/327/EU, kterým se mění nařízení 1831/2003/ES, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh a podmínky použití doplňkových látek skládajících se z přípravků
OJ L 58, 03.03.2015, s.46
Prováděcí nařízení 2015/489/EU o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 78, 24.03.2015, s.5
Prováděcí nařízení 2015/502/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (držitel povolení Micro Bio-System Ltd)
OJ L 79, 25.03.2015, s.57
Prováděcí nařízení 2015/518/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže a o změně prováděcího nařízení 361/2011/EU, pokud jde o slučitelnost s kokcidiostatiky (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o)
OJ L 82, 27.03.2015, s.75

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 2015/391/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí
OJ L 65, 10.03.2015, s.15
Nařízení 2015/402/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 67, 12.03.2015, s.1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

Nařízení 2015/403/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o chvojník (Ephedra spp.) a bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille)
OJ L 67, 12.03.2015, s.4
Nařízení 2015/414/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES, pokud jde o glukosaminovou sůl kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové používanou při výrobě doplňků stravy
OJ L 68, 13.03.2015, s.26

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

Směrnice 2015/412/EU, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území
OJ L 68, 13.03.2015, s.1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2015/428/EU, kterým se mění nařízení 2454/93/EHS a nařízení 1063/2010/EU, pokud jde o pravidla původu v souvislosti se systémem všeobecných celních preferencí a preferenčními celními opatřeními pro určité země a území
OJ L 70, 14.03.2015, s.12
Nařízení 2015/478/EU o společných pravidlech dovozu
OJ L 83, 27.03.2015, s.16
Nařízení 2015/479/EU o společných pravidlech vývozu
OJ L 83, 27.03.2015, s.34

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/360/EU o zahájení soukromého skladování vepřového masa a stanovení výše podpory předem
OJ L 62, 06.03.2015, s.16

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/515/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 82, 27.03.2015, s.12

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2015/531/EU  ze dne 24. listopadu 2014, kterým se doplňuje nařízení 508/2014/EU určením nákladů způsobilých pro podporu z Evropského námořního a rybářského fondu za účelem zlepšení hygienických, zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek rybářů, ochrany a obnovy mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, zmírnění změny klimatu a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel
OJ L 86, 31.03.2015, s.1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/447/EU o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2014/2015 v příloze IX nařízení 1234/2007/ES  na dodávky a přímý prodej
OJ L 74, 18.03.2015, s.21
Prováděcí nařízení 2015/517/EU, kterým se mění nařízení 595/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1788/2003/ES, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 82, 27.03.2015, s.73

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Úřední věstník EU,  1. – 31. 3. 2015

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.