Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Obiloviny
Luskoviny
Olejniny
Okopaniny
Pícniny
Louky a pastviny
Technické rostliny
Energetické rostliny
Zelenina a ovocné plodiny
Okrasné rostliny
Ostatní plodiny
Půda a půdní fond
Výživa a hnojení
Ochrana rostlin
Genetika
Biotechnologie
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEKanadský výzkum činitelů biologické ochrany proti plevelům
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 57673 ; Vydáno : 31.3. 2007 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Management ochrany proti plevelům se stává stále problematičtějším v celé západní Kanadě. Činitelé biologické ochrany jsou jedním z nástrojů, které mohou pomáhat potlačovat populace invazivních plevelů a zpomalovat jejich šíření do kultur a travních porostů.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
     Management ochrany proti plevelům se stává stále složitějším a problematičtějším v celé západní Kanadě. Protože obavy z invazivních plevelů, z rezistence plevelů vůči herbicidům a z měnících se režimů plevelů rostou, je velmi důležité začlenit co možná nejvíce nástrojů do strategií managementu plevelů. Činitelé biologické ochrany jsou jedním z nástrojů, které mohou pomáhat potlačovat populace invazivních plevelů a zpomalovat jejich šíření do kultur plodin a travních porostů.
     Biologická kontrola využívá přirozené nepřátele plevelů jako například členovce (hmyz, roztoče a jejich příbuzné), bakterie nebo houby, aby omezila nebo likvidovala jejich populace. Klasická biologická kontrola zahrnuje vypouštění relativně malého množství činitelů ochrany, obvykle hmyzu k potlačení populace plevelů. Činitelé ochrany jsou stanoveni zákonem „Plant Protection Act“ spravováni úřadem Canadian Food Inspection Agency (CFIA). V současnosti je k dispozici pro používání v západní Kanadě hmyz pro heřmánkovec nevonný (Matricaria perforata) a pryšec obecný (Euphorbia esula).
 
Objev, výzkum a uvádění činitelů biologické ochrany
     Výzkumníci z výzkumného centra Agriculture and AgriFood Canada (AAFC) v Lethbridge v Albertě pokračují v hledání vhodných klasických činitelů biologické kontroly pro uvedení v Kanadě. Jejich základní počáteční výzkum je prováděn v zahraničí, aby identifikoval a testoval potenciální činitele biologické ochrany, sděluje vědecký pracovník této organizace Dr. Rose de Clerck-Floate. Jejich partner – výzkumná organizace Cabi Bioscience má množství profesionálních entomologů, kteří cestují po celé Evropě a po některých částech Ruska, aby našli potenciální činitele ochrany. Tyto oblasti se nejlépe shodují klimaticky a mnohé z vážných invazivních plevelů, které odtud pocházejí, sem obvykle přicházejí bez svých přirozených nepřátel.
     Výzkumníci stále pátrají po nových činitelích, ale je to problematické. Některé plevely a systémy jsou obtížné k rozřešení, protože nemusí být mnoho druhů hmyzu pro výběr, kteří se živí na tomto pleveli v zahraničí anebo výzkumníci zjišťují, že hledají na špatných místech nebo mají těžkosti v hledání činitelů, kteří jsou účinní. Zabývají se nejen hledáním činitelů účinných, ale také bezpečných, kteří nebudou napadat jiné druhy. Pcháč oset (Cirsium arvense) je dobrým příkladem toho, jak problematický tento proces může být. Pcháč oset je těžký problém, protože je úzce příbuzný jiným pcháčům původně se vyskytujícím v Kanadě a jacíkoliv činitelé, o kterých bylo zjištěno, že se živí pcháčem osetem, se pravděpodobně živí rovněž na původních kanadských pcháčích.
     Ochrana proti plevelu lnici květelu (Linaria vulgaris) je jednou ze současných priorit tohoto výzkumu. Výzkumníci našli jsme několik činitelů, zvláště některých brouků z čeledi nosatcovitých, kteří se ukazují jako slibní, ale jsou stále v počátečních stádiích výzkumu. V rámci počátečního procesu výzkumu je množství původních rostlin úzce příbuzných jak lnici květelu, tak lnici Linaria dalmatica (další introdukovaný plevel určený pro biologickou ochranu) posláno do zahraničí na testování. Vědci mají také nové zařízení ve výzkumném centru v Lethbridge, které umožňuje provádět některá testování v Kanadě. Musí dokončit dokonalá testování předtím, než budou moci požádat o vypouštění činitelů biologické ochrany.
     Jakmile jsou činitelé biologické ochrany identifikováni, nastupuje experimentální stadium výzkumu, aby se zjistilo, jestli tito činitelé přežívají kanadské zimy a zda budou také dostatečně účinní. Je třeba určit, zda činitelé mohou dosáhnout dostatečně vysokých počtů, aby měli dopad na plevele. Pracuje se s živými organizmy, proto jejich usazení na určených lokalitách zabere určitý čas. Celý testovací proces pro jednoho činitele může trvat až 10 let.
     Jakmile jsou kontrolní činitelé zavedeni, organizace Agriculture and AgriFood Canada (AAFC) je předává jiným organizacím pro rozmnožování a distribuci, jako například provinčním departmentům, zemědělským okrskům nebo společnostem, jako například McClay Ecoscience. Výzkumníci mají jeden pilotní projekt, ve kterém pracují přímo s farmáři, aby pro ně vyvinuli proces pro propagaci a distribuci činitele pro ochranu proti užance lékařské (Cynoglossum officinale). Aby urychlili tento proces, vyvinuli testovací metodu, jak chovat tento hmyz pěstováním plevele jako plodiny a zavádět hmyz do této plodiny.
     Po dvou letech byly počty těchto kontrolních činitelů dostatečně vysoké, aby umožnily   vydatný výtěžek a dodávku partnerským farmářům, majitelům pozemků a správcům půdy. Tento proces fungoval docela dobře a nyní je tato zkouška konceptu k dispozici pro podobný proces pro další kontrolní činitele.
     Výzkumníci pracují s mnoha z jejich programů po celé hranici se Spojenými státy, takže většina kanadských konzorcií biologické ochrany proti plevelům zahrnuje kanadské a americké výzkumníky a investory, kteří spolupracují, aby založili zahraniční práci pro výzkum a testování. Žádosti o vypouštění činitelů biologické ochrany jsou přezkoumávány na obou místech pobřeží a úřad Canadian Food Inspection Agency CFIA bude brát v úvahu všechny informace při realizaci konečného rozhodnutí pro uvedení v Kanadě. Některé z dalších biologických výzkumných prací pokračují na užance lékařské, lnici a jestřábníku oranžovém (Hieracium aurantiacum).
 
Dva úspěšné druhy hmyzu jako činitelé biologické ochrany proti heřmánkovci nevonnému          
     Biologická ochrana proti heřmánkovci nevonnému (Matricaria perforata), vážnému problému v některých oblastech Kanady patří do kapitoly úspěšných příběhů. Existují dva činitelé biologické ochrany v současnosti dostupní pro potlačování tohoto plevele - bejlomorka Rhopalomyia triplospermi a nosatec Omphalapion hookeri.
     Ačkoli heřmánkovec nevonný je často nacházen na krajích polí nebo na bahnitých plochách, zaplevelené plochy mohou uniknout kontrole a často jsou vidět celá pole s dost vážnými problémy, sdělil Dr Alec McClay z organizace McClay Ecoscience v Sherwood Park v Albertě. Existují některá velká zamoření na polích s kanolou a lnem, zvláště ve středovýchodní Albertě a v oblastech Peace River.
     Biologická ochrana může být celkem úspěšná, pokud plochy nejsou příliš narušovány obděláváním. Ale je méně úspěšná u jednoletých plodin. Jestliže existuje pole se silnou populací heřmánkovce nevonného, pak bude pravděpodobně lepší uvažovat o chemických nebo pěstebních způsobech ochrany. Je totiž obtížné pro činitele biologické ochrany vyvinout se a setrvat v prostředí plodiny, které je podrobováno kultivaci, postřikování a dalším typům narušování. Ale je důležité zvažovat biologickou ochranu na nezemědělské půdě, aby se redukovaly populace plevelů a zabránilo se jejich šíření na plochy s plodinami. Vozovky, manipulační a obslužné plochy, vodní toky, větrolamy, pastviny a louky jsou vhodnými místy.
     Rozhodující pro úspěšné vypuštění činitelů biologické ochrany je výběr vhodného místa. Úspěšná biologická ochrana vyžaduje nenarušované místo, kde nejsou používány kultivace, postřiky a další typy ochrany proti plevelům. Co se týká načasování, bejlomorka Rhopalomyia triplospermi pro potlačování heřmánkovce nevonného je typicky vypouštěna od začátku do poloviny léta, ačkoliv vypouštění až na konci srpna může mít za výsledekdobré usazení populace. Tato bejlomorka se šíří dost rychle a jedno vypuštění na 640 akrech obvykle stačí na to, aby se získala zavedená populace. Nosatci druhu Omphalapion hookeri jsou obvykle vypouštěni rovněž na začátku léta nebo podzimu. Šíří se pomaleji než bejlomorky a vyžadují jedno vypuštění na 160 akrů.
     Oba činitelé biologické ochrany přežívají velmi dobře v západní Kanadě. V okolí Edmontonu již existují dost dobré rozvíjející se populace, jak bejlomorky tak nosatce. Při plánování vypuštění by mělo být zjištěno, jestli zde byli činitelé předtím vypuštěni a zhodnoceno, zda jich je zde již dostatečné množství, protože nemá smysl vypouštět další, pokud jsou populace dobře zavedeny.
     Pokud je vybráno dobré místo, činitelé by měli setrvat a jejich populace za čas zesílit. Normálně není potřeba opakovat vypuštění, ledaže by na místě došlo k nepříznivé situaci, například chemickému postřiku. Ale pěstitelé stále podléhají zákonu Provincial Weed Control Act. Jestliže respektují vyhlášku o plevelích, pak by v případě vážného zamoření měli  překontrolovat svá pole se svým místním poradcem, aby zjistili, zda je biologická ochrana  dostatečnou reakcí na tuto vyhlášku.
     Společnost Mc Clay Ecoscience má k dispozici jak nosatce Omphalapion hookeri, tak bejlomorku Rhopalomyia triplospermi. Náklady jsou 200 dolarů na vypuštění pro každého činitele. Další činitel, který bude dán k dispozici, je roztoč pro kontrolu svlačce rolního (Convolvulus arvensis). Existuje několik míst poblíž Medicine Hat s úspěšnými populacemi a společnost plánuje zahájit chov těchto činitelů a dát je k dispozici na jaře roku 2007. Více informací lze získat na webových stránkách www.mclay-ecoscience.com.
     Výzkumníci věří, že tato biologická kontrola může být úspěšnou volbou, ale upozorňují na to, že je to postupný proces. Je důležité dívat se na management plevelů jako na celkovou strategii, která zahrnuje prevenci dalšího šíření plevelů a ochranu proti nim buď při využívání chemických látek nebo činitelů biologické ochrany. Rozhodující pro biologickou kontrolu je být přístupný mnoha názorům, protože je to dlouhodobá strategie.

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.