KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Rozhodnutí SZIF na Ekologické zemědělství

 

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

Praha 12. února 2019 – Ode dneška začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje
venkova 2014–2020. O dotaci si zažádalo přes 4 tisíce zemědělců, mezi které bude
vyplaceno přibližně 1,4 miliardy korun.
Ekologické zemědělství spadá do Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho cílem je podporovat
systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí – posílit prevenci degradace půdy, zachovat
a obnovit cenná stanoviště na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti a zvýšit
ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny. O dotaci mohou požádat pouze žadatelé, kteří
nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě v případě kultur, které
jsou způsobilé pro dotaci na ekologické zemědělství.
Podpora Ekologické zemědělství se vyplácí na trvalé travní porosty při dodržení minimální
intenzity chovu hospodářských zvířat. Dotace se dále vztahuje na ornou půdu, na které se
pěstuje zelenina a speciální byliny, případně ostatní plodiny, tráva na semeno, jahodník nebo je
vedena jako úhor. Z trvalých kultur jsou podporovány ovocné sady, vinice, chmelnice nebo jiné
trvalé kultury s ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.
O tuto dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti 2018 celkem 4 334 zemědělců, mezi
něž bude rozděleno téměř 1,4 miliardy korun. Přehled sazeb dle jednotlivých kultur uvádí
Příručka pro žadatele 2018, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz.
Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme
žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto
kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení
rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových
stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla
222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.