KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Blíží se konec termínu pro podávání Jdnotné žádosti 2020

Blíží se konec termínu pro podávání Jednotné žádosti 2020

V pondělí 15. června bude končit lhůta, ve které mohou zájemci
podat Jednotnou žádost za rok 2020. Ke dnešku bylo podáno zatím 24 473 žádostí.
Pro zájemce je připravena finanční podpora ve výši bezmála 32 miliard korun.
Při vyplňování formuláře mohou žadatelé využít prezentace a videonávody umístěné
na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Lhůta pro podávání Jednotné žádosti byla letos vzhledem k pandemii COVID-19 prodloužena až
do 15. června. Nestihnou-li zájemci podat žádost v řádném termínu, mohou tak učinit ještě
do 10. července, ovšem již se sankcí 1% za každý pracovní den. Možnost pozdního podání se
však nevztahuje na žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálněklimatických
opatření a Ekologického zemědělství.
Žadatelé mohou při podání Jednotné žádosti za rok 2020 využít názorné prezentace
a videonávody, které jsou k dispozici na webu SZIF. Tyto informační materiály by jim měly
usnadnit orientaci v podmínkách jednotlivých dotačních titulů, dále v předtiskových aplikacích
IZR a Registru půdy LPIS a také při vyplňování formuláře Jednotné žádosti.
V rámci Jednotné žádosti lze žádat jednak o přímé platby, mezi které patří SAPS, greening,
platby pro mladé zemědělce či podpora citlivých sektorů. Dále lze žádat o plošné platby v rámci
Programu rozvoje venkova, kam jsou zařazena Agroenvironmentálně-klimatická opatření,
Ekologické zemědělství, podpora ANC, Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice
o vodě a také platby na zvířata - podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat.
Zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit na infolinku SZIF a to prostřednictvím
telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské
politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční
podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné
zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž
administruje značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

Praha 8. června 2020