KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Zveřejnění formulářů žádostí a dotaci na rok 2021 – účast na veletrzích a výstavách v zahraničí

Zveřejnění formulářů žádostí o dotaci na rok 2021 na DT 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Na Portálu farmáře SZIF byly zveřejněny formuláře pro podání žádostí na rok 2021.
Zároveň byly na webových stránkách SZIF i na Portálu farmáře zveřejněny příslušné příručky s informacemi k podání žádostí na rok 2021.
Od 1. 6. 2020 bude každý žadatel (bloková výjimka – žadatelé prokazující motivační účinek, i ostatní žadatelé - „de minimis“) podávat jednu souhrnnou žádost o dotaci na Portálu farmáře SZIF s uvedením všech veletrhů/výstav, kterých se plánují během období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 zúčastnit.
Žadatelé, kteří vyjadřují motivační účinek tedy žadatel typu a) (dříve na motivačním formuláři, tzn. žadatelé, kteří jsou malým nebo středním podnikem působícím v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh) musí podat žádost o dotaci nejpozději den před zahájením realizace předmětu dotace (před objednáním a platbou letenky, výstavní plochy, stavby stánku nebo registračního poplatku).
Ostatní žadatelé tedy žadatel typ b)I., b)II., c), d) („de minimis“) musí žádost o dotaci podat nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením veletrhu/výstavy.
Pokud se žadatel rozhodne zúčastnit se další(ch) výstavy(výstav), doplní tuto akci k Žádosti o dotaci Změnou žádosti o dotaci.
Po ukončení akce budou všichni žadatelé podávat elektronicky na Portálu farmáře SZIF Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci, a to v období od 1. do 30. 6. 2021.

V Praze dne 8. 6. 2020