KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Zalesňování zemědělské půdy za rok 2020

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 15. 6. 2020 Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy za rok 2020, informovat o nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen „vyhláška č. 298/2018 Sb.“) k 1. 1. 2019, která nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb.
Dřeviny, deklarované v podané žádosti o dotaci na založení lesního porostu opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020, musí být v souladu s vyhláškou č. 298/2018 Sb., aby nedocházelo k podpoře zakládání lesního porostu na zemědělské půdě v rozporu s lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy, resp. vyhláškou č. 298/2018 Sb., a dotace podle tohoto nařízení nebyly poskytovány na dřeviny, které jsou národními právními předpisy z výsadby vyloučeny.
Dřeviny, deklarované v podané žádosti o dotaci na založení lesního porostu opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020, které jsou v rozporu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a jeho prováděcími předpisy, resp. vyhláškou č. 298/2018 Sb., tak nebudou dotačně podpořeny.
Důležité upozornění:
 Dotace bude poskytnuta pouze na uvedené druhy dřevin. Není podporována např. výsadba smrku ztepilého v cílovém hospodářském souboru (dále jen „CHS“) 43 a 45!
 Došlo k vynětí dřeviny jedle obrovská (JDO) z původní tabulky nařízení vlády č. 185/2015 Sb., a tím i k vyloučení této dřeviny z podpory v rámci tohoto opatření. Dřevina JDO byla v příloze č. 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb. uvedena u CHS 25, 45, 47, 55, a 57, avšak v příloze č. 2 nové vyhlášky č. 298/2018 Sb. se již tato dřevina u žádného z rámcově vymezených CHS neuvádí.
 Další změny spočívají v přiřazení nových nebo ve vyškrtnutí některých CHS u dřevin stávajících, např. CHS 31 a 35 (v nové vyhlášce již neexistují) nebo vyškrtnutí CHS 45 u dřeviny borovice lesní a CHS 47 u dřeviny smrk ztepilý.
 V souladu s minimálními počty sazenic uváděnými vyhláškou č. 139/2004 Sb. dochází k navýšení minimálního počtu sadebního materiálu u dřeviny dub zimní v CHS 25 a 45 z 8 na 10 tisíc kusů na 1 hektar.

Důležité Upozornění:
 Údaje o druzích, minimálních počtech dřevin a jejich zařazení do CHS v tabulce přílohy č. 1 „Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Posledním možným termínem podání Žádosti o dotaci na založení lesního porostu 2020 je 30. listopadu 2020. Žádáme žadatele, aby žádost o dotaci na založení lesního porostu 2020 včetně všech povinných příloh podali:
a) osobně - na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), (seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/ro) nebo
b) poštou;
c) datovou schránkou;
d) elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz).
Upozornění! Žadatelům, kteří nepodali Ohlášení o vstupu do opatření pro rok 2020 do konečného termínu 15. června 2020, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu pro rok 2020.

V Praze dne 16. června 2020