KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Zpřesnění Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 33421/2020-MZE-18131 - DP 3.a., 10.D., 13.

 Část B Dotační programy

Dotační program 3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany

Str. 36, bod 7 Přílohy k žádosti o dotaci, písm. a)

původní text:

 1. Nájemní/pachtovní smlouva nebo jiný doklad prokazující oprávnění k užívání pozemku od data podání žádosti o dotaci do data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci v případě ploch, které nejsou evidovány v LPIS, a zároveň v případě, že plodiny budou vysety/vysázeny na pronajatém/propachtovaném pozemku.

se přesouvá do bodu 9 Doklady prokazující nárok na dotaci a mění se na písm. h)

 

Dotační program 10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací

Str. 121, bod 3 Žadatel

původní text:

Česká stavovská agrární nevládní organizace s významnou celostátní působností v zemědělsko-potravinářském komplexu, která je řádným nebo přidruženým členem ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích.

se mění takto:

Česká stavovská agrární nevládní organizace s významnou celostátní působností v zemědělsko-potravinářském komplexu, s minimální dobou registrace 2 roky k datu podání žádosti o dotaci a minimálním počtem 150 členů (PO i FO; u kolektivních členů se započítávají jejich jednotliví členové), která je členem ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích.

 

Str. 122, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, vypouští se písm. b), změna písm. g), resp. f)

původní text:

 1. Žadatel musí mít minimálně 150 řádných nebo přidružených členů (FO i PO, v případě kolektivního člena se započítávají jeho jednotliví řádní nebo přidružení členové).
 2. Žadatel případně jeho řádní i přidružení členové musí být řádným nebo přidruženým členem minimálně po dobu 2 kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o dotaci ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích, které uvedl v žádosti.
 3. Jednání se musí konat v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 4. Žadatel od podání žádosti nesmí navyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
 5. Jedno realizované jednání lze uhradit maximálně 2 účastníkům za žadatele.
 6. V rámci jedné dopravy do zahraničí (tam a zpět) a zároveň více dnů jednání bude sazba dotace s dopravou uznána za první den jednání a za zbylé dny jednání bude uznána sazba dotace bez dopravy. V rámci jednání lze uznat účast na exkurzi, která je součástí daného jednání. Nelze uznat jednání ve formě videokonference.
 7. Žadatel musí doložit 4 žádosti o dotaci v termínech uvedených v bodě 6 Termín příjmu žádostí o dotaci. 1. žádost o dotaci se dokládá v jiném termínu než doklady prokazující nárok na dotaci. 2. - 4. žádost o dotaci se dokládá ve stejném termínu jako doklady prokazující nárok na dotaci. Žadatel musí s 1. žádostí o dotaci doložit povinné přílohy uvedené v bodě 7 Přílohy k 1. žádosti o dotaci. K 2. - 4. Žádosti o dotaci se povinné přílohy nedokládají. Žadatel musí doložit doklady prokazující účast na jednání a doklady prokazující dopravu na jednání v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. Žadatel může doklady prokazující účast na jednání a doklady prokazující dopravu na jednání za předešlé měsíce, které nedoložil v daných termínech, doložit pouze v posledním termínu od 1. 1. 2021 do 20. 1. 2021.

se mění takto:

 1. Žadatel musí mít minimálně 150 řádných nebo přidružených členů (FO i PO, v případě kolektivního člena se započítávají jeho jednotliví řádní nebo přidružení členové).
 2. Jednání se musí konat v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 3. Žadatel od podání žádosti nesmí navyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
 4. Jedno realizované jednání lze uhradit maximálně 2 účastníkům za žadatele.
 5. V rámci jedné dopravy do zahraničí (tam a zpět) a zároveň více dnů jednání bude sazba dotace s dopravou uznána za první den jednání a za zbylé dny jednání bude uznána sazba dotace bez dopravy. V rámci jednání lze uznat účast na exkurzi, která je součástí daného jednání. Nelze uznat jednání ve formě videokonference.
 6. Žadatel musí doložit 4 žádosti o dotaci v termínech uvedených v bodě 6 Termín příjmu žádostí o dotaci. 1. žádost o dotaci se dokládá v jiném termínu než doklady prokazující nárok na dotaci. 2. - 4. žádost o dotaci se dokládá ve stejném termínu jako doklady prokazující nárok na dotaci. Žadatel musí s 1. žádostí o dotaci doložit povinné přílohy uvedené v bodě 7 Přílohy k 1. žádosti o dotaci. K 2. - 4. Žádosti o dotaci se povinné přílohy nedokládají. Žadatel musí doložit doklady prokazující účast na jednání a doklady prokazující dopravu na jednání v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. Žadatel může doklady prokazující účast na jednání, doklady prokazující dopravu na jednání a doklady prokazující zaplacení členského příspěvku ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích za předešlé měsíce, které nedoložil v daných termínech, doložit pouze v posledním termínu od 1. 1. 2021 do 20. 1. 2021.

 

Str. 123, bod 7 Přílohy k 1. žádosti o dotaci, písm. b)

původní text:

 1. Doklady prokazující počet členů žadatele, který by měl obsahovat minimálně:
 2. identifikační údaje člena,
 3. kontaktní údaje člena,
 4. kontaktní osobu,
 5. v případě kolektivního člena počet jeho členů.
 6. Potvrzení, že žadatel případně jeho řádný nebo přidružený člen je řádným nebo přidruženým členem po dobu 2 kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o dotaci ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích, které uvedl v žádosti.

 

se mění takto:

 1. Doklady prokazující počet členů žadatele, který by měl obsahovat minimálně:
 2. identifikační údaje člena,
 3. kontaktní údaje člena,
 4. kontaktní osobu,
 5. v případě kolektivního člena počet jeho členů.
 6. Potvrzení, že žadatel případně jeho řádný nebo přidružený člen je řádným nebo přidruženým členem ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích, které uvedl v žádosti.

 

Dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Str. 143, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace

doplňuje se písm. r):

 1. Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků a přidat novou položku do plánované investice může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou změny žádosti o dotaci.

 

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

 

V Praze dne 29. června 2020                                                                     

Mgr. Jan Sixta, v.r.                                                           

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství                                                                                        

 

 Ing. Jindřich Fialka, v.r.

 náměstek pro řízení Sekce                                                                                                                                                                                   zemědělství a potravinářství