KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informace pro žadatele u dotačních programů 9.A.a. a 9.A.b.1.-b3.

Informace pro žadatele, související s problematikou stanovení sazeb dotace pro rok 2020 u předmětů dotace v rámci dotačních programů 9.A.a.  a   9.A.b.1.-3.
 
V souvislosti s dotačními programy 9.A.a.  a  9.A.b.1.-3., v rámci kterých jste na jednotlivé předměty dotace (9.A.a.1.a., 9.A.a.2.a., 9.A.a.2.b., 9.A.b.1., 9.A.b.2., 9.A.b.3.)  podali žádosti o dotaci pro rok 2020, si Vás dovolujeme informovat ohledně problematiky stanovení sazeb dotace s ohledem na vyhlášení nouzových stavů a zavedených opatření proti šíření koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, které způsobily značné omezení či zrušení Vámi plánovaných akcí. Pro optimální a nejvýše možné určení jednotlivých sazeb dotace se letos jeví jako vhodné sazby stanovit až na základě doložených skutečně vynaložených nákladů, tj. po příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. Termín příjmu formulářů s doklady prokazujícími nárok na dotaci pro rok 2020 u všech předmětů dotace končí 15. 12. 2020. V rámci výše uvedeného bychom Vás chtěli požádat o součinnost spočívající v podání formuláře změny žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“) v níže uvedených případech:
 
1. Akce se nekonala a žadatel k ní nevynaložil žádné náklady Týká se předmětů dotace 9.A.a.1.a., 9.A.a.2.a., 9.A.a.2.b., 9.A.b.1., 9.A.b.2., 9.A.b.3, na které nebyly vynaloženy žádné náklady.Žadatel si na PF →v sekci Nové podání →dlaždice Změna žádosti o zemědělské národní dotace vygeneruje předtisk změny žádosti a uloží si jej k sobě do PC. Ve vygenerované změnové žádosti žadatel odstraní akci, která se nekonala. Následně prostřednictvím ikony „Nahrát soubor“ žadatel nahraje upravenou změnovou žádost zpět do PF a provede její podání.

2. Akce se nekonala, ale žadatel k ní vynaložil náklady a má příslušné dokladyTýká předmětů dotace 9.A.a.1.a., 9.A.a.2.b., 9.A.b.2., 9.A.b.3. v souvislosti se Zpřesněním Zásad ze dne 6.5.2020 č.j. 180802020-MZE-18131, kterým bylo umožněno částečné uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů spojených s přípravou na účast na zrušené předmětné akci.Žadatel na PF →v sekci Nové podání →dlaždice Změna žádosti o zemědělské národní dotace vygeneruje předtisk změny žádosti a uloží si jej k sobě do PC.Ve vygenerované změnové žádosti žadatel u zrušené akce poníží předpokládané uznatelné náklady na částku odpovídající výši částky z dokladů, které již podal nebo teprve podá (termín do 15. 12. 2020).Skutečnost nerealizované akce žadatel potvrdí na formuláři Fondu „Ohlášení vyšší moci–výjimečných okolností –Covid 19 pro ZND“ a rovněž v tomto formuláři prohlásí, že mu uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny. Formulář Ohlášení vyšší moci –výjimečných okolností –Covid 19 pro ZND je přílohou tohoto emailu a žadateli je rovněž k dispozici na:owebových stránkách SZIF (sekce SZIF POSKYTUJE →Národní dotace →Národní dotace →Základní informace →KE STAŽENÍ→složka Přílohy a Informace pro žadatele týkajícíse zásahu vyšší moci –úmrtí, vyšší moci –výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti), o PF (sekce Nová podání →dlaždice Národní dotace →Soubory ke stažení→složka Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci –úmrtí, vyšší moci –výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.Žadatel si formulář Ohlášení vyšší moci uloží do PC a vyplní požadované údaje. Vyplněný formulář připojí ke změnové žádosti jako další přílohu prostřednictvím ikony „Nahrát soubor“. Poté klikne na ikonu „√ Uložit“ a následně žadatel provede podání změnové žádosti spolu s formulářem Ohlášení vyšší moci. Upozorňujeme žadatele, že nebude-li formulář Ohlášení vyšší moci –výjimečných okolností –Covid19 doložen, nebude možné ani částečné uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů spojených s přípravou na účast na zrušené předmětné akci. Děkujeme za Vaši spolupráci a podání příslušných změn.

VPraze dne 12. listopadu 2020