Certifikační orgán pro zemědělství

Byl založen za účelem poskytování komplexních služeb v oblasti certifikace poradenských služeb v zemědělství.

Certifikační orgán ÚZEI provádí následující druh certifikace:

produktovou certifikaci dle schématu ADVIGREEN (Certifikační schéma) Certifikačního schématu zařazeného  do seznamu přezkoumaných schémat podle EA-1/22 dostupného na webových stránkách Českého Institutu pro akreditaci, o.p.s.
Certifikační orgán je pro svoji činnost pověřen Ministerstvem Zemědělství. Příjemci služeb certifikačního orgánu jsou pouze zákazníci z České republiky.

INFORMACE PRO ŽADATELE A DRŽITELE CERTIFIKÁTU ADVIGREEN
POSTUP CERTIFIKACE
Všichni zájemci o certifikaci mají rovnocenný přístup k certifikačnímu orgánu a nejsou vůči nim uplatňovány nepatřičné finanční nebo jiné podmínky. Certifikační orgán uplatňuje své postupy nediskriminačním způsobem.

Certifikační orgán ÚZEI poskytuje zájemcům o certifikaci relevantní informace týkající se požadovaného typu certifikace a v případě zájmu zašle formulář s vaší žádostí.

ŽÁDOST O CERTIFIKACI DLE ADVIGREEN
Formulář

qr kod

Součástí objednávky je i požadavek na zaslání podkladů týkajících se objednatele/ žadatele o certifikaci.

Seznam akreditovaných a neakreditovaných poradců
Přehled poskytnutých poradenských služeb
Čestné prohlášení 
Tyto podklady zašle žadatel certifikačnímu orgánu na adresu certifikace@uzei.cz

Zástupce certifikačního orgánu přezkoumá objednávku/žádost a v případě potřeby dohodne se žadatelem rozsah dokladů, které je potřeba zaslat před zahájením certifikačního procesu.


PLATNOST
Certifikační cyklus je 36 měsíců s výhradou případu prodloužení platnosti certifikátu. Certifikační orgán může zkrátit certifikační cyklus, ale nemůže jej prodloužit. Certifikát musí být vystaven s počáteční platností 36 měsíců.

V případě prvotní certifikace je datem, od kdy platí certifikát, datum vydání certifikačního rozhodnutí. Při následující certifikaci je datum „platnost od“ zcela závislé na datu „platnost od“ z prvotní certifikace.

STANOVENÍ CHARAKTERISTIK TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ AUDITU
Audit zahrnuje:
Počáteční posouzení systému řízení včetně přezkoumání podkladů
Vydání auditní zprávy o posouzení
Dozor systému řízení služby:

  •      Posuzování systému řízení organizace dle plánu auditu 
  •      Mystery shopping – Neohlášený audit 
  •      Reporting - Podávání zpráv 

 
POČÁTEČNÍ AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ
Účelem počáteční inspekce výrobního závodu a posouzení systému řízení výroby je zjištění, zda jsou splněny nezbytné podmínky, týkající se personálu a zařízení pro zajištění správné výroby i zda existuje příslušné řízení výroby, které je vhodné.

CO ověřuje minimálně:

  • dokumentaci pro system řízení a případných dalších dokumentů (příručka jakosti, organizační směrnice, řády atd.) a posoudí jejich ustanovení, zvláště jsou-li v souladu s příslušnými požadavky pro výrobu a řízení výroby;
  • další skutečnosti dle rozhodnutí CO v návaznosti na konkrétní podmínky.

Zjištěné skutečnosti jsou zaznamenávány ve zjištění při auditu.

 
DOZOR SYSTÉMU ŘÍZENÍ
Součástí certifikačního schématu a procesu posuzování shody je dozor. Soubor činností neboli proces dozorového posuzování je stanoven v souvisejícím dokumentu dle využitého typu. 

V průběhu platnosti certifikátu (3 roky) se musí provést každý rok minimálně jeden dozorový audit, který ověří zda-li je systém řízení udržován, neustále zlepšován a zda-li je možno ponechat udělený certifikát v platnosti. 

V průběhu dozorového auditu se neověřuje celý systém řízení, ale jen jeho část. Jsou stanoveny prvky, které se musí při každém auditu prověřit (řízení dokumentace, přezkoumání vedením, ...) a prvky nepovinné, které volí vedoucí auditor na základě výsledků předchozích auditů. Na závěr dozorového auditu je vždy sepsána Zpráva z dozorového auditu. 

  • Posuzování systému řízení organizace dle plánu auditu 
  • Mystery shopping – Neohlášený audit 
  • Reporting - Podávání zpráv 

 
PŘEZKOUMÁNÍ
Vyhodnotí se auditní zpráva o počátečním posouzení, zda byla zjištěna shoda se specifikovanými požadavky.

 
ROZHODOVÁNÍ O CERTIFIKACI
Na základě kladných výsledků při přezkoumání rozhodne CO o udělení certifikátu.

Podrobný popis pro udělování certifikace je uveden v procesním schématu auditu systému řízení poskytování poradenských služeb.

 
ČINNOSTI V PŘÍPADĚ NEGATIVNÉHO ZJIŠTĚNÍ
Zjistí-li CO neshodu, na kterou poskytovatel dostatečně a včas nereagoval, musí požádat poskytovatele o nápravu těchto zjištění v co nejkratším termínu nejpozději do 3 měsíců. Účinnost opatření k nápravě musí ověřit CO.

 
POZASTAVENÍ NEBO ODNĚTÍ CERTIFIKÁTU
Při neplnění podmínek dozoru nebo při nesprávném použití certifikátu popř. certifikační značky může certifikační orgán pozastavit nebo odejmout certifikát.

Platnost pozastaveného certifikátu se může obnovit na základě kladných výsledků při šetření nedostatků. Při nesplnění nedostatků odejme certifikační orgán certifikát.

 
ZRUŠENÍ CERTIFIKÁTU
Zrušit certifikát může ředitel ÚZEI pouze na základě písemné žádosti certifikovaného subjektu nebo po zjištění, že certifikovaný klient již neexistuje.

 
STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ

CO informuje žadatele o certifikaci již při vstupním jednání, mino jiné o možnosti podání námitek k procesu certifikace. Všechny námitky a stížnosti jsou registrovány v „knize námitek“. Pro omezení opakování námitek a stížností jsou evidována nápravná opatření a z nich vyplývající preventivní opatření.

 
Procesní schéma auditu systému řízení

Databáze s certifikáty

Ceník služeb

Podmínky používání Certifikační značky ADVIGREEN

Kvalifikační požadavky na pracovníky subjektu v CS ADVIGREEN

Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství