Informace o dotacích

Na této stránce naleznete základní informace o dotacích poskytovaných v resortu Ministerstva zemědělství. Najdete zde dotační tituly z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, ale i finanční podpory poskytované v rámci národních dotací. 

 

Nejdůležitějším cílem programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. Politika rozvoje venkova má přispívat ke konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí. V souladu se strategií Evropa 2020 jsou tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 2014-2020 vyjádřeny prostřednictvím šesti priorit, které jsou platné pro celou Evropskou unii. Jedná se o podporu předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, o zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, dále se jedná o podporu organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství. Čtvrtou prioritou je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, dále podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu. Poslední prioritou je podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.
Prostřednictvím národních dotací přispívá stát k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.