Kalkulačka provozních podpor

Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+

 

Výpočetní model „SZP-CZ 2023+“ zpracovaný v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství umožní kalkulovat budoucí podpory plynoucí zemědělcům v rámci Společné zemědělské politiky na úrovni jednotlivých podniků od roku 2023.

 

Výpočetní model v prostředí MS Excel je maximálně uživatelsky přívětivý, návodný v dílčích krocích a umožňuje využití všem zemědělcům se základní počítačovou znalostí.
Uživatel vkládá oprávněné jednotky předmětného podniku – tedy výměry oprávněných ploch, počty dobytčích jednotek, příp. některé doplňující informace a algoritmus modelu následně vypočítá s předem zadanými sazbami očekávatelné nároky na podpory ze dvou základních kategorií podpor: nárokové plošné podpory a agroenvironmentální a klimatické podpory. Víc informaci naleznete přímo v dokumentu.


Ke dni 28.1.2022 proběhla aktualizace sazeb v kalkulačce provozních podpor vybraných dotačních titulů pilíře I tak, aby byly v souladu s dnes zveřejněnou verzí Strategického plánu SZP-CZ 2023+, který je publikován na webovém portálu MZe (https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/navrh-strategickeho-planu-szp-odeslany-k.html).

Současně byly do kalkulačky doplněny návodné instrukce k snadnějšímu vyplnění údajů u dotačních titulů:

  • Mladý zemědělec byl doplněn popis scénářů pro žadatele splňující různé podmínky;
  • u Redistribuční platby, Mladého zemědělce a Malého subjektu byly doplněny informace o automatickém předvyplnění údajů (modré pole údajů pro zadávání, které není možné změnit);
  • u Dobrovolně vázané podpory (VCS) byla doplněna specifikace oprávněných jednotek, které se v případě RV zadávají v hektarech a v případě ŽV (dojnice, telata masného typu, ovce a kozy) v kusech nikoliv ve VDJ, jak tomu je v současné Jednotné žádosti.

Kalkulačka ke stažení

Návod

Instrukce k použití Podnikového modelu (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+


Uživatel vkládá oprávněné jednotky předmětného podniku – tedy výměry oprávněných ploch, počty příslušných zvířat, příp. některé doplňující informace a algoritmus modelu vám následně vypočítá s předem zadanými sazbami očekávatelné nároky na podpory ze dvou základních kategorií podpor:

1. NÁROKOVÉ PLOŠNÉ PODPORY, jako suma následujících opatření:
 1.1.     Základní platba na plochu
 1.2.     Redistributivní platba
 1.3.     Platba na ekoschémata
 1.4.     Platba pro mladého zemědělce
 1.5.     Platba na produkčně vázané podpory (VCS)
 1.6.     Platba na ANC 
 1.7.     Platba pro malý subjekt (pokud je taková volba vybrána)

2. AGRO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ PODPORY složené z:
 2.1.    AEKO – zatravňování erozně ohrožené půdy
 2.2.    AEKO – meziplodiny
 2.3.    AEKO – ošetřování cenných travních porostů
 2.4.    AEKO – podpora biodiverzity na orné půdě
 2.5.    AEKO – integrovaná produkce
 2.6.    AEKO – jiné
 2.7.    Platby na ekologické zemědělství, Natura
 2.8.    Platby za dobré životní podmínky zvířat
 2.9.    Platby za lesnická opatření – zalesňování zem. půdy, agrolesnictví, agro-environmentální služby a ochrana lesů.

Model vám tak umožňuje variantně optimalizovat strukturu podpor částečně z prvního pilíře (přímé platby) a současně dobrovolných programů ve 2. pilíři a optimalizovat tak příjem z ekosystémových služeb. Výpočetní algoritmus ovšem neobsahuje projektová opatření typu „Investice“, „Leader“, apod. Současně s tím zde nejsou obsaženy žádné podpory, které jsou financovány z národního nebo jiných rozpočtů v ČR. Tato skutečnost by neměla být opomenuta např. při srovnání podnikových podpor v jednotlivých období.

V modelu definované sazby podpor jsou PŘEDBĚŽNÉ, které vycházejí z návrhu Strategického plánu v lednu 2022, který v průběhu tohoto roku bude připomínkován a případně upravován. Vypočtené částky zejména u dobrovolných programů (VCS, některé platby 2. pilíře) jsou tak předpokladem, který se může od budoucí obdržené částky lišit vzhledem k závislosti výše sazeb na skutečném rozsahu účasti všech podniků v daném programu, a který může být odlišný od navržených předpokladů ve Strategickém plánu (sazby v plánu pracují s plánovaným MIN – MAX rozpětím).

Často kladené dotazy

V následujících videích naleznete podrobnější informace týkající se vyplňování modelu a současně s tím rámcové podmínky vybraných dotačních titulů.

Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 1. pilíř SZP


Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 2. pilíř SZP