Obecné informace

Společná zemědělská politika (SZP) se zaměřuje na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti a probíhající změny klimatu. 

 

Společná zemědělská politika 2023-2027 má deset cílů:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Zajištění spravedlivého příjmu
 • Znalosti a inovace
 • Ochrana kvality potravin a zdraví
 • Dynamické venkovské oblasti
 • Podpora generační obměny
 • Zachování krajiny a biodiverzity
 • Péče o životní prostředí
 • Opatření v oblasti změny klimatu
 • Obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci

 

V rámci nové SZP 2023-2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného Strategického plánu SZP. Strategický plán SZP obsahuje tři oblasti intervencí:

 • Přímé platby
 • Sektorové intervence
 • Rozvoj venkova

Zdroj: Infobrožura, Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/file/708254/SZP___Infobrozura.pdf (zveřejněné v červenci 2022)

Přímé platby

V rámci přímých plateb budou moci žadatelé podat žádost na tyto intervence:

 • Základní podpora příjmu pro udržitelnost
 • Platba pro malé zemědělce
 • Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost
 • Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
 • Režimy pro klima a životní prostředí - Celofaremní ekoplatba - základní úroveň / prémiová úroveň, precizní zemědělství
 • Podpora příjmu vázaná na produkci – chmele, zeleniny, ovoce, cukrové řepy, bílkovinných plodin, škrobových brambor, mléka, hovězího masa a dále chov ovcí a koz

Předpokládaný příjem žádostí (Jednotná žádost) je do 15. 5. daného kalendářního roku počínaje rokem 2023.

Aktuální termíny vyhlášení příjmu žádostí pro jednotlivé intervence budou průběžně a v předstihu zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.


Zdroj: Infobrožura, Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/file/708254/SZP___Infobrozura.pdf (zveřejněné v červenci 2022)

Sektorové intervence

V této oblasti došlo k mnoha novým požadavkům/prvkům, a proto ještě není celý systém procesu podávání žádostí a jejich následné administrace nastaven. 

Intervence se dělí na:

 • Organizace producentů v sektorech ovoce a zeleniny, vajec, brambor a okrasných rostlin
 • Víno
 • Včely

Příprava podmínek týkajících se jednotlivých intervencí se v současné době finalizuje.

Aktuální termíny vyhlášení příjmu žádostí pro jednotlivé intervence budou průběžně a v předstihu zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.


Zdroj: Infobrožura, Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/file/708254/SZP___Infobrozura.pdf (zveřejněné v červenci 2022)

Rozvoj venkova

Intervence v oblasti Rozvoje venkova se dělí na:

 • Plošné intervence a intervence cílené na chov hospodářských zvířat
 • Projektové intervence

Plošné intervence a intervence cílené na chov hospodářských zvířat

Žadatelé budou moci podat žádost na tyto intervence:

 • Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)
 • Ekologické zemědělství (EZ)
 • Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
 • Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (AMR)
 • Platby pro oblasti s přírodními či jinými omezeními (ANC)
 • Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000)
 • Zalesňování zemědělské půdy – péče o založený porost (následující rok po založení)
 • Agrolesnictví – péče o založený systém (ALS) (následující rok po založení)
 • Lesnicko-environmentální platby - biodiverzita, genofond

Předpokládaný příjem žádostí je do 15. 5. daného kalendářního roku počínaje rokem 2023.

Dle charakteru dané intervence se budou podávat dva typy žádostí:

 • žádost o dotaci
 • žádost o zařazení

Žádosti o dotace na intervence Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu a Založení 
agrolesnického systému se podávají po provedení výsadby.

Projektové intervence

Žadatelé budou moci podat žádost na tyto intervence:

 • Investice do zemědělských podniků
 • Investice do zpracování zemědělských produktů
 • Zahájení činnosti mladého zemědělce
 • Inovace při zpracování zemědělských produktů
 • Podpora operačních skupin a projektů EIP

U těchto intervencí je předpokládaný příjem žádostí v květnu - červenci 2023.

 •  Investice do lesnické infrastruktury
 • Technologické investice v lesním hospodářství
 • Technologie snižující emise GHG a NH3
 • Inovace v zemědělské prvovýrobě
 • Investice do nezemědělských činností
 • Vodohospodářská opatření v lesích
 • Investice do obnovy kalamitních ploch
 • Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • Neproduktivní investice v lesích
 • Přeměna porostů náhradních dřevin

U těchto intervencí je předpokládaný příjem žádostí v říjnu 2023.

 • Podpora poradenství - kontinuální příjem žádostí o jara 2023
 • Pozemkové úpravy - kontinuální příjem žádostí o jara 2023
 • LEADER (od jara 2023 příjem Programových rámců SP SZP) - kontinuální příjem žádostí od roku 2024
 • Podpora vzdělávání - kontinuální příjem žádostí od roku 2024

Aktuální termíny vyhlášení příjmu žádostí pro jednotlivé intervence budou průběžně a v předstihu zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.


Zdroj: Infobrožura, Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/file/708254/SZP___Infobrozura.pdf (zveřejněné v červenci 2022)