Obecné informace

Společná zemědělská politika (SZP) se zaměřuje na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti a probíhající změny klimatu. 

 

Společná zemědělská politika 2023-2027 má deset cílů:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Zajištění spravedlivého příjmu
 • Znalosti a inovace
 • Ochrana kvality potravin a zdraví
 • Dynamické venkovské oblasti
 • Podpora generační obměny
 • Zachování krajiny a biodiverzity
 • Péče o životní prostředí
 • Opatření v oblasti změny klimatu
 • Obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci

 

V rámci nové SZP 2023-2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného Strategického plánu SZP. Strategický plán SZP obsahuje tři oblasti intervencí:

 • Přímé platby
 • Sektorové intervence
 • Rozvoj venkova

Zdroj: Infobrožura, Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/file/722945/SZP_obecne_aktual._4_2023_cisto… (zveřejněné v dubnu 2023)

Přímé platby

V rámci přímých plateb budou moci žadatelé podat žádost na tyto intervence:

 • 01.21 Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)
 • 02.28 Platba pro malé zemědělce
 • 03.29 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost
 • 04.30 Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
 • 05.31 a 06.31 Režimy pro klima a životní prostředí (Ekoplatba)
 • 07.32 až 15.32 Podpora příjmu vázaná na produkci – chmele, zeleniny, ovoce, cukrové řepy, bílkovinných plodin, škrobových brambor, mléka, hovězího masa a dále chov ovcí a koz

Příjem žádostí (Jednotná žádost) je od 17.4. do 15. 5. 2023.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.


Zdroj: Infobrožura, Ministerstvo zemědělství -  https://eagri.cz/public/web/file/722945/SZP_obecne_aktual._4_2023_cisto… (zveřejněné v dubnu 2023)

Sektorové intervence

Žadatelé budou moci podat žádost na tyto intervence:

 • 7.55 až 61.55 SOT Včelařství - předpokládaný příjem žádostí v daném roce 1.3. - 31.7.
 • 63.58 Investice do výroby vína - předpokládaný příjem žádostí v daném roce1.6. - 31.8.
 • 62.58 Restrukturalizace a přeměna vinic - předpokládaný příjem žádostí v daném roce 1.6. – 31.12.

Příjem žádostí v roce 2023 od 1.4. pro uznání organizace producentů do 15.8. pro schválení operačního programu (pouze schválené organizace producentů, ale žádosti o uznání a žádosti o operační program se mohou dávat najednou)

 • 64.47 až 78.47 SOT Ovoce a zelenina
 • 79.47 až 86.47 SOT Vejce
 • 87.47 až 93.47 SOT Okrasné rostliny
 • 94.47 až 97.47 SOT Brambory

Více informací na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.


Zdroj: Infobrožura, Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/file/722945/SZP_obecne_aktual._4_2023_cisto… (zveřejněné v dubnu 2023)

Rozvoj venkova

Intervence v oblasti Rozvoje venkova se dělí na:

 • Plošné intervence a intervence cílené na chov hospodářských zvířat
 • Projektové intervence

Plošné intervence a intervence cílené na chov hospodářských zvířat

Žadatelé mohou podat žádost od 17.4. do 15.5. 2023 na tyto intervence:

 • 16.70 až 22.70 Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), 22.70 až od roku 2024
 • 23.70 Ekologické zemědělství (EZ)
 • 27.70 Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (= Antimikrobiální rezistence)
 • 28.70 Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
 • 29.70 a 30.70 Lesnicko-environmentální platby - biodiverzita, genofond
 • 31.71 Platby pro oblasti s přírodními či jinými omezeními (ANC)
 • 32.72 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000)

V roce 2024 se předpokládá příjem žádostí z dalších intervencí:

 • 25.70 Zalesňování zemědělské půdy – péče o založený porost (žádost o dotaci následující 
 • rok po založení - 2024)
 • 26.70 Agrolesnictví – péče o založený systém (ALS) (žádost o dotaci následující rok po 
 • založení - 2024)

Dle charakteru dané intervence se budou podávat dva typy žádostí:

 • žádost o dotaci
 • žádost o zařazení

Žádosti o dotace na intervence Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu a Založení 
agrolesnického systému se podávají po provedení výsadby.

Projektové intervence

Předpokládaný příjem žádostí – plán výzev

Léto (předběžně červenec 2023)

 • 33.73 Investice do zemědělských podniků
 • 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů
 • 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce
 • 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů
 • 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Podzim (předběžně říjen 2023)

 • 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství
 • 36.73 Investice do lesnické infrastruktury
 • 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3
 • 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch
 • 39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích
 • 43.73 Neproduktivní investice v lesích
 • 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 45.73 Investice do nezemědělských činností

Intervence s podáním žádosti o dotaci do 30. 11. 2023 

 • 41.73 Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu + 25.70 Zalesňování zemědělské půdy – péče o založený porost - žádost o zařazení 
 • 42.73 Založení agrolesnického systému + 26.70 Péče o založený agrolesnický systém - žádost o zařazení 

Kontinuální příjem od 25. dubna 2023:

 • 54.78 Podpora poradenství

Příjem žádostí pro intervenci 52.77 LEADER:

 • Zahájení příjmu programových rámců místních akčních skupin (MAS) se předpokládá v červnu 2023
 • Příjem projektů realizovaných prostřednictvím MAS bude probíhat kontinuálně od roku 2024 

Kontinuální příjem od roku 2024 (v roce 2023 možnost podání žádosti do PRV):

 • 46.73 Pozemkové úpravy
 • 55.78 Podpora vzdělávání

Více informací na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.


Zdroj: Infobrožura, Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/file/722945/SZP_obecne_aktual._4_2023_cisto… (zveřejněné v dubnu 2023)