Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, dotací, rezortních organizací, zajímavostí z tuzemska i ze světa, vzdělávacích a informačních akcí, přednášek a webinářů napříč rezortními obory.

Kalendář

Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Agrosalon…

Konference podunajských států, zaměřená na hydrologická témata a aktuální potřeby výzkumu v podunajské oblasti.
V reakci na současnou pandemickou situaci a související…

Na letošní konferenci Hydrologické dny bude cílem diskuze odborníků, předání poznatků a stanovení cílů pro hydrologii. Diskuzní panely budou hlavním programem konference, ale…

Aktuality

Luční kvítí

Přechodným obdobím se podle zákona o ekologickém zemědělství rozumí období,
v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna zemědělského hospodaření na ekologické
zemědělství.
Účelem přechodného období je odstranit vliv negativních dopadů předchozí zemědělské
činnosti na zemědělskou půdu, krajinu a životní prostředí a zavést metody…

kaplička

Ministerstvo zemědělství zahájilo 1. února 2021 příjem žádostí o dotaci v rámci programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Žádosti je možné podávat do 19. února 2021 nebo do vyčerpání rozpočtu. Tento program je určen ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic.

Pro rok 2021…

Postřikovač

Dne 25.1.2021 schválila vláda novelu rostlinolékařského zákona. Dochází v něm například ke změně označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele. Přípravky budou muset být označeny jedinečnými identifikátory (tzv.  dvourozměrnými čárovými kódy) a data o pohybech přípravků budou muset být zasílána do uložiště dat spravovaného…

voda

Ministerstvo zemědělství předložilo stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s…

Mladý zemědělec

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. O tuto dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2020 zažádalo 3 985 uchazečů. Celkem se mezi ně rozdělí cca 168 milionu korun. Sazba na jeden hektar je 1 822,09 korun.

Dotace podporuje začínající zemědělce do 40 let. Ti s podnikáním buď začínají, nebo ho…

Pole, sníh

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.

Příjem projektů bude probíhat do 8. února 2021. Celková alokace dotačního…