Nejčastěji kladené dotazy

Poradců


Jaké jsou stanoveny podmínky, abych se mohl stát akreditovaným poradcem?

Akreditace poradců se řídí podle Směrnice MZe č.j. 214610/2012-MZE-17013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných MZe. Akreditační řízení je možné absolvovat prostřednictvím profesní kvalifikace. Žadatel nejdříve absolvuje zkoušku na České zemědělské univerzitě v Praze a poté u nás v ÚZEI proběhne obhajoba projektu. Profesní kvalifikaci je možné absolvovat pro podoblasti: Rostlinná výroba, Živočišná výroba, Rostlinolékařství (ochrana rostlin). Informace k profesní kvalifikaci naleznete na webu: http://www.narodnikvalifikace.cz/. Akreditace ostatních oblastí a podoblastí probíhají přímo v ÚZEI Praha dle akreditační směrnice.


Jak můžu zaregistrovat nepovinnou vzdělávací akci pro poradce za body?

Semináře se registrují podle svého zaměření zvlášť pro zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství. Seznam je zveřejněn na webu https://agrobrana.cz/ v záložce „Registrované vzdělávací akce“. Jsou zde uvedeny názvy seminářů, místo konání, pro jakou oblast jsou zaregistrovány, počet bodů a termíny. Pokud seminář, kterého se chcete zúčastnit, není registrován, požádáte o registraci. O registraci se žádá před konáním semináře. Stačí poslat pozvánku s programem na adresu: blazek.lubos@uzei.cz. Pokud bude seminář odpovídat požadavkům dle přílohy č. 4 akreditační směrnice, bude zaregistrován a přiděleny body. O zaregistrování a počtu bodů obdrží žadatel o registraci e-mailovou odpověď. Poté se seminář objeví na webu v seznamu „Registrované vzdělávací akce“.


Kolika seminářů se jako poradce musím zúčastnit, abych splnil vzdělávací plán poradce vedeného v Registru?

Povinnosti poradců jsou uvedeny ve Směrnici MZe č.j. 214610/2012-MZE-17013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných MZe.
Poradce: 
a) účastní se registrovaných vzdělávacích akcí podle vlastního výběru a rovněž musí prokázat účast na vzdělávacích akcích k prioritním tématům (povinná akce),
b) musí dosáhnout minimálně 100 bodů v registrovaných vzdělávacích akcích v průběhu každého kalendářního roku. Povinná akce je ohodnocena 80 body, nepovinná minimálně 20 body.


Kolik poradenských služeb musím provést za kalendářní rok, abych splnil povinnost poradce vedeného v Registru?

Povinnosti poradců jsou uvedeny ve Směrnici MZe č.j. 214610/2012-MZE-17013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných MZe.
Poradce je povinen poskytovat poradenskou službu minimálně jedenkrát za kalendářní rok (započítána bude poradenská služba v daném kalendářním roce ukončená výstupem, fakturovaná a proplacená).


Podle jakých oblastí a podoblastí se poradci rozdělují v Registru?

Oblasti a podoblasti jsou uvedeny Směrnici MZe č.j. 214610/2012-MZE-17013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných MZe.
Oblasti jsou 3: zemědělství, rostlinolékařství a lesnictví.
Oblast zemědělství se dělí na tyto podoblasti: rostlinná výroba; živočišná výroba; optimalizace hospodaření zemědělského podniku; ekologické zemědělství; zemědělství a ochrana přírody a krajiny; energetické využití agrárních produktů; péče o půdu; zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace.
Oblast rostlinolékařství se dělí na podoblast rostlinolékařství v zemědělství a podoblast rostlinolékařství v lesnictví.
Oblast lesnictví se nečlení na podoblasti.