Rostlinná výroba

Mapa typických měrných emisí skleníkových plynů z pěstovaných zemědělských surovin pro stanovení hodnoty jejich emisních faktorů v regionech soudržnosti NUTS 2 a krajů NUTS 3 České republiky (tzv. uhlíkové stopy)

Metodika pěstování vybrané kombinace smíšené kultury 

Použití diagnostických metod pro hodnocení přijatelných živin v půdě

Výpočet typických měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a zpracování zemědělských surovin pro stanovení hodnoty jejich emisních faktorů

 

 

 

Brambory

Metodika časné preselekce šlechtitelských materiálů na odolnost/náchylnost k patogenu Phytophthora infestans

Metodika diagnostiky Helminthosporium solani v hlízách bramboru pomocí Real-time PCR

Metodika kryoprezervace pylu bramboru pro jeho využití ve šlechtitelském procesu 

Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor

Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru

Metody šlechtění odolných odrůd slivoní

Skladování konzumních brambor

Užití digestátu zemědělských bioplynových stanic ke hnojení brambor

BIOLOGICKÁ OCHRANA BRAMBOR PROTI VYBRANÝM PATOGENNÍM BAKTERIÍM

 

Chmelařství

Metodika kryoprezervace pylu chmele pro jeho využití ve šlechtitelském procesu

Metodika šlechtění chmele na odolnost k verticillium nonalfalfae s využitím genetických zdrojů

Optimalizace zpracování půdy ve chmelnicích za účelem podpory infiltrace vody a ochrany půdy před degeneračními procesy.pdf

 

 

Luskoviny

Zvýšení výnosu a nutriční hodnoty vybraných genotypů hrachu hnojením a agronomickou biofortifikací (1/2023)

 

Obilniny

Metodika prebreedingu ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu

Metodika pro tvorbu odrůdové skladby obilnin

Metodika pro specializovaná mikroklimatická měření v zemědělském výzkumu (1/2023)

Metodika pro stanovení životaschopnosti ozimých obilnin a řepky

Nová metoda získávání hybridů pro potřeby šlechtění pšenice

Pěstování kukuřice na zrno s využitím jetelovin

Pěstování kukuřice seté s podsevovými plodinami

Pěstování odrůdových směsí pšenice seté 

Pěstování směsných kultur pšenice s leguminózou v podmínkách ekologického zemědělství

Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy

Testování vitality semen polních plodin. Metodika pro aplikovaný výzkum (1/2023)

Využití analýzy obrazu pro vyhodnocení testů mrazuvzdornosti ozimé pšenice (1/2023)

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Využití diagnostických metod pro rozhodovací procesy v pěstební technologii jarního ječmene

Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin

 

Olejniny

Efektivní užití hnojiva LAD s pomalým uvolňováním živin (2021)

Metodický postup selekce genotypů hořčice s vyšší odolností stresu suchem

Optimalizovaná metodika stanovení diverzity genetických zdrojů hořčic s využitím molekulární biologie

Stanovení vlivu genotypu a vnějších faktorů na zdravotní stav produkce hořčice bílé

 

Ovocnářství

Certifikovaná metodika - Metody metabolomického profilování a stanovení analytických markerů autenticity jablek

Certifikovaná metodika molekulární determinace vektorových druhů mer napadajících ovocné stromy 

Certifikovaná metodika ozdravování rostlin ovocných druhů od fytoplazem pomocí biotechnologických metod chemoterapie a in vitro kultur

Certifikovaná metodika produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS

Genotypizace jabloně domácí (Malus × domestica Borkh.) pomocí SSR markerů v praxi

Kvantifikace fytoplazem ovocných dřevin skupiny 16 SrX pomocí real-time PCR

Metodika pěstování asijských hrušní a slivoní

Metodika řízkování podnoží vybraných ovocných druhů

Metodika snížení či eliminace poškození generativních orgánů meruněk jarními mrazíky

Metodika zvýšení výtěžnosti genotypů z hybridního osiva třešní

Metody šlechtění odolných odrůd slivoní

Molekulárními markery asistované šlechtění třešně ptačí (Prunus avium L.) - selekce na dobu sklizňové zralosti, velikost, barvu a pevnost plodů

Stanovení potřeby a strategie zavlažování v ovocných sadech (2023)

 

 

Pícniny

Metodika hodnocení rodu vičenec

Pěstování kostřav (Festuca sp.) na semeno

 

Trávy  

Bér vlašský Setaria Italica (L.) BEAUV., plodina vhodná do měnícího se klimatu České republiky

Čirok obecný Sorghum Bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky

Trávy a vybrané C4 plodiny jako meziplodiny a jejich využití v současných podmínkách měnícího se klimatu

Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy „RUZROK“

 

Zelinářství