Pedologie

Hodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy

Hodnocení obsahu organické hmoty v půdě a jejího vlivu na vodní erozi a zhoršené půdní vlastnosti

Komplexní posouzení heterogenity pozemků a návrh lokálně cíleného hospodaření na půdě s minimalizací rizik vodní eroze (2022)

Koordinace územních plánů a pozemkových úprav

Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině

Metodika aktivace stabilní organické hmoty pomocí nativní mikroflóry

Metodika aktivace stabilní organické hmoty pomocí inokulace komerčních mikrobiálních inokul

Metodika hodnocení účinnosti a realizace větrolamů v krajině jako nástroj pro ochranu půdy ohrožené větrnou erozí

Metodika mapování a aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Metodika vymezování klimatických regionů v rámci systému bonitovaných půdně ekologických jednotek

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy

Metodika využití pomocných půdních látek jako podpůrného nástroje ke zlepšení využitelnosti živin ze strniskových meziplodin

Multikriteriální hodnocení protierozních a vodohospodářských zařízení v pozemkových úpravách

Monitoring erozního poškození půd v ČR nástroji dálkového průzkumu Země

Optimalizace vzorkování půd s využitím spektrálních dat pro účely lokálně cílené agrotechniky

Půdoochranné technologie pro pěstování chmelu

Principy zakládání porostů na bývalé zemědělské půdě v rámci ploch vymezených k zalesnění

Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy

Řízení rizika větrné eroze

Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pomocí simulátoru deště

Systém analýzy území a návrhu opatření k ochraně půdy a vody v krajině

Ultracitlivá analýza triazinů a jejich metabolitů v zemědělské půdě pomocí metody UHPLC-MSMS (2022)

Vyhodnocení vlastností půdy při použití hloubkové aplikace organické hmoty ve vinicích a sadech

Využití matematického simulačního modelu EROSION-3D pro posuzování erozní ohroženosti a navrhování ochranných opatření

Výzkum bezpečného využití digestátu jako alternativního zdroje organické hmoty a makroprvků do půdy (12/2022)

Zakládání a údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách

Zlepšení managementu půdní vláhy prostřednictvím půdních biostimulací