Rostlinolékařství

Brambory

Bakteriální kroužkovitost bramboru

Metodika integrované ochrany brambor proti drátovcům

Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách

Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru

Metodika kvantifikace houbového patogenu Rhizoctonia solani v půdě metodou Real-time PCR

Metodika nové prognózy a signalizace plísně bramboru na základě stanovení hodnoty indexu

Metodika integrované ochrany brambor proti škodlivým činitelům při kapkové závlaze

Metodika detekce PSTVd (Potato spindle tuber viroid) v bramboru a okrasných rostlinách pomocí Real-Time RT-PCR a technologie Luminex

Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové

Metodika ochrany brambor proti alternariovým skvrnitostem (2022)

Metodika ochrany brambor proti plevelům se sníženými vstupy herbicidů

Postupy pro ochranu brambor před onemocněním obecnou strupovitostí pomocí přídavků mikroelementů a podpůrných mikroorganismů 

 

Chmel

Integrovaná ochrana chmele

Metodika ochrany chmele 2021

Metodika ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy

 

 

Kmín

Metodika pěstování kmínu kořenného 

 

Konopí

Komplexní metodika pěstování konopí setého

 

Lesní hospodářství

Asanace skládek kůrovcového dříví technologií mercata

Biotické aspekty zdravotního stavu mladých dubových porostů

Identifikace invazibilních oblastí stanovišť a porostů jako základ dlouhodobého managementu fytoftorové hniloby olší

Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary

Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu

Metoda monitoringu škůdců, teploty a vlhkosti za pomoci nové integrované sondy (2021)

Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (ips typographus) pomocí přípravku edn® (2021)

Metody fumigace dřev proti invazním tesaříkům rodu Anoplophora spp. (2021)

Model pro hodnocení rizika napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým IPS TYPOGRAPHUS (L.) [COLEOPTERA: CURCULIONIDAE]

Ochrana lesa před lýkožroutem smrkovým v ochranném pásmu lesních rezervací ponechaných samovolnému vývoji

Ochrana skládek dřeva před napadením lýkožroutem smrkovým – IPS TYPOGRAPHUS (L.) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE)

Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus

Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému

Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách

Symptomatologie nekrózy jasanu

Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému (IPS TYPOGRAPHUS L.) a lýkožroutu severskému (IPS DUPLICATUS SAHLBERG) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)

 

Luskoviny

Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)

Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté

Mikroskopická diagnostika háďátka bukového (Litylenchus crenatae) – příčiny závažného onemocnění dřevin r. Fagus

 

Mák

Ochrana máku setého (Papaver somniferum L.) před některými hmyzími škůdci

Pěstitelská technologie máku pro snížení rizikovosti pěstování

 

Obilniny

Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice

Metodika determinace endofytické tmavohnědé skvrnitosti ječmene a ochrany proti této chorobě

Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice

Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV A WDV)

Pravidla použití mořeného a nemořeného osiva při pěstování obilnin

Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní

Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) – významným škůdcům obilovin

Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé (2021)

 

Ovoce

Inovace integrované ochrany jádrovin

Integrovaná ochrana jahodníku

Integrovaná ochrana jádrovin

Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR (2021)

Metodika technologie ochrany jahodníku z hlediska rezistence Botrytis cinerea k fungicidům a minimalizace reziduí v plodech

Metodika ochrany hrušní proti meře skvrnité (Cacopsylla pyri)

Metodika ochrany ovoce proti škůdcům s důrazem na ochranu hmyzích opylovačů

Metodika ochrany peckovin proti houbovým chorobám a škůdcům

Metodika terapie virových patogenů pomocí kryoprezervace

Metodika testování nových způsobů ochrany jahodníku proti Phytophthora cactorum

Ochrana jabloní proti strupovitosti

Ochrana proti moniliniové spále květů a hnilobě plodů v ekologické produkci peckovin

Pěstování teplomilných peckovin v podmínkách výskytu původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní v produkčních sadech (2021)

Pěstování třešní a višní v ekologické produkci

Real-time PCR detekce virů black raspberry necrosis virus (BRNV), raspberry ringspot virus (RpRSV), raspberry bushy dwarf virus (RBDV) a strawberry latent ringspot (SLRSV) v rostlinném materiálu (2022)

Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti

Metodika detekce fosfonátů v rostlinných částech jádrovin s ohledem na jejich chování (11/2022)

Metodika detekce genu rezistence Rvi2, Rvi4 a‑Rvi6 k‑Venturia inaequalis a jejich pyramidizace pro zavedení selekce jabloní asistované molekulárními markery (6/2022)

Technologie ochrany drobného ovoce v systému integrované produkce pro nízkoreziduální a bezreziduální produkci

Technologie ochrany hrušní v systému integrované produkce pro nízkoreziduální a bezreziduální produkci

Technologie ochrany jabloní v systému integrované produkce pro nízkoreziduální a bezreziduální produkci

 

Pícniny

Hmyzí škůdci semenných porostů vojtěšky (Medicago sativa L.) a ochrana proti nim

Ochrana semenných porostů jetele lučního (Trifolium Pratense L.) před hmyzími škůdci

 

Řepka

Detekce genů avirulence v izolátech Leptosphaeria maculans

Identifikace specifických genů rezistence k Leptosphaeria maculans v odrůdách řepky a šlechtitelských materiálech

Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence

Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)

Metodika stanovení odolnosti genových zdrojů brukve řepky olejky (Brassica napus L.) k patogenu Plasmodiophora brassicae Wor.

Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organismům vyjma podzimních škůdců

Možnosti pěstování řepky olejky v zemědělských podnicích s výskytem půdního patogena Plasmodiophora brassicae

Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů

Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktů

Signalizační modely Leptosphaeria spp. a Sclerotinia Sclerotiorium, zhodnocení možností jejich využití

 

Skladištní škůdci

Kontrola účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů

Metodika hodnocení napadených cereálních tyčinek zavíječem paprikovým (Plodia interpunctella)

Použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech

 

Slunečnice

Ochrana slunečnice roční (Helianthus annuus) proti chorobám a ţivočišným škůdcům podle zásad IOR

Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečnice

Výživa, hnojení a ochrana slunečnice

 

Trávy

Ochrana trav na semeno vůči plevelům

 

Zelenina

Efektivní ochrana proti škůdcům brukvovité zeleniny v systému integrované produkce zeleniny při omezení rizik výskytu reziduí pesticidů v produktech

Metodický postup pro identifikaci genů účastnících se obranných drah aktivovaných při napadení P.brassicae

Metodika stanovení odolnosti košťálových zelenin vůči viru mozaiky vodnice (Turnip mosaic virus) (2023)

Metodika testování odolnosti klonů česneku k abiotickým stresům

Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu

Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobám v systému integrované produkce cibulové a kořenové zeleniny a salátu

Real-time PCR detekce viru Tomato ringspot virus (ToRSV) v biologickém materiálu

 

Ostatní

Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely s využitím OMICs přístupu

Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na půdní živočichy s využitím OMICs přístupu - model Folsomia candida