Resortní vzdělávání

O resortním vzdělávání

Ústředním orgánem státní správy v resortu zemědělství je Ministerstvo zemědělství, které mimo jiné odpovídá a koordinuje resortní vzdělávání, spolupracuje na tvorbě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství. Ministerstvo zemědělství řídí odborné vzdělávání pracovníků státní správy v oblasti resortních právních norem a legislativy EU, vzdělávání a osvětu odborné zemědělské i široké veřejnosti, odpovídá za implementaci strategických dokumentů týkajících se vzdělávání v resortní působnosti. Osvěta a vzdělávání pracovníků v zemědělství má v České republice historické základy, na kterých je potřeba stavět a rozvíjet je i do budoucna.

Stěžejní prioritou resortu zemědělství je zajištění udržitelného zemědělství a posílení jeho konkurenceschopnosti. Klíčovým faktorem je proto kvalifikovaná pracovní síla, která zajistí efektivní využití moderních technologií. Velice důležitý je transfer nových poznatků vědy a výzkumu do praxe. Tok informací a spolupráce při transferu znalostí probíhá prostřednictvím různých typů akcí, kterých se účastní zástupci praxe, vědy a výzkumu, akademické obce, škol, státní správy a odborné veřejnosti. Jedná se především o různé typy aktivit – semináře, webináře, konference, polní dny, výstavy, kulaté stoly, mezinárodní projekty, exkurze, workshopy. V oblasti dalšího resortního vzdělávání působí řada institucí, které pořádají velké množství odborných akcí přispívajících k přenosu znalostí do praxe.  

Pro potřeby upřesňování požadavků a potřeb resortního vzdělávání byla zřízena Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova, která dbá v rámci přípravy a realizace poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit na dodržování stanovených cílů a na vytváření optimálních podmínek pro součinnost nevládních organizací resortu zemědělství, aktivit rozvoje venkova, organizací státní a veřejné správy a zapojených veřejných i soukromých poradenských, výzkumných a vzdělávacích institucí.

Dokumenty týkající se resortního vzdělávání

Užitečné odkazy