borovice les

Pěstební a ekonomické aspekty jemnějších postupů hospodaření se světlomilnou dřevinou v nižších až středních polohách.

Zvyšování či alespoň udržení rentability hospodaření je jednou z priorit každého vlastníka lesa, přičemž možnou cestou je i přechod na clonné a nepasečné formy hospodaření. Vedle přímých ekonomických…

stromy keře

Smíšené lesy hrají klíčovou roli z hlediska stability, produkce a přizpůsobení se změně klimatu. Smíšené lesy jednak dosahují vyšší produkci dřeva a sekvestraci uhlíku oproti labilním monokulturám. S rostoucí druhovou diverzitou se také výrazně zvyšuje odolnost vůči dlouhodobému suchu, klimatických extrémům či škůdcům.

Vytváření…

les

Hodnocení ekonomické efektivnosti alternativních pěstebních postupů založená na metodice analýzy nákladů a výnosů lesní výroby.

Změny přírodních i společenských podmínek vedou ke změnám v pěstování lesů, vhodnou alternativou se přitom jeví tzv. přírodě blízké způsoby pěstování. Ekonomická efektivnost při pěstování lesa je…

Zaorávání do půdy

Možnosti využití lignitu a hydroabsorpčních látek k pěstování rostlin v suchem poškozených oblastech testovali vědci na vysušených polích jižní Moravy. Novou metodu by mohli využít kromě zemědělců také zahradníci při zakládání travních porostů.

Klimatická změna a jí způsobené extrémní sucho jsou největším problémem českého…

Les

Řešení dopadů změny klimatu vyžaduje celoevropský přístup. Z důvodu vysoké dynamiky výkyvů počasí dochází k poškození lesních porostů a rozšíření škůdců. Odborníci vypracovali katalog adaptačních opatření pro lesy v ČR.

V Evropě, ale i v ČR, jsme v posledním období svědky vysoké dynamiky výkyvů počasí, projevující se extrémním…

kuře na vajíčkách

Inspirativní příběh úspěšné chovatelky slepic, která zaplněním mezery na trhu zbudovala rodinný podnik se slepicemi ve volném výběhu. Pro úspěch je zásadní, zaměřit se nejen na požadavky spotřebitelů, ale zároveň věnovat pozornost kvalitě.

Skutečné příběhy bývají velkou inspirací, tak jako je to v případě irské farmářky Margaret…

kráva

Přehled současných technologických možností, jako pomůcka pro výběr vhodné technologie v oblasti živočišné výroby zabývající se produkcí mléka, usnadňuje orientaci pro zvolení nejvhodnější technologie na základě vybraných kritérií.

Současné digitální možnosti nabízejí nepřeberné množství aplikací v zemědělství, které mohou…

Mokřad

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině vytvořený Výzkumným ústavem vodohospodářským slouží jako metodická pomůcka se vzorovými příklady pro realizaci opatření při extrémních hydrologických situacích jako jsou sucho či povodně.

Změna klimatu patří mezi největší výzvy, kterým v současnosti Česká republika…

Vosička

Nektarodárné pásy napomáhají udržovat stabilitu agroekosystémů podporou biologické rozmanitosti i protierozní funkcí. Vedlejším efektem je současné zvýšení přítomnosti opylovačů a dalšího prospěšného hmyzu, který zároveň může hubit mšice.


Biodiverzita a její význam pro krajinu i člověka je známé a nezřídka skloňované téma…

Les

Asistovaná migrace patří mezi efektivní opatření pro posílení odolnosti porostu. Umělá výsadba alternativních druhů dřevin je nadějným adaptačním opatřením na klimatické změny. Mobilní mapová aplikace umí informovat o zranitelnosti porostů.

Z důvodu klimatické změny je řada lesních porostů ohrožena vysokou dynamikou probíhajících…