Pro zvýšení odolnosti lesů je nutná jejich adaptace na změnu klimatu

Les

Řešení dopadů změny klimatu vyžaduje celoevropský přístup. Z důvodu vysoké dynamiky výkyvů počasí dochází k poškození lesních porostů a rozšíření škůdců. Odborníci vypracovali katalog adaptačních opatření pro lesy v ČR.

V Evropě, ale i v ČR, jsme v posledním období svědky vysoké dynamiky výkyvů počasí, projevující se extrémním suchem a vysokými teplotami nebo naopak vichřicemi, přívalovým deštěm a sesuvy půdy. Tyto aspekty mají nepříznivé dopady na lesy v celé Evropě. Jako důsledek změny klimatu je možné sledovat lesní požáry i v takových zemích, kde se nikdy předtím nevyskytovaly, nebo poškození porostů vichřicemi a biotickými škůdci jako je především lýkožroutem smrkovým , jak je tomu v ČR.

I pod vlivem obrovských ekonomických dopadů se vědci, politici a praxe shodují v nutnosti přistoupit k adaptaci lesů a lesního hospodářství na změněné klimatické podmínky a také že rozhodování musí být dobře promyšleno a založeno na faktech, vědeckých studiích a nezávislých informacích. V lesnictví je totiž významným faktorem dlouhověkost porostů. 

Adaptace lesů jako vyrovnání se s dopady měnícího se klimatu může mít různé podoby. Mezi hlavní adaptační opatření v České republice zaměřené na zvýšení odolnostního potenciálu patří omezení smrkových monokultur a pěstování smíšených porostů. Snížení plánované produkční doby, tedy obmýtí , zmírní riziko náhlého rozpadu porostů a také umožní vyšší flexibilitu změny dřevinného složení.

Důležitý je i monitoring a včasná opatření proti chorobám, škůdcům a třeba i dřevokazným houbám, ale také omezení invazních druhů dřevin. Všechna tato opatření a mnohem více byla sepsána v Katalogu lesnických adaptačních opatření, který byl vypracován na Mendelově univerzitě v Brně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Stručný přehled vypracoval i Czech Globe. Opatření v jedné zemi však nepostačují – škůdci neznají hranic, je proto třeba koordinovaný přístup v rámci celé Evropy. Doporučení evropských expertů v rámci diskusí o ochraně lesů v Evropě FOREST EUROPE jsou shrnutá v publikaci. Pro sdílení informací o adaptaci lesů na změnu klimatu na mezinárodní úrovni slouží i webový portál


Klíčová slova: adaptace na změnu klimatu, škodlivé činitelé, lýkožrout smrkový, adaptační opatření


Související odkazy:

Katalog lesnických adaptačních opatření

Webová stránka Klimatická změna - Adaptační opatření

Adaptace na změnu klimatu v udržitelném hospodaření v lesích

Portal pro sdílení informací o adaptaci na změnu klimatu na mezinárodní úrovni