GDPR

Ochrana osobních údajů 

1. Informační portál Agronavigátor, který provozuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), viz GDPR.

ÚZEI je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ke dni 1. 1. 1993. ÚZEI sídlí na adrese Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO: 00027251, IČ: CZ00027251.

Pokud chcete ÚZEI kontaktovat s dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, využijte, prosím, jednu z následujících možností:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Kateřina Tužilová.

2. ÚZEI bude zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail) za účelem zasílání newsletteru, dalších odborných článků a pozvání na další odborné webináře.

3. S výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů udělujete výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené na stránce agronavigator.cz v sekci kontakty. Osobní údaje budou zpracovány po dobu do odvolání souhlasu.

4. ÚZEI veškeré zpracování osobních údajů provádí sám, vlastními prostředky a neposkytuje žádným třetím stranám.

5. Další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnil neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo na výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.