Demonstrační farmy

Titul „demonstrační farma“ mohou získat zemědělské podniky, které ve svých činnostech využívají nejnovější poznatky a technologie a obecně hospodaří šetrně s přírodními zdroji. Cílem je, aby se tyto inovativní metody a přístupy mohly dostat k co nejvíce zemědělským subjektům. Na demonstračních farmách se proto během celého roku konají akce pro veřejnost, jako např. dny otevřených dveří nebo individuální či skupinové demonstrační akce. Tím se demonstrační farmy stávají důležitými aktéry, co se týče šíření výsledků výzkumů a jejich přenosu do praxe. 

Přínosy demonstračních farem pro zemědělskou praxi:

 • poskytují praktické ukázky, jak (technické) inovace fungují v praxi
 • jsou místem setkání, šíření a výměny informací a znalostí mezi různými aktéry působícími v oblasti zemědělství, jako např. zemědělskými poradci, podniky, výzkumníky a studenty, kteří se akcí účastní

Zdroje: 

https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bb1956fb&appId=PPGMS

Demonstrační farmy v ČR

Demonstrační farmy jsou v ČR podporovány od roku 2017 MZe speciálním dotačním programem a jsou vybírány každý rok hodnotící komisí MZe. Zásady a podmínky podání žádostí o dotaci jsou zveřejněny na začátku roku na webových stránkách Ministerstva zemědělství. 

Výběr demonstračních farem v roce 2022

 V roce 2022 bude program zaměřen na oblast péče o půdu.

Bude podporována prezentace postupů a technologií snižujících:

 • vodní a větrnou erozi,
 • nadměrné utužování půdy,
 • postupy přispívající k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu.

Tyto postupy příznivé pro půdu budou demonstrovány i v systému integrované ochrany rostlin (IOR) 
a ekologického zemědělství (EZ) se zaměřením na šetrné postupy na orné půdě. 

V roce 2022 budou podporovány následující záměry:

 • Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.
 • Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.
 • Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.
 • Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.
 • Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu

 


Zdroj: Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022

Biofarma Sasov

Geografická poloha: Vysočina

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - luskovino obilné směsky (ječmen, pšenice + hrách a peluška, vikev), pohanka, česnek, lupina, energetické plodiny - technické konopí, světlice barvířská, řepka, konopí, brambory
 • Živočišná výroba - chov skotu a prasat

Kontaktní osoba: Josef Sklenář, info@biofarma.cz

Webová stránka farmy:  https://biofarma.cz/

Družstvo Vysočina

Geografická poloha: kraj Vysočina

Zaměření:  

 • Živočišná výroba (výroba mléka, výkrm skotu, výkrm prasat)
 • Rostlinná výroba (ozimá pšenice, ozimý i jarní ječmen, oves, pěstování brambor, řepky, silážní kukuřice, jetel, luskoobilné směsky)

Kontaktní osoba: Marta Surková, zod.surkova@polna.cz

Webová stránka farmy: http://www.druzstvovysocina.cz/

DVP Agro, a.s. provozovna Bratčice

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Zaměření:  

 • Pěstování a prodej zemědělských produktů - zaměření na biopásy, cukrovou řepu, ochranu čejky chocholaté, meziplodiny, energetické plodiny, mák

Kontaktní osoba: Rostislav Mátl, rostislav.matl@dvpagro.cz

Webová stránka farmy: http://dvpagro.cz/provozovna-bratcice

EKOFARMA PROBIO, s.r.o.

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Zaměření:  

 • pěstování minoritních plodin, výkrm prasat, chov ovcí, vše v režimu ekologického zemědělství


Kontaktní osoba: Michael Vrána, vhagroton@gmail.com

Webová stránka farmy: http://www.vhagroton.cz/

FARMA CHMEL, s.r.o.

Geografická poloha: Středočeský kraj

Zaměření:  

 • rostlinná výroba
 • precizní zemědělství


Kontaktní osoba: info@farmachmel.cz

Webová stránka farmy: https://www.farmachmel.cz/o-nas/

Farma Lukava

Geografická poloha: Liberecký kraj

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - pěstování biozeleniny
 • Živočišná výroba - moderní využití koní, chov nosnic a ovcí


Kontaktní osoba: Martin Rosenbaum, martin@lukava.net

Webová stránka farmy: https://www.lukava.net/

Lukáš Musil

Geografická poloha: kraj Vysočina

Zaměření:  

 • Certifikovaný biochov ovcí a býků,
 • Biocertifikace na brambory, obilí a vajíčka
 • Chov králíků, vepřů, slepic, včel


Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Musil, lukas.musil@farmus.cz

Webová stránka farmy: https://farmus.cz//  

Pavel Voráček, FYTOS fruit

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Zaměření:  

 • ovocné stromky
 • okrasné dřeviny

Kontaktní osoba: Pavel Voráček, fytos@fytos.cz

Webová stránka farmy:  https://www.fytos.cz/

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Zaměření:  

 • rostlinná výroba (pšenice, řepka, ječmen, kukuřice, cukrová řepa)
 • živočišná výroba (skot), produkce mléka

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jurečka, jurecka@pooslavi.cz, tel.: 739 637 790

Webová stránka farmy: https://www.pooslavi.cz/

Pro Farm Blatnice, Ondřej Doležal

Geografická poloha: kraj Vysočina

Zaměření:  

 • rostlinná výroba v systému precizního zemědělství (s důrazem na bilanci humusu a živin v půdě)
 • živočišná výroba (prasata)
 • agroslužby (zemědělská doprava, zpracování půdy a setí, ochrana plodin, hnojení, kombajnová sklizeň obilovin)


Kontaktní osoba: Ondřej Doležal, info@pro-farm.cz 776 578 777

Webová stránka farmy: https://www.pro-farm.cz/

Sady sv. Prokopa

Geografická poloha: Jihočeský kraj

Zaměření:  

 • Bio pěstování ovoce - jahody, jablka, hrušky, švestky


Kontaktní osoba: Pavel Sucháček, info@ovocnarna.cz

Webová stránka farmy:  https://www.sady-prokopa.cz/

Statek Bureš, s.r.o.

Geografická poloha: Pardubický kraj 

Zaměření:  

 • rostlinná výroba (ječmen jarní, cukrová řepa, sója luštinatá, řepka ozimá, česnek, mák, pšenice ozimá, kukuřice a meziplodiny)
 • živočišná výroba (skot)


Kontaktní osoba: Jindřich Šmöger, j.smoger@agkaizen.cz, tel.: 608 024 538

Webová stránka farmy: http://www.agkaizen.cz/ 

Školní zemědělský podnik Žabčice, MENDELU Brno

Geografická poloha: Jihomoravský kraj 

Zaměření:  

 • integrovaná ochrana rostlin v podniku hospodařícím v suchých podmínkách s následujícími okruhy:

vliv agrotechnických opatření na půdní úrodnost, produkci plodin a výskyt biotických škodlivých organizmů; odrůdy a kvalita osiva; výživa rostlin a vyvážená bilance živin v půdě; monitoring a prognóza výskytu škodlivých organizmů; optimalizace používání přípravků na ochranu rostlin; podpora přirozených nepřátel, opylovačů a zvýšení biodiverzity; optimalizace agrosystémů v suchých oblastech
 
Kontaktní osoba: Radomil Měřínský, radomil.merinsky@mendelu.cz

Webová stránka farmy: https://szp.mendelu.cz/?psn=335.20001220703125

Václav Bartůněk

Geografická poloha: Středočeský kraj

Zaměření: 

 • systém hospodaření s důrazem na organickou hmotu v půdě


Kontaktní osoba: Václav Bartůněk, vaclavbartunek@seznam.cz, tel. 602 184 684

 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Geografická poloha: Královéhradecký kraj

Zaměření:  

 • výzkum problematiky ovocnářství a šlechtění ovocných plodin


Kontaktní osoba: Jaroslav Vácha, info@vsuo.cz

Webová stránka farmy:  https://www.vsuo.cz/cs/ 
 

VÚ bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., farma Valečov

Geografická poloha: kraj Vysočina

Farma Valečov je jedním z pracovišť VÚ bramborářského Havlíčkův Brod. Nachází se zde oddělení zemědělské výroby a oddělení pěstebních technologií výzkumného ústavu. 

Zaměření:  

 • rostlinná výroba (pšenice, ječmen, řepka, mák, hrách, kmín)
 • živočišná výroba (chov prasat)
 • výzkumné projekty (např. aplikovaný výzkum pěstebních technologií brambor
 • technologické poradenství pro zemědělskou praxi

Kontaktní osoba: Souček František, soucek@vubhb.cz, 778 713 303

Webová stránka farmy: https://www.vubhb.cz/cs 

ZAS Mžany, a.s.

Geografická poloha: Královéhradecký kraj

Zaměření:  

 • Živočišná výroba - chov sumečka afrického, skotu, drůbeže
 • Rostlinná výroba - pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, cukrová řepa, řepka ozimá, semínko

Kontaktní osoba: Luděk Homoláč, homolac@mzanyas.cz

Webová stránka farmy: http://www.mzanyas.cz/

Zbirožská, a.s.

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - výroba osiv obilovin a jetele nachového, krmných plodin a potravinářského obilí
 • Živočišná výroba-  produkce mléka, odchov telat, výkrm býčků a volků, prasat, krůt a krocanů

Kontaktní osoba: Jakub Čevenka, zbirozska@zbirozska.cz

 
Webová stránka farmy: http://www.zbirozska.cz/

ZD Krásná Hora, a.s.

Geografická poloha: Jihočeský kraj

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - pšenice, žito, kukuřice, řepka, jařiny, ozimý ječmen 
 • Živočišná výroba - chov skotu

Kontaktní osoba: Vlastimil Blažek, vlastimil.blazek@zdkh.cz

Webová stránka farmy: https://www.zdkh.cz 

ZOD Mrákov

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - pšenice ozimá, silážní kukuřice, řepka ozimá, ječmen ozimý, luskoobilné směsky, jetel, pícninářské žito,
 • Živočišná výroba - chov skotu

Kontaktní osoba: Jiří Růžek, ruzekj@email.cz

Webová stránka farmy:  https://zodmrakov.cz/