Demonstrační farmy

Statut „Demonstrační farma“ mohou získat zemědělské podniky, které při svých činnostech využívají nejnovější poznatky a technologie a hospodaří šetrně s přírodními zdroji. Cílem je, aby se tyto inovativní metody a přístupy dostaly k co největšímu počtu zemědělských subjektů. Na demonstračních farmách se proto během celého roku konají akce pro odbornou veřejnost: dny otevřených dveří nebo individuální či skupinové demonstrační akce. 

Demonstrační farmy jsou klíčovými aktéry při sdílení a šíření výsledků výzkumů, znalostí a inovací do praxe. Jsou nedílnou součástí AKIS  – Zemědělského znalostního a inovačního systému a v řadě členských zemí jsou dotačně podporovány.


Zdroje:

Více informací najdete na webu MZe: https://eagri.cz/public/web/mze/puda/demonstracni-farmy/

Demonstrační farmy v ČR - 2023

Aktivity Demonstračních farem jsou v ČR podporovány z národních dotací Ministerstva zemědělství (MZe) v rámci podpor poradenství v zemědělství z programu 9.F.m. Zásad pro poskytování dotací na základě zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a to od roku 2017. Na program je vyčleněno 15 milionů korun.

Výzvu k podávání projektů na činnost Demonstračních farem vyhlašuje MZe každoročně v lednu. Doručené projekty jsou posouzeny po formální stránce, obodovány dle preferenčních kritérií a zhodnoceny a vybrány Komisí ustanovenou MZe pro výběr demonstračních farem, jejímiž členy jsou mimo MZe zástupci univerzit, výzkumných organizací a nevládních organizací agrárního sektoru.

Seznam schválených Demonstračních farem přebírá platební agentura SZIF a vyhlašuje termín k podání Žádosti o dotaci (od 1. do 31. března), a to elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Následně lze spustit demonstrační akce dle schváleného plánu činností.

Demonstrační aktivity jsou zaměřeny především na oblast péče o půdu, podporována je prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících opatření k přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů. Od roku 2018 jsou tyto postupy příznivé pro půdu demonstrovány v systému ekologického zemědělství, od roku 2019 v systému integrované ochrany rostlin. V roce 2023 byl doplněn důraz na využívání technologií precizního zemědělství v agrotechnických postupech.

V roce 2023 je podporováno těchto pět záměrů:

 • Ucelené systémy hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině

 • Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí v souladu s DZES 5

 • Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině

 • Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady

 • Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu a vinice 


Vzhledem k převodu administrace národních dotací z MZe na SZIF od roku 2020, jsou veškeré informace jako Výzva k podávání projektů, Příručka pro podání žádosti o dotaci, formuláře deníku konzultací aj. dostupné na: https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-9fm.

Mapa demonstračních farem MZe 2023

Biofarma Sasov

Geografická poloha: Vysočina

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - luskovino obilné směsky (ječmen, pšenice + hrách a peluška, vikev), pohanka, česnek, lupina, energetické plodiny - technické konopí, světlice barvířská, řepka, konopí, brambory
 • Živočišná výroba - chov skotu a prasat

Kontaktní osoba: Josef Sklenář, info@biofarma.cz

Webová stránka farmy:  https://biofarma.cz/

Družstvo Vysočina

Geografická poloha: kraj Vysočina

Zaměření:  

 • Živočišná výroba (výroba mléka, výkrm skotu, výkrm prasat)
 • Rostlinná výroba (ozimá pšenice, ozimý i jarní ječmen, oves, pěstování brambor, řepky, silážní kukuřice, jetel, luskoobilné směsky)

Kontaktní osoba: Marta Surková, zod.surkova@polna.cz

Webová stránka farmy: http://www.druzstvovysocina.cz/

DVP Agro, a.s. provozovna Bratčice

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Zaměření:  

 • Pěstování a prodej zemědělských produktů - zaměření na biopásy, cukrovou řepu, ochranu čejky chocholaté, meziplodiny, energetické plodiny, mák

Kontaktní osoba: Rostislav Mátl, rostislav.matl@dvpagro.cz

Webová stránka farmy: http://dvpagro.cz/provozovna-bratcice

EKOFARMA PROBIO, s.r.o.

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Zaměření:  

 • pěstování minoritních plodin, výkrm prasat, chov ovcí, vše v režimu ekologického zemědělství


Kontaktní osoba: Michael Vrána, vhagroton@gmail.com

Webová stránka farmy: http://www.vhagroton.cz/

FARMA CHMEL, s.r.o.

Geografická poloha: Středočeský kraj

Zaměření:  

 • rostlinná výroba
 • precizní zemědělství


Kontaktní osoba: info@farmachmel.cz

Webová stránka farmy: https://www.farmachmel.cz/o-nas/

Farma Lukava

Geografická poloha: Liberecký kraj

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - pěstování biozeleniny
 • Živočišná výroba - moderní využití koní, chov nosnic a ovcí


Kontaktní osoba: Martin Rosenbaum, martin@lukava.net

Webová stránka farmy: https://www.lukava.net/

Lukáš Musil

Geografická poloha: kraj Vysočina

Zaměření:  

 • Certifikovaný biochov ovcí a býků,
 • Biocertifikace na brambory, obilí a vajíčka
 • Chov králíků, vepřů, slepic, včel


Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Musil, lukas.musil@farmus.cz

Webová stránka farmy: https://farmus.cz//  

Pavel Voráček, FYTOS fruit

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Zaměření:  

 • ovocné stromky
 • okrasné dřeviny

Kontaktní osoba: Pavel Voráček, fytos@fytos.cz

Webová stránka farmy:  https://www.fytos.cz/

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Zaměření:  

 • rostlinná výroba (pšenice, řepka, ječmen, kukuřice, cukrová řepa)
 • živočišná výroba (skot), produkce mléka

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jurečka, jurecka@pooslavi.cz, tel.: 739 637 790

Webová stránka farmy: https://www.pooslavi.cz/

Pro Farm Blatnice, Ondřej Doležal

Geografická poloha: kraj Vysočina

Zaměření:  

 • rostlinná výroba v systému precizního zemědělství (s důrazem na bilanci humusu a živin v půdě)
 • živočišná výroba (prasata)
 • agroslužby (zemědělská doprava, zpracování půdy a setí, ochrana plodin, hnojení, kombajnová sklizeň obilovin)


Kontaktní osoba: Ondřej Doležal, info@pro-farm.cz 776 578 777

Webová stránka farmy: https://www.pro-farm.cz/

Sady sv. Prokopa

Geografická poloha: Jihočeský kraj

Zaměření:  

 • Bio pěstování ovoce - jahody, jablka, hrušky, švestky


Kontaktní osoba: Pavel Sucháček, info@ovocnarna.cz

Webová stránka farmy:  https://www.sady-prokopa.cz/

Statek Bureš, s.r.o.

Geografická poloha: Pardubický kraj 

Zaměření:  

 • rostlinná výroba (ječmen jarní, cukrová řepa, sója luštinatá, řepka ozimá, česnek, mák, pšenice ozimá, kukuřice a meziplodiny)
 • živočišná výroba (skot)


Kontaktní osoba: Jindřich Šmöger, j.smoger@agkaizen.cz, tel.: 608 024 538

Webová stránka farmy: http://www.agkaizen.cz/ 

Školní zemědělský podnik Žabčice, MENDELU Brno

Geografická poloha: Jihomoravský kraj 

Zaměření:  

 • integrovaná ochrana rostlin v podniku hospodařícím v suchých podmínkách s následujícími okruhy:

vliv agrotechnických opatření na půdní úrodnost, produkci plodin a výskyt biotických škodlivých organizmů; odrůdy a kvalita osiva; výživa rostlin a vyvážená bilance živin v půdě; monitoring a prognóza výskytu škodlivých organizmů; optimalizace používání přípravků na ochranu rostlin; podpora přirozených nepřátel, opylovačů a zvýšení biodiverzity; optimalizace agrosystémů v suchých oblastech
 
Kontaktní osoba: Radomil Měřínský, radomil.merinsky@mendelu.cz

Webová stránka farmy: https://szp.mendelu.cz/?psn=335.20001220703125

Václav Bartůněk

Geografická poloha: Středočeský kraj

Zaměření: 

 • systém hospodaření s důrazem na organickou hmotu v půdě


Kontaktní osoba: Václav Bartůněk, vaclavbartunek@seznam.cz, tel. 602 184 684

 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Geografická poloha: Královéhradecký kraj

Zaměření:  

 • výzkum problematiky ovocnářství a šlechtění ovocných plodin


Kontaktní osoba: Jaroslav Vácha, info@vsuo.cz

Webová stránka farmy:  https://www.vsuo.cz/cs/ 
 

VÚ bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., farma Valečov

Geografická poloha: kraj Vysočina

Farma Valečov je jedním z pracovišť VÚ bramborářského Havlíčkův Brod. Nachází se zde oddělení zemědělské výroby a oddělení pěstebních technologií výzkumného ústavu. 

Zaměření:  

 • rostlinná výroba (pšenice, ječmen, řepka, mák, hrách, kmín)
 • živočišná výroba (chov prasat)
 • výzkumné projekty (např. aplikovaný výzkum pěstebních technologií brambor
 • technologické poradenství pro zemědělskou praxi

Kontaktní osoba: Souček František, soucek@vubhb.cz, 778 713 303

Webová stránka farmy: https://www.vubhb.cz/cs 

ZAS Mžany, a.s.

Geografická poloha: Královéhradecký kraj

Zaměření:  

 • Živočišná výroba - chov sumečka afrického, skotu, drůbeže
 • Rostlinná výroba - pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, cukrová řepa, řepka ozimá, semínko

Kontaktní osoba: Luděk Homoláč, homolac@mzanyas.cz

Webová stránka farmy: http://www.mzanyas.cz/

Zbirožská, a.s.

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - výroba osiv obilovin a jetele nachového, krmných plodin a potravinářského obilí
 • Živočišná výroba-  produkce mléka, odchov telat, výkrm býčků a volků, prasat, krůt a krocanů

Kontaktní osoba: Jakub Čevenka, zbirozska@zbirozska.cz

 
Webová stránka farmy: http://www.zbirozska.cz/

ZD Krásná Hora, a.s.

Geografická poloha: Jihočeský kraj

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - pšenice, žito, kukuřice, řepka, jařiny, ozimý ječmen 
 • Živočišná výroba - chov skotu

Kontaktní osoba: Vlastimil Blažek, vlastimil.blazek@zdkh.cz

Webová stránka farmy: https://www.zdkh.cz 

ZOD Mrákov

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Zaměření:  

 • Rostlinná výroba - pšenice ozimá, silážní kukuřice, řepka ozimá, ječmen ozimý, luskoobilné směsky, jetel, pícninářské žito,
 • Živočišná výroba - chov skotu

Kontaktní osoba: Jiří Růžek, ruzekj@email.cz

Webová stránka farmy:  https://zodmrakov.cz/