Demonstrační objekty lesního hospodářství

Klimatická změna, ale i změny na globálním trhu s dřevem vyžadují změny ve strategiích lesního hospodářství, do kterých by se měly promítnout i mimoprodukční (vodoochranná, půdoochranná, klimatická, zdravotní, hygienická a rekreační) funkce lesů. Je tedy nutné vytvořit podmínky pro trvale udržitelné lesní hospodářství, kterého lze dosáhnout více způsoby, na základě lokálních přírodních podmínek, cílů vlastníka lesa, i společenského zájmu. Demonstrační objekty jsou ukázkami rozmanitých nepasečných forem lesního hospodaření a tím přispívají k tomuto cíli. Hlavním účelem demonstračních objektů je porovnání různých pěstebních managementů v typických provozních a stanovištních podmínkách, a to z ekonomického, ekologického a sociálního hlediska. Představují tedy užitečný nástroj pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře, kteří si na základě výsledků porovnání různých strategií hospodaření mohou vybírat to nejvhodnější. Slouží také ke vzdělávání odborníků (pracovníků venkovního provozu, pracovníků hospodářské úpravy lesa, pracovníků státní správy lesního hospodářství, studentů středních a vysokých škol lesnického zaměření, lesních pedagogů) i laické veřejnosti, která se může prostřednictvím demonstračních objektů seznámit se základními funkcemi lesa a různými způsoby lesního hospodaření. 


Demonstrační objekty lesního hospodářství se podle jejich velikosti a účelů dělí na tři typy: lesnické parky, demonstrační objekty a demonstrační plochy
 

Lesnické parky

Lesnický park je ucelený komplex lesa, který slouží k ukázce, jak ve strategii lesního hospodaření efektivně uvést do souladu různé typy zájmů konkrétně: 

  • zájmy ekologické, tedy požadavky na přírodě blízké způsoby hospodaření za účelem zajištění a udržování zdraví lesních ekosystémů
  • ekonomické zájmy, tedy příjmy z prodeje dříví a z turistiky  
  • společenské zájmy, tedy požadavek na lesní hospodaření vytvořit pracovní příležitosti v regionu

Na území ČR jsou momentálně vyhlášeny čtyři lesnické parky: Lesnický park Křivoklátsko, Lesnický park Masarykův les Křtiny, Lesnický park Bezděz a Lesnický park Podkomorské lesy u Brna. Lesnické parky ČR mají jakožto součásti Mezinárodní sítě modelových lesů (The International Model Forest Network) nadnárodní význam.

Více informací o lesnických parcích v ČR naleznete https://www.uhul.cz/nase-cinnost/seznam-lesnickych-parku/)


Související odkazy:

Webové stránky Lesnického parku Křivoklátsko

Webové stránky Lesnického parku Masarykův les Křtiny

Webové stránky Lesnického parku Bezděz

Webové stránky Lesnického parku Podkomorské lesy u Brna

 

Demonstrační objekty

Demonstrační objekt (DO) je systém ploch s lesními porosty spojenými do jednoho celku. Seznam demonstračních objektů ČR naleznete na webových stránkách ÚHÚL zde, kde jsou též dostupné u každého DO i tzv. „Exkurzní průvodce“, zahrnující mapy, fotky, historie, klimatické a geologické a pedologické charakteristicky DO, současný stav lesních porostů i okomentované ukázky. 

Demonstrační plochy

Demonstrační plochy představují jednu větší či menší lesní plochu (výzkumná, monitorační, edukativní), velikostně do 1 ha. Jsou vhodnými ukázkami různých typů pěstebních managementů jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost.

Seznam demonstračních ploch naleznete na webových stránkách ÚHÚL zde.