DEMO AKCE

Stránka obsahuje přehled demonstračních akcí - Dní otevřených dveří DOD, podpořených z programu 9.F.m. Demonstrační farmy a realizovaných během roku 2023.

Přehled zahrnuje akce, které bylo možné dohledat na internetu nebo byla pozvánka na akci zaslána na kontaktní mail: hrabalova.andrea@uzei.cz.

Stránka se průběžně aktualizuje.

DOD - DVP Agro 13.4.2023

 • Název: Zhodnocení ukončení vymrzajících meziplodin.
 • Přednášející: 
  Rostislav Mátl (DVP Agro a.s.)
  Snímky ze založení a ukončování porostu vymrzajících meziplodin. 
  doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. a kolektiv (MENDELU)
  Hodnocení produkce biomasy meziplodin.
 • Pozvánka

DOD - DVP Agro 3.5.2023

 • Název: Přímé setí do vymrzlých meziplodin.
 • Přednášející: 
  Rostislav Mátl (DVP Agro a.s.)
  Přímé setí do posklizňových zbytků předplodiny, meziplodiny.
  Zahraniční zkušenosti od regenerativních zemědělců z cest pořádaných ASZ a Soufflet Agro a.s. 
  Ing. Jaroslav Záhora, CSc (MENDELU)
  Tekutá dráha uhlíku, co ovlivňuje zvyšování organické hmoty v půdě.
 • Pozvánka

DOD - DVP Agro 22.6.2023

 • Název: Hnojení digestátem, bilance dusíku a organické hmoty.
 • Přednášející:
  doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (MENDELU)
  Hraboš polní – jak udržet populaci v rovnováze za pomoci predátorů.
  Mgr. Martin Smetana (Živá půda)
  Jak by měl vypadat agrolesnický systém pro udržitelnou populaci hraboše polního. 
  Rostislav Mátl (DVP Agro a.s.)
  Situace na poli, organizace pojezdů po pozemku pro hnojení digestátem. Bilance organické hmoty.
 • Pozvánka

DOD - DVP Agro 27.7.2023

 • Název: Sklizeň pšenice vyčesávací lištou a zakládání meziplodin.
 • Přednášející: 
  Antoine Monier (Soufflet Agro a.s.), Neil Smith (Shelbourne Reynolds)
  Prezentace vyčesávací lišty Shelbourne Reynolds CVS 24 (7,2m) Jaké jsou výhody, nevýhody.
  Václav Vaněk (DVP Agro a.s.)
  Polní ukázky sklizně vyčesávací lištou Shelbourne Reynolds.
  Rostislav Mátl (DVP Agro a.s.)
  Vymrzající meziplodiny – zakládání, složení směsi, ukončení.
  Antoine Monier (Soufflet Agro a.s.), Václav Vaněk (DVP Agro a.s.)
  Setí meziplodin přímo po sklizni pšenice vyčesávací lištou strojem SKY Agriculture, polní ukázka.
  Pavel Šťastný (DVP Agro a.s.)
  Setí meziplodin přímo po sklizni pšenice vyčesávací lištou strojem BOSS Agrisem, polní ukázka.
 • Pozvánka

DOD - DVP Agro 12.10.2023

 • Název: Sklizeň a vyhodnocení výnosů kukuřice na siláž, seté přímo do vymrzlých meziplodin. Řepka s pomocnými plodinami.
 • Přednášející:
  doc. Ing. Martin Šálek, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR)
  Zdravá krajina a podpora predátorů jako udržitelné možnosti tlumení gradací drobných hlodavců.
  Ing. Zuzana Špaková (STROMYvPOLI)
  Prezentace chystaného projektu agrolesnického systému ve Vranovicích.
  Antoine Monier (Soufflet Agro a.s.)
  Hraboš polní a jeho predátoři, živé ploty, stromy a další opatření.
  Rostislav Mátl (DVP Agro a.s.)
  Vyhodnocení výnosů kukuřice na siláž, která byla seta přímo do vymrzlých meziplodin. 
  Ing. Jiří Kunte (Selgen, a.s.)
  Luskovino-obilní směsky (LOS) pro různé použití, odrůdy pšenic do regenerativního zemědělství a do LOS.
 • Pozvánka

DOD - DVP Agro 2.11.2023

 • Název: Přímé setí pšenice ozimé do vzrostlých meziplodin.
 • Přednášející:
  Rostislav Mátl (DVP Agro a.s.)
  Přímé setí nejen pšenice do vzrostlých meziplodin.
  prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (ČZU)
  Chování herbicidů v prostředí a vliv jejich reziduí na následné plodiny při omezeném zpracování půdy.
  doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (MENDELU)
  Plevele v meziporostním období, výdrol obilnin, způsoby zakládání porostů meziplodin.
  Antoine Monier (Soufflet Agro a.s.)
  Regenerativní hospodaření, příklady osevních postupů v závislosti na herbicidní ochraně.
  Václav Vaněk, Pavel Šťastný (DVP Agro a.s.)
  Polní ukázky - ukončení života meziplodin, setí přímo do vzrostlé meziplodiny (stroj Sly Boss).
  Ing. Martina Poláková, Ing. Petr Robotka (PRO SEEDS s.r.o.)
  Polní ukázky - složení směsi meziplodin.
 • Pozvánka

DOD - ZD Krásná Hora nad Vltavou 5.6.2023

 • Název: Pěstování kukuřice seté na výrazně sklonitých pozemcích.
 • Přednášející: 
  Ing. Milan Kakeš (ZD Krásná Hora nad Vltavou)
  Zahájení a představení podniku. 
  Ing. Marek Batysta Ph.D. (MZe)
  Představení dotačního programu "Demonstrační farmy".
  Ing. David Kincl, Ph.D. (VÚMOP)
  Ověřování protierozních postupů u kukuřice na výrazně sklonitých pozemcích. 
  Ing. Jana Kalibová, Ph.D. (ČZU)
  Měření projevů vodní eroze na velkoparcelových pokusech. 
  Ing. Pavel Nerušil, Ph.D. (VÚRV)
  Výnos a kvalita kukuřice pěstované na výrazně sklonitých pozemcích.
  Ing. Marcel Krumphanzl, Ing. Miroslav Pešta (CIME s.r.o.)
  Technologie strip-till v různých půdních a klimatických podmínkách.
 • Pozvánka

DOD - ZD Krásná Hora nad Vltavou 22.6.2023

 • Název: Polní den v Petrovicích.
 • Přednášející: 
  Ing. Jaroslav Přikryl, CSc. (KWS OSIVA s.r.o.)
  Výživa hospodářských zvířat. 
  Ing. Marcel Herout Ph.D. (KWS OSIVA s.r.o.)
  Luskoviny jako meziplodina.
  Ing. Petra Zavřelová (FARMA ŽIRO, s.r.o.)
  Význam biologické fixace dusíku. 
  Ing. Petr Pleyer (Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.)
  Správné silážování luskovin. 
  Ing. Petr Robotka (PRO SEEDS s.r.o.)
  Meziplodiny známé i netradiční.
  Ing. Jiří Kunte (Selgen a.s.)
  Luskoviny, obiloviny.
 • Pozvánka

DOD - ZD Krásná Hora nad Vltavou 13.10.2023

 • Název: Technologie precizního zemědělství mezi nebem a zemí.
 • Přednášející: 
  FarmSight tým (STROM PRAHA a.s.)
  Praktické představení technologií precizního zemědělství v praxi. 
  doc. Ing. Václav Brant Ph.D. (ČZU - CPZ)
  Vnímání variability dat v precizním zemědělství.
  doc. Ing. Milan Krouhlík Ph.D. (ČZU - CPZ)
  Sběr dat pro potřeby variabilního setí. 
  Ing. Josef Chára (SAS Agro s.r.o.)
  Možnosti využití dronů v zemědělství. 
  Ing. Marcel Herout Ph.D. (KWS OSIVA s.r.o. a ZOD Olešník)
  Technologie strip-till jako ucelený systém hospodaření.
 • Pozvánka

DOD - VŠÚO Holovousy 30.3.2023

 • Název: Integrovaná ochrana v ovocných sadech.
 • Přednášející: 
  Ing. Michal Skalský, Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Ochrana ovoce v časně jarním období (přezimující škůdci, monitoring, aktuální registrace POR). 
  Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Představení odrůd drobného, skořápkatého a netradičního ovoce v návaznosti na pěstování v podmínkách ČR.
  Ing. Michal Skalský, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Degradační křivky reziduí pesticidů používaných při ochraně drobného ovoce. 
  prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (MENDELU)
  Problematika hlodavců v ovocných sadech. 
  Ing. Luděk Laňar, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Zimní řez jabloní – praktická ukázka v sadu.
 • Pozvánka

DOD - VŠÚO Holovousy 25.4.2023

 • Název: Integrovaná ochrana v ovocných sadech.
 • Přednášející: 
  Mgr. Zuzana Haňáčková (VŠÚO Holovousy)
  Fungicidní ochrana jádrovin v jarním období. 
  Ing. Luděk Laňar, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Principy tvorby výnosu jádrovin.
  doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR)
  Samotářské včely v ovocných sadech. 
  Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Využití starých odrůd při zakládání extenzivních sadů a liniových výsadeb. 
  Ing. Luděk Laňar, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Chemická probírka jabloní – využití cílených aplikací.
 • Pozvánka

DOD - VŠÚO Holovousy 23.5.2023

 • Název: Integrovaná ochrana v ovocných sadech.
 • Přednášející: 
  Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková (VŠÚO Holovousy)
  Ochrana peckovin. 
  Ing. Pavol Suran (VŠÚO Holovousy)
  Představení odrůd peckovin v návaznosti na pěstování v podmínkách ČR.
  RNDr. Aneta Bílková (VŠÚO Holovousy)
  Rezidua pesticidů v peckovinách. 
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. (ČZU)
  Růst a výnos moderních odrůdy slivoní na vybraných podnožích pěstovaných ve tvaru vřetene. 
  Ing. Luděk Laňar, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Možnosti chemické probírky květů slivoní.
 • Pozvánka

DOD - VŠÚO Holovousy 20.6.2023

 • Název: Integrovaná ochrana v ovocných sadech.
 • Přednášející: 
  Ing. Michal Skalský, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Precizní zemědělství v ochraně rostlin. 
  Ing. Klára Scháňková (VŠÚO Holovousy)
  Agrovoltaika v podmínkách ČR.
  Ing. Martin Mészáros, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Nedestruktivní metody stanovení obsahu minerálních živin v ovocných dřevinách. 
  Vladimír Mašek (Agri-Precision s.r.o.)
  Využití autopilotů a vzdáleného řízení v ovocnářství – možnosti a současná praxe.
 • Pozvánka

DOD - VŠÚO Holovousy 14.9.2023

 • Název: Integrovaná ochrana v ovocných sadech se zaměřením na pěstování výsadbového materiálu.
 • Přednášející: 
  Ing. Roman Chaloupka (Školkařský svaz OUČR)
  Novinky v oblasti legislativy a dotací v ovocném školkařství. 
  RNDr. Petra Lišková, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Bakteriózy v ovocných školkách způsobené agrobacterium tumefaciens a erwinia amylovora.
  Ing. Petr Boleloucký (ÚKZÚZ)
  Novinky v uznávacím řízení rozmnožovacího materiálu ovocných dřevin. 
  Mgr. Lucie Valentová, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)
  Viry a fytoplazmy ve školkařství.
  Ing. Luděk Laňar Ph.D., Bc. Lukáš Nývlt (VŠÚO Holovousy)
  Význam smáčedla při použití kontaktních herbicidů. 
 • Pozvánka

DOD - ProFarm Blatnice 23.5.2023

 • Název: No-till, Strip-till a meziplodiny.
 • Přednášející: 
  Ondřej Doležal (ProFarm Blatnice)
  Představení technologie a vedení porostu. 
  Filip Daněk (Soufflet Agro a.s.)
  Systém pěstování řepky OSR Protect.
  Jiří Čtvrtečka (LABRIS, s.r.o.)
  Farma s regenerativním způsobem hospodaření. 
  Martina Poláková (SIUZ)
  Zkušenosti s regenerativním hospodařením na farmách v ČR a SR.
 • Pozvánka

DOD - ProFarm Blatnice 2.6.2023

 • Název: Kompost pro zemědělství.
 • Přednášející: 
  Květa Hejátková (ZERA)
  Proč kompostovat? 
  Lucie Balak Lukanova (SK) (Živá záhrada, s.r.o.)
  Kvalitní kompost pro zemědělství a degradované půdy/biodiverzita půdy.
  Ondřej Doležal (ProFarm Blatnice)
  Zkušenosti s jarní aplikací kompostu do porostu pšenice ozimé.
 • Pozvánka

DOD - ProFarm Blatnice 7.6.2023

 • Název: Precizní zemědělství a odrůdové pokusy.
 • Přednášející: 
  Ondřej Doležal (ProFarm Blatnice)
  Precizní zemědělství a odrůdové pokusy. 
  Jaroslav Mach (EGT system spol. s r.o.)
  Vedení porostů v suchu, pravidla pro výběr odrůd pšenic a vedení porostů pšenic v širším řádku - výhody a rizika.
 • Pozvánka

DOD - ProFarm Blatnice 11.10.2023

 • Název: Bilance humusu a živin.
 • Přednášející: 
  Ondřej Doležal (ProFarm Blatnice)
  Představení farmy - organická hmota dodávaná do půdy, bilance živin. 
  Václav Necid (ADW Agro a.s.)
  Půdní rozbory, variabilní hnojení a vápnění.
  Ing. Olga Křížová (ZERA)
  Dotační možnosti pro zemědělce a kompostáře v rámci programu Hnědá úsporám.
 • Pozvánka

DOD - ProFarm Blatnice 13.10.2023

 • Název: Meziplodiny a no-till.
 • Přednášející: 
  Ondřej Doležal (ProFarm Blatnice)
  Ohlédnutí za sezonou, výsledky strip-till (řepka) a no-till (pšenice), druhová skladba meziplodin. 
  Martina Poláková (SIUZ)
  Představení aktuálních činností spolku.
  Filip Daněk (Soufflet Agro a.s.)
  Řepka s pomocnou plodinou OSR Protect. 
  Antoine Monier (Soufflet Agro a.s.)
  Představení stroje SKY Easydrill.
 • Pozvánka

DOD - ProFarm Blatnice 24.10.2023

 • Název: Precizní zemědělství II.
 • Přednášející: 
  Ondřej Doležal (ProFarm Blatnice)
  Představení informačních technologií na farmě. 
  Ondrej Pinček (BAYER s.r.o.)
  Představení digitální platformy Climate FieldView a testování v praxi.
  Jaroslav Pinkas (STROM PRAHA a.s.)
  Nástroj pro variabilní aplikace OneSoil - portál MyJD. 
  Josef Čejka (ZD Dolní Újezd)
  Zkušenosti s precizním zemědělstvím - drony, zonální aplikace POR, pásový postřik, plečkování v systému CTF.
 • Pozvánka

DOD - POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo 16.6.2023

 • Název: Den otevřených dveří
 • Program pro děti a veřejnost: 
  ukázka nové robotické stáje a ustájení telat
  prohlídka bioplynové stanice
  ukázka zemědělské techniky
  prodej farmářských produktů...
 • Program pro odbornou veřejnost: 
  Ing. Antonín Šandera (odborný poradce v rostlinné výrobě)
  Příklady dobré praxe a způsob hospodaření v blízkosti obecní zástavby včetně řešení komplexních pozemkových úprav.
 • Pozvánka

DOD - POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo 17.9.2023

 • Název: Den otevřených dveří
 • Program pro děti a veřejnost:
  ukázka nové stáje s dojícími roboty
  prezentace zemědělské techniky
  prohlídka bioplynové stanice
  prodej farmářských produktů...
 • Program pro odbornou veřejnost: 
  Ing. Antonín Šandera (odborný poradce v rostlinné výrobě)
  Pohled na uhlíkové hospodářství očima hospodáře ze smíšené farmy.
 • Pozvánka

DOD - Ekofarma PROBIO 21.4.2023

 • Název: Agrolesnictví na erozně ohrožených plochách.
 • Přednášející: 
  Nils Tolle (Triebwerk)
  Představení projektu Climate Farming. 
  Ing. Tereza Humešová, Jiří Michalisko (Český spolek pro agrolesnictví - ČSAL)
  Představení agrolesnictví v podmínkách ČR, možnosti financování a legislativa.
  Janos Wack (Triebwerk)
  Příklady německého agrolesnictví a základy modelování funkčního agrolesnického systému.
  Jiří Michalisko (Český spolek pro agrolesnictví - ČSAL)
  Praktická část v terénu - modelování a základy výsadby dřevin a její údržby.
 • Pozvánka

DOD - Ekofarma PROBIO 30.6.2023

 • Název: Redukované zpracování půdy, zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách.
 • Přednášející: 
  Ing. Martin Hutař (Ekofarma PROBIO)
  Ekonomický a environmentální význam letních plodin (pohanka a čirok) a zkušenosti s jejich zakládáním pro druhou sklizeň. 
  Stefan Kranich (Karlow-Karlshof a.s.)
  Představení systémového řešení pro redukované zpracování půdy v ekologickém zemědělství Treffler TGA a TF.
  Praktická ukázka nářadí Treffler pro přípravu seťového lůžka po jeteli nachovém s následným setím pohanky obecné do mulče.
 • Pozvánka

DOD - Ekofarma PROBIO 15.9.2023

 • Název: Regenerativní ≠ ekologické zemědělství, potenciál a výzvy regenerativního zemědělství.
 • Přednášející: 
  Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., Ing. Jiří Urban (MZe, ÚKZÚZ)
  Úvodní slovo. 
  Dr. Martin Wiesmeier (Bayerische Landesanstalt fur Landwirtschaft - LFL)
  Představení dlouhodobých výsledků výzkumu vlivu zpracování půdy na obsah uhlíku v půdě, efektivních možností ukládání uhlíku do půdy a vlivu na výnos v kontextu regenerativního zemědělství a dopadů změny klimatu.
  Dr. Martin Wiesmeier (Bayerische Landesanstalt fur Landwirtschaft - LFL)
  Praktické polní hodnocení pro určování základních parametrů úrodnosti půdy.
  Ing. Martin Hutař (Ekofarma PROBIO)
  Prohlídka porostů pohanky a meziplodin.
 • Pozvánka

DOD - Ekofarma PROBIO 5.10.2023

 • Název: Koloběh síry a výživa mikroprvky v ekologickém zemědělství.
 • Přednášející: 
  Ing. Martin Hutař, Ing. Adam Brezáni, Ing. Jan Trávníček (Ekofarma PROBIO)
  Představení farmy. 
  Matthias Strahlhofer (Bodenökologie TB Unterfrauner)
  Představení frakční analýzy půdy, problematika půdního sorpčního komplexu, pH, stabilita půdních agregátů a koloběh síry a výživa sírou a mikroprvky v EZ.
  Matthias Strahlhofer (Bodenökologie TB Unterfrauner)
  Praktické ukázky půdních rozborů, které je možné provádět na farmě (měření pH, infiltrační schopnost půdy, náchylnost vůči erozi a ztrátě organické hmoty, vliv vápnění, Climate check-list).
  Jiří Michalisko (Český spolek pro agrolesnictví - ČSAL)
  Praktická část v terénu - modelování a základy výsadby dřevin a její údržby.
 • Pozvánka

DOD - Ekofarma PROBIO 27.10.2023

 • Název: Implementace prostorové optimalizace na farmě.
 • Přednášející: 
  Ing. Martin Hutař, Ing. Michael Vrána (Ekofarma PROBIO)
  Vize farmy pro naplňování nových standardů DZES 5 2024+. 
  Ing. Jiří Kapička (VÚMOP)
  Význam prostorových dat pro zemědělce v kontextu erozní vyhlášky 2024+.
  doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU - CPZ)
  Environmentálně technické plochy - důležitý pilíř prostorové optimalizace půdních bloků.
  Ing. Michael Vrána (Ekofarma PROBIO)
  Představení změn v dělení půdních bloků v terénu, využívání navigačních systémů, výzvy a doporučení pro praxi.
 • Pozvánka

DOD - Ekofarma PROBIO 10.11.2023

 • Název: Biouhel, efektivní mikroorganismy a biodynamické preparáty v praxi.
 • Přednášející: 
  prof. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
  Využití efektivních mikroorganismů v rostlinné produkci. 
  doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D. (ČZU)
  Příležitosti pro biouhel v zemědělské praxi.
  Jan Moser-Vavřička (DEMETER CS)
  Představení nejpřísnějšího standardu ekologické produkce a úvod do práce s biodynamickými preparáty.
  Joachim Dutschke (Farma Kout)
  Dlouholetá praxe v oblasti biodynamického zemědělství.
  Ing. Martin Hutař, Ing. Michael Vrána (Ekofarma PROBIO)
  Exkurze na farmě a práce s biodynamickými preparáty.
 • Pozvánka

DOD - Vinné sklepy Kutná Hora 27.4.2023

 • Název: Od extrakce k regenerativnímu zemědělství.
 • Přednášející: 
  Lukáš Rudolfský (Vinné Sklepy Kutná Hora)
  Výživa a ochrana révy vinné v uzavřeném koloběhu živin. 
  Petr Illek (Vinné Sklepy Kutná Hora)
  Prezentace výsledků výzkumného projektu TAČR na výzkum a vývoj pomocných látek pro výživu a vitalitu rostlin.
  Ing. Radek Váňa (Zelené srdce, Green Heart, s.r.o.)
  Ekologické přípravky na posílení vitality a ochranu rostlin (kompostové výtažky, fermentáty, bylinné výluhy).
 • Pozvánka

DOD - Vinné sklepy Kutná Hora 25.5.2023

 • Název: Ochrana rostlin.
 • Přednášející: 
  prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (MENDELU)
  Omezení přípravků na ochranu rostlin s obsahem mědi. 
  doc. Ing. Irena Kolouchová-Jarošová, Ph.D. (VŠCHT)
  Ochrana rostlin pomocí biopreparátů vlastní výroby.
 • Pozvánka

DOD - Vinné sklepy Kutná Hora 21.6.2023

 • Název: Organická hmota ve vinicích a dalších trvalých kulturách.
 • Přednášející: 
  Ing. Soňa Podholová (Vinné Sklepy Kutná Hora)
  Potřeby vinné révy, dynamika spotřeby hlavních živin v závislosti na fenofázi révy. 
  Ing. Jan Trávníček (Czech Organics, s.r.o.)
  Funkce a typy meziplodin (zeleného hnojení), dynamika živin a poměr C:N.
  Lukáš Rudolfský (Vinné Sklepy Kutná Hora)
  Zásady kvalitního kompostování pro potřeby révy vinné.
 • Pozvánka

DOD - Vinné sklepy Kutná Hora 1.8.2023

 • Název: Biokoridory.
 • Přednášející: 
  doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. (ČVUT Praha)
  Jak pracovat s infrastrukturami v zemědělské krajině? 
  doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. (MENDELU)
  Funkce a typy meziplodin (zeleného hnojení), dynamika živin a poměr C:N.
 • Pozvánka

DOD - Vinné sklepy Kutná Hora 16.10.2023

 • Název: Redukované zpracování půdy.
 • Přednášející: 
  prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (MENDELU)
  Redukované zpracování půdy ve vinařství, význam hloubkového kypření a minimalizace přejezdů.
 • Pozvánka

DOD - Vinné sklepy Kutná Hora 3.11.2023

 • Název: Výživa vinné révy v ekologickém zemědělství.
 • Přednášející: 
  Matthias Strahlhofer (Bodenökologie TB Unterfrauner)
  Precizní zemědělství v ekologickém vinařství a mobilizace živin v půdě.
 • Pozvánka

DOD - Farma Lukava, Martin Rosenbaum 2.6.2023

 • Název: Půdoochranné technologie, výživa půdy a regulace škůdců v EZ.
 • Přednášející: 
  Martin Rosenbaum (Farma Lukava)
  Bioextenzivní způsob pěstování zeleniny půdoochrannými technologiemi na farmě Lukava. 
  Ing. Kamil Holý, Ph.D. (VÚRV)
  Hmyz na poli.
  Ing. Jan Štrobach, Ph.D. (VÚRV)
  Nechemické metody regulace plevelů na zemědělské půdě a nově se vyskytující plevele. 
  Martin a Jana Rosenbaumovi (Farma Lukava)
  Využití starých odrůd při zakládání extenzivních sadů a liniových výsadeb.
 • Pozvánka

DOD - Farma Lukava, Martin Rosenbaum 3.6.2023

 • Název: Půdoochranné technologie, výživa půdy a regulace škůdců v EZ.
 • Přednášející: 
  Benjamin Emeriaud (ekologický zemědělec)
  Ekologické způsoby pěstování zeleniny "Market gardening". 
  Ing Jiří Hermuth (VÚRV)
  Potenciál CZE genetických zdrojů pro šlechtění a praktické využití zemědělskou praxí a potravinářským sektorem.
  Ing. Martin Káš, Ph.D. (VÚRV)
  Výživa polních plodin a pěstování meziplodin. 
  Martin a Jana Rosenbaumovi (Farma Lukava)
  Bioextenzívní způsob pěstování zeleniny a půdoochranné technologie v praxi.
 • Pozvánka

DOD - Farma Lukava, Martin Rosenbaum 6.10.2023

 • Název: Výživa rostlin a půdy v systému ekologického pěstování zeleniny.
 • Přednášející: 
  Martin a Jana Rosenbaumovi (Farma Lukava)
  Představení farmy. 
  Matthias Strahlhofer (Bodenökologie)
  Představení výsledků analýz provedených na farmě Lukava metodou frakční analýzy, představení doporučení pro výživu rostlin a půdy a vápnění.
  Matthias Strahlhofer (Bodenökologie)
  Praktické ukázky půdních rozborů, které je možné provádět na farmě, představení vlivu vápnění na půdní strukturu.
 • Pozvánka

DOD - Statek Bureš 18.4.2023

 • Název: Inovativní a udržitelné zemědělství.
 • Přednášející:
  Jindřich Šmöger (Statek Bureš)
  Úvodní slovo, situace na polích.
  Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd)
  Ekoschémata precizně.
  Ing. Jan Brzkovský (BAYER s.r.o.)
  Chytrá signalizační miska MAGIC TRAP.
  Prohlídka porostů – technologie zakládání řepky.
 • Pozvánka

DOD - Statek Bureš 25.4.2023

 • Název: Inovativní a udržitelné zemědělství.
 • Přednášející:
  Jindřich Šmöger (Statek Bureš)
  Úvodní slovo, situace na polích.
  doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU - CPZ)
  Pěstování řepky s pomocnou plodinou.
  Ing. Aleš Kuthan (poradce v ochraně rostlin)
  Problematika použití hub u polních plodin a to i ve vztahu k použití pomocných plodin.
  Prohlídka porostů – technologie zakládání řepky.
 • Pozvánka

DOD - Statek Bureš 23.5.2023

 • Název: Inovativní a udržitelné zemědělství.
 • Přednášející:
  Jindřich Šmöger (Statek Bureš)
  Úvodní slovo, situace na polích.
  Ing. et Ing. František Tošovský  (Osorno, s.r.o.)
  Příprava map ozeleněných kolejových řádků pro stroje a LPIS.
  doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.  (ČZU - CPZ)
  Metodické postupy tvorby pásů v mapových podkladech.
  Prohlídka porostů – kukuřice a cukrovka s ozeleněnými kolejovými řádky.
 • Pozvánka

DOD - Statek Bureš 22.6.2023

 • Název: Inovativní a udržitelné zemědělství.
 • Přednášející:
  Jindřich Šmöger (Statek Bureš)
  Úvodní slovo, situace na polích.
  doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU - CPZ)
  Ozelenění kolejových stop. Protierozní technologie u máku setého.
  Ing. Jiří Kapička (VÚMOP)
  Kolejové řádky v oblasti protierozní ochrany.
  Prohlídka porostů - kukuřice, cukrovka a řepka ozimá s ozeleněnými kolejovými řádky.
 • Pozvánka

DOD - Statek Bureš 3.10.2023

 • Název: Inovativní a udržitelné zemědělství.
 • Přednášející:
  Jindřich Šmöger (Statek Bureš)
  Úvodní slovo, situace na polích.
  Ing. Martina Poláková (SIUZ)
  Inovativní a udržitelné zemědělství. Kolejové meziřadky.
  Prohlídka porostů - mák / 3 varianty setí na pozemcích ZD Dolní Újezd.
 • Pozvánka

DOD - Statek Bureš 16.10.2023

 • Název: Inovativní a udržitelné zemědělství.
 • Přednášející:
  Jindřich Šmöger (Statek Bureš)
  Úvodní slovo, situace na polích.
  doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU - CPZ)
  Zapravení organické hmoty z pohledu rozvoje plevelů a erozních událostí.
  Prohlídka porostů.
 • Pozvánka

DOD - Statek Bureš 8.11.2023

 • Název: Inovativní a udržitelné zemědělství.
 • Přednášející:
  Jindřich Šmöger (Statek Bureš)
  Úvodní slovo, situace na polích.
  Ing. Martin Mistr, Ph.D. (VÚMOP)
  Novinky v legislativě.
  Ing. Jiří Šilha, Ph.D. (Soufflet Agro a.s.)
  Zkušenosti roku 2023 - projekt SoilTeq.
  Prohlídka porostů.
 • Pozvánka

DOD - Lukrena 26.5.2023

 • Název: Prezentace technologie No-till při setí sóji.
 • Přednášející:
  Ing. Richard Škala  (Lukrena a.s.)
  Provedení No-till setí sóji do meziplodiny (pelušky).
  Radim Kužel (Soufflet Agro a.s.)
  Komentář k secímu stroji Sky Agriculture Easy Drill.
  Prohlídka porostů.
 • Pozvánka

DOD - Lukrena 12.9.2023

 • Název: Inovativní technologie spojené s regenerativním zemědělstvím.
 • Přednášející:
  Ing. Richard Škala (Lukrena a.s.)
  Prezentace dosavadních činností podniku spojených s regenerativním zemědělství.
  Ing. Marcel Herout, Ph.D. (KWS OSIVA s.r.o.)
  Prezentace porostů kukuřic a jejich nutričních parametrů.
  Součástí DOD realizace rozborů vzorků silážních kukuřic KWS hybridů.
 • Pozvánka

DOD - Lukrena 24.9.2023

 • Název: Prezentace podniku v rámci akce Slavnosti jablek v sadech společnosti.
 • Přednášející:
  Ing. Richard Škala  (Lukrena a.s.)
  Prezentace činností podniku spojených s regenerativním zemědělstvím.
  Seznámení s činností v sadech v Nebílovech a jejich produkty.
 • Pozvánka

DOD - Biofarma Sasov 22.9.2023

 • Název: Využití leguminóz v EZ – průřez předchozími tématy – výzkumné projekty na Biofarmě Sasov.
 • Přednášející:
  prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D. (ČZU)
  Význam a využití leguminóz v EZ.
  Ing. Anne Dostálová (VÚŽV)
  Udržitelný přístup v chovu prasat.
  Josef Sklenář (Biofarma Sasov)
  Výzkumné projekty na Biofarmě Sasov.
 • Pozvánka

DOD - Lukáš Musil 30.9.2023

 • Název: Dlouhodobý výnosový potenciál polí, mapy vegetace a návrh neprodukčních ploch.
 • Přednášející:
  Ing. Lukáš Musil (Farmus)
 • Pozvánka

DOD - ZAS Mžany 5.9.2023

 • Název: Ucelené systémy hospodaření s důrazem na ochranu půdy.
 • Přednášející:
  doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU - CPZ)
  Technika a technologie precizního zemědělství. Plnění DZES formou precizního zemědělství.
  Lukáš Hašek (ZAS Mžany, a.s.)
  Představení zpracování půdy v různých pracovních hloubkách.
  Praktické ukázky mechanizačních prostředků a vybavení pro zajištění půdoochranných technologií a variabilních aplikací.
  Prezentace půdního profilu s komentářem a ukázkou.
 • Pozvánka

DOD - Družstvo Vysočina 25.5.2023

 • Název: Den otevřených dveří.
 • Přednášející:
  Ing. Pavel Růžek, CSc. (VÚRV)
  Zhodnocení průběhu letošního jara (přínosy, rizika).
  Ing. Helena Kusá, Ph.D. (VÚRV)
  Nové standardy DZES a PPH.
  Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Klír, CSc. (VÚRV)
  Ekoplatba (bilance organické hmoty) a AEKO.
  Ing. Gabriela Kurešová, Ph.D. (VÚRV)
  Listová výživa rostlin a biostimulanty.
  doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV)
  Plevele a agrotechnika.
 • Pozvánka

DOD - Družstvo Vysočina 14.9.2023

 • Název: Den otevřených dveří.
 • Přednášející:
  Ing. Tomáš Šimon, CSc., Mgr. Markéta Mayerová, Ph.D. (VÚRV)
  Vliv hospodaření na půdní organickou hmotu a půdní strukturu – nové poznatky a zkušenosti z výzkumu ve VÚRV.
  Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. (VÚRV)
  Vliv zpracování půdy na organickou hmotu a živiny.
  Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D. (VÚRV)
  Skladování obilovin a skladištní škůdci.
  Vyhodnocení způsobů zpracování půdy.
 • Pozvánka

DOD - Sady sv. Prokopa 2.9.2023

 • Název: Základní prezentace podniku Sady sv. Prokopa s.r.o.
 • Přednášející:
  Pavel Sucháček (Sady sv. Prokopa s.r.o.)
  Ukázka pěstebního systému v porostu BIO – jabloní, slivoní, hrušek, třešní.
  Ukázka pěstebního systému v porostu BIO –  jahod.
  Ukázka specifické mechanizace využívané v sadovnictví.
  Ukázka technologického zázemí – třídírny ovoce, chladírny, sušárny a zpracovny ovoce.
 • Pozvánka

DOD - Sady sv. Prokopa 3.9.2023

 • Název: Hnojení a redukce plevelů v biosadu - praktické ukázky mechanizace.
 • Přednášející:
  Pavel Sucháček (Sady sv. Prokopa s.r.o.)
  Představení hlavní myšlenky projektu.
  RNDr. Ing. Vojtěch Kolář, Ph.D. (Entomologický ústav AV ČR)
  Biodiverzita a moderní zemědělství - tentokrát něco o rybnících.
  Tomáš Přerovský (Hydromont Servis s.r.o.)
  Závlahové systémy v sadech.
  Zástupce společnosti (Ostratický s.r.o.)
  Mechanizace v sadech - prezentace strojů pro redukci plevelů, zapravování kompostu do půdy a narušování půdních kapilár.
 • Pozvánka

DOD - Sady sv. Prokopa 4.9.2023

 • Název: Principy ochrany v ekologické produkci ovocných druhů.
 • Přednášející:
  RNDr. Ing. Vojtěch Kolář, Ph.D. (Entomologický ústav AV ČR)
  Ukázky preventivních opatření - umělé hnízdní dutiny, bidla pro dravce, hmyzí hotely, umělé úkryty v sadě apod.
  Pavel Sucháček (Sady sv. Prokopa s.r.o.)
  Ukázky extenzivních travních porostů, zakládání křovin, ruderálních plošek, možnosti ozelenění plotů.
  Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D. (VÚRV)
  Ukázka přímých opatření pro ochranu v sadech - možnosti signalizace, sledování teplotních sum, vizuální kontroly feromonových a světlených lapačů a jejich uvedení do praxe.
 • Pozvánka

DOD - Sady sv. Prokopa 6.10.2023

 • Název: Komplexní systémy hospodaření – výsadba jabloní v režimu BIO.
 • Přednášející:
  Pavel Sucháček (Sady sv. Prokopa s.r.o.)
  Pěstování nízkokmenného sadu v režimu BIO.
  Jak vybrat odrůdy jabloní v ekologickém zemědělství.
  Praktická ukázka výsadby BIO jabloní.
 • Pozvánka

DOD - Sady sv. Prokopa 7.10.2023

 • Název: Komplexní systémy hospodaření – výsadba jahodníku v režimu BIO.
 • Přednášející:
  Pavel Sucháček (Sady sv. Prokopa s.r.o.)
  Technologie pěstování jahod v režimu BIO.
  Praktická ukázka výsadby BIO jahodníku.
 • Pozvánka

DOD - Sady sv. Prokopa 8.10.2023

 • Název: Komplexní systémy hospodaření – možnosti přizpůsobení se klimatické změně.
 • Přednášející:
  Pavel Sucháček (Sady sv. Prokopa s.r.o.)
  Funkční biodiverzita.
  Možnosti půdní úrodnosti a optimální používání půdní technologie.
  Ukázka kapkové mikrozávlahy v sadech jakožto boj s klimatickou změnou.
 • Pozvánka

DOD - Václav Bartůněk 10.6.2023

 • Název: Zadržování vody v krajině vůči ochraně před půdní erozí.
 • Přednášející:
  Václav Bartůněk (farma Hudčice)
  Seznámení s aktuální činností farmy.
  doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (ČZU)
  Problematika ohodnocování ekosystémových služeb při zemědělském hospodaření.
  JUDr. Pavel Dostálek
  Problematika projektů PRV.
 • Pozvánka

DOD - ZOD Mrákov 21.6.2023

 • Název: Biologické fixace dusíku a meziplodiny.
 • Přednášející:
  Ing. Jaroslav Přikryl, CSc. (KWS OSIVA s.r.o.)
  Výživa hospodářských zvířat.
  Ing. Marcel Herout, Ph.D. (KWS OSIVA s.r.o.)
  Luskoviny jako meziplodina.
  Ing. Petra Zavřelová (Lesy ČR, s. p.)
  Význam biologické fixace dusíku.
  Ing. Petr Pleyer (Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.)
  Správné silážování luskovin.
  Ing. Petr Robotka (PRO SEEDS s.r.o.)
  Meziplodiny známé i netradiční.
  Ing. Jiří Kunte (Selgen, a.s.)
  Luskoviny, obiloviny.
  Komentovaná prohlídka porostů odrůd hrachu a pelušek + kombinace s různými druhy obilovin. Strniskové meziplodiny pro greening.
 • Pozvánka

DOD - ZOD Mrákov 2.9.2023

 • Název: Přijďte se k nám přesvědčit, jak vypadá skutečně moderní zemědělství a chov hospodářských zvířat.
 • Program pro děti a veřejnost: 
  Komentované prohlídky družstva, farmy Starý Klíčov, Stráž, míchárny krmiv a bioplynové stanice.
  Prohlídka dceřiné společnosti MIRABO, a.s. - farmy Milavče.
  Program pro děti.
 • Pozvánka

DOD - Zbirožská 27.9.2023

 • Název: Nektarodárné úhory a jejich vliv na ochranu půdy.
 • Přednášející:
  Petr Saro (Zbirožská a.s.)
  Přivítání na farmě.
  Ing. Petr Robotka (PRO SEEDS s.r.o.)
  Nektarodárné úhory a jejich vliv na protierozní ochranu půdy a přínos pro včely.
  Vladimír Balák (Zbirožská a.s.)
  Praktická ukázka nektarodárných pásů - přesun na demonstrační plochy podniku, středisko Cheznovice.
 • Pozvánka

DOD - Zbirožská 5.10.2023

 • Název: Precizní zemědělství.
 • Přednášející:
  Petr Saro (Zbirožská a.s.)
  Přivítání na farmě.
  Radek Divila (HORSCH)
  Představení firmy Horsch.
  Vít Polák (Pekass a.s.)
  Představení aplikační techniky v rámci precizního zemědělství.
  Lukáš Kašpar (JCB Fastrac)
  Představení půdospracujících a secích strojů v rámci precizního zemědělství.
  Ing. Jan Mrkos (Pekass a.s.)
  Představení navigačních systémů v rámci precizního zemědělství.
  Vladimír Balák (Zbirožská a.s.)
  Praktická ukázka zakládání a ošetření porostů v rámci precizního zemědělství.
 • Pozvánka