Vše o certifikaci

Certifikace poradenských subjektů poskytujících poradenské služby zemědělcům je jednou z hlavních činností ÚZEI. Pro tuto činnost byl v organizační struktuře samostatně vyčleněn Certifikační orgán (dále také jen „CO“) certifikující poradenské služby a systém řízení poskytování poradenských služeb v oblasti zemědělství. CO ÚZEI je pro svoji činnost pověřen Ministerstvem Zemědělství ČR. Příjemci služeb Certifikačního orgánu jsou pouze klienti z České republiky.

Vedení Certifikačního orgánu pro zemědělství vyhlásilo Politiku kvality, nestrannosti a bezpečnosti pro období 2021 - 2024, která je závazná pro všechny činnosti realizované v rámci certifikačního procesu.

 

ÚZEI provádí certifikaci podle certifikačního schématu ADVIGREEN. Toto certifikační schéma je vytvořeno a udržováno v souladu s ISO/IEC 17067 v aktuálním znění a s mandatorním dokumentem Evropské akreditace EA-1/22 v aktuálním znění. Vlastníkem a správcem tohoto schématu je ÚZEI, státní příspěvková organizace.

 

Předmětem certifikace podle certifikačního schématu ADVIGREEN je poradenská služba poskytovaná klientem certifikace, na něhož se vztahují Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství (Požadavkový dokument vydaný Ministerstvem zemědělství ČR MZE-29664/2022-13133). Tento Požadavkový dokument vychází z regulativ EU a národní legislativy, zejména z čl. 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky a financovány Evropským zemědělským záručním fondem a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

 

Dalšími kritérii certifikace poradenských subjektů (kromě Požadavkového dokumentu) jsou: