Filtr aktualit

Datum aktuality je mezi

selátka

Metodika se zabývá návrhem kritických kontrolních bodů managementu chovu hospodářských zvířat, které ovlivňují zdravotní stav, produkční a reprodukční ukazatele v chovu a jejich využitím v  rámci komplexního hodnocení vlivu managementu chovu na vznik a šíření antimikrobiální rezistence.

Antimikrobika mají na farmách zásadní…

borový les

Pěstební a ekonomické aspekty jemnějších postupů hospodaření se světlomilnou dřevinou v nižších až středních polohách.

Zvyšování či alespoň udržení rentability hospodaření je jednou z priorit každého vlastníka lesa, přičemž možnou cestou je i přechod na clonné a nepasečné formy hospodaření. Vedle přímých ekonomických…

smíšený les

Smíšené lesy hrají klíčovou roli z hlediska stability, produkce a přizpůsobení se změně klimatu. Smíšené lesy jednak dosahují vyšší produkci dřeva a sekvestraci uhlíku oproti labilním monokulturám. S rostoucí druhovou diverzitou se také výrazně zvyšuje odolnost vůči dlouhodobému suchu, klimatických extrémům či škůdcům.

Vytváření…

les

Hodnocení ekonomické efektivnosti alternativních pěstebních postupů založená na metodice analýzy nákladů a výnosů lesní výroby.

Změny přírodních i společenských podmínek vedou ke změnám v pěstování lesů, vhodnou alternativou se přitom jeví tzv. přírodě blízké způsoby pěstování. Ekonomická efektivnost při pěstování lesa je…

pšenice, slunce

Certifikovaná metodika se zabývá optimalizací metod spojených s určováním úrovně zimovzdornosti odrůd ozimých plodin.

Ozimá pšenice je v metodice pouze modelovou plodinou, předložené postupy je možné modifikovat na jiné ozimé plodiny. Jedním z hlavních faktorů zimovzdornosti je mrazuvzdornost, která popisuje schopnost rostlin…

les

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze natočila ve spolupráci s Českou televizí a dalšími partnery dokument, který se věnuje budoucnosti českých lesů. Premiéra bude v úterý 21. března ve 21:10 na ČT 2.

Lesy budoucnosti musí mít schopnost odolat měnícím se přírodním podmínkám, nedostatku vody, přívalovým…