Zemědělská legislativa

Poradenská pomůcka Kontrolní (check) listy – "Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku"

Kontrolní listy jsou několikrát za rok aktualizovány v souladu se změnami v legislativě. Obsahují aktuální a úplné znění platné legislativy pro zemědělce i lesníky. Je vhodná pro samokontrolu podniku nebo kontrolu s pomocí poradce.

Aktuální legislativa je na našem webu dostupná:

  • v "Kontrolních listech" v excelu:

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 20. 10. 2020

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 15. 12. 2020

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 15. 6. 2021

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 1. 10. 2021

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 1. 12. 2021

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 1. 6. 2022

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 1. 10. 2022

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 15. 12. 2022

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 1. 6. 2023

Kontrolní listy - zemědělská legislativa - Aktualizace k 30. 9. 2023

Kontrolní listy - zemědělská legislativa Aktualizace k 1. 12. 2023

  • nebo přímo na webu rozdělená do jednotlivých kategorií k 1. 12. 2023:

DZES

Povinné požadavky na hospodaření

Přímé platby 2023-2027

Metodika přímých plateb 2023

Metodika AEKO 2022

Metodika NAEKO 2022

Metodika Agrolesnictví 2023

Metodika AMR 2023

Metodika ANC 2023

Metodika DZPZ 2023

Metodika LesoEnvi 2023

Metodika NATURA 2000 - 2023

Metodika ZZP 2023

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 366/2015 Sb. o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby

 

Ochrana ovzduší

Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí 
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

 

Ekologické zemědělství

Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství

Vyhláška č. 16/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 848/2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

 

Hodnocení ekologické újmy

Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy

 

Integrovaná ochrana rostlin

Zákon č. 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči

Vyhláška č. 205/2012 Sb. o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

Kontrolní list IOR

 

Ochrana rostlin

Zákon č. 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči

Směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Vyhláška č. 327/2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA č. 207/2012 Sb. o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 132/2018 Sb. o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA č. 206/2012 Sb o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

 

Ochrana vod, nitrátová směrnice

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů

Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Nařízení vlády  č. 401/2015 Sb. o znečištění vod

VYHLÁŠKA č. 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv 

Vyhláška č. 474/2000 Sb. O STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA HNOJIVA

Vyhláška č. 268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami

 

Hospodářská zvířata

Zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 246/1992  Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech 

Zákon č. 154-2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

Vyhláška č. 295/2015 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Vyhláška č. 448/2006 Sb. o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Vyhláška č. 4/2009 Sb. o ochraně zvířat při přepravě

Vyhláška 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev

Vyhláška č. 22/2013 Sb. o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Vyhláška 25/2020 Sb. o předepisování veterinárních léčiv

Vyhláška č. 136/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat...

Vyhláška č. 144/2023 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel

Vyhláška č. 176/2023 Sb. o zdraví zvířat, odborná způsobilost

Vyhláška č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty

Vyhláška č. 291/2003 Sb. o zákazu podávání některých látek zvířatům

Vyhláška 295/2015 Sb. o ustanoveních zákona o krmivech

Vyhláška č. 299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Vyhláška č. 342/2012 o zdraví zvířat a jeho ochraně

Vyhláška č. 344/2008 Sb. o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Vyhláška č. 356/2004 Sb. o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz

Vyhláška 375/2006 Sb. změny v oblasti veterinární péče

Vyhláška č. 389/2004 Sb. o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky

 

Les

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti

Vyhláška č. 101/1996 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

 

Ochrana zemědělského půdního fondu

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Vyhláška č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Vyhláška č. 153/2016 Sb.o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy

 

Kaly

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách

Vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

VYHLÁŠKA č. 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv 

Vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě

 

Fyzická nebo právnická osoba

Zákon č. 252/1997 Sb. úplné znění zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, jak vyplývá ze změn

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 110/2012 Sb.o potravinách 

Zákon  č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií 

Zákon č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu

Zákon č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích 

VYHLÁŠKA č.45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče  a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 

Česká legislativa

Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí 
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění

Zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 110/2012 Sb.o potravinách 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 154-2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Zákon  č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií 

Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství

Zákon č. 246/1992  Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Zákon č. 252/1997 Sb. úplné znění zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, jak vyplývá ze změn

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů

Zákon č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Zákon č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích 

Zákon č. 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech 

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

Vyhláška č. 4/2009 Sb. o ochraně zvířat při přepravě

Vyhláška č. 16/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Vyhláška 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev

Vyhláška č. 22/2013 Sb. o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Vyhláška 25/2020 Sb. o předepisování veterinárních léčiv

VYHLÁŠKA č.45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče  a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Vyhláška č. 101/1996 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

Vyhláška č. 132/2018 Sb. o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Vyhláška č. 136/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat...

Vyhláška č. 144/2023 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel

Vyhláška č. 176/2023 Sb. o zdraví zvířat, odborná způsobilost

Vyhláška č. 153/2016 Sb.o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy

Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č. 205/2012 Sb. o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

VYHLÁŠKA č. 206/2012 Sb o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

VYHLÁŠKA č. 207/2012 Sb. o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků 

Vyhláška č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty

Vyhláška č. 291/2003 Sb. o zákazu podávání některých látek zvířatům

Vyhláška 295/2015 Sb. o ustanoveních zákona o krmivech

Vyhláška č. 299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Vyhláška č. 327/2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin

Vyhláška č. 342/2012 o zdraví zvířat a jeho ochraně

Vyhláška č. 344/2008 Sb. o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Vyhláška č. 356/2004 Sb. o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz

Vyhláška 375/2006 Sb. změny v oblasti veterinární péče

VYHLÁŠKA č. 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv 

Vyhláška č. 389/2004 Sb. o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky

Vyhláška č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 448/2006 Sb. o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami

Vyhláška č. 474/2000 Sb. O STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA HNOJIVA

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 48/2017 Sb. o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 366/2015 Sb. o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby

Nařízení vlády  č. 401/2015 Sb. o znečištění vod

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Evropská legislativa

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 848/2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000  o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

SMĚRNICE RADY 91/629/EHS kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat

Směrnice Rady 92/43/ES o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Směrnice Rady 92/119/EHS kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat

Směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat 

Směrnice Rady 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech 

Směrnice Rady 98/58 /ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely

Směrnice Rady 2000/75/ES kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí

Směrnice Rady 2008/71/91-676 ES o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Směrnice Rady 2008/71/ES o identifikaci a evidování prasat

Směrnice Rady 2008/119/ES kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat

Směrnice Rady 2008/120/ES kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů

Směrnice Rady 2009/147/ES o ochraně vod volně žijících ptáků

Směrnice Rady 85/511/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky

Nařízení Komise (ES) č. 1292/2005 o výživě zvířat

Nařízení Komise (ES) č. 2629/97 - ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz