Bezpečnost a ochrana zdraví při prací

Poradenská pomůcka Kontrolní (check) listy – "BOZP"

Kontrolní listy jsou několikrát za rok aktualizovány v souladu se změnami v legislativě. Obsahují aktuální a úplné znění platné legislativy. Je vhodná pro samokontrolu podniku nebo kontrolu s pomocí poradce.

Aktuální legislativa je na našem webu dostupná:

  • v "Kontrolních listech" v excelu:

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 20. 10. 2020

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 15. 12. 2020

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 15. 6. 2021

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 1. 10. 2021

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 1. 12. 2021

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 1. 6. 2022

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 1. 10. 2022

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 15. 12. 2022

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 1. 6. 2023

Kontrolní listy - BOZP - Aktualizace k 30. 9. 2023

Kontrolní listy - BOZP Aktualizace k 1. 12. 2023

  • nebo přímo na webu rozdělená do jednotlivých kategorií k 1. 6. 2023:

Zákoník práce a další požadavky BOZP

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 

Pracovní úrazy evidence

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY  č. 361/2007 sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích 
 

Stroje a zařízení

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 

Osobní ochranné pomůcky, značky a signály

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 390/2001 Sb. o poskytování ochranných pomůcek
 

Vyhrazená technická zařízení, tlaková, zdvihací, elektrická a plynová

Vyhláška č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

 

Hospodářská zvířata pracovní postupy při chovu

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 

Les, postupy práce v lese

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Stavebnictví, staveniště, nebezpečí pádu

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Chemické látky a přípravky - odborně způsobilá osoba

Zákon č. 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči

ZÁKON č. 350/2011 Sb. o  chemických  látkách  a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 

Doprava - postupy a organizace v dopravě

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

 

Nebezpečí výbuchu, požární prevence

Zákon č. 133/1995 Sb. o požární ochraně

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Profese - školení a lekářské prohlídky

Návykové látky

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 

Těhotné a mladiství

Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Legislativa BOZP souhrnně

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 133/1995 Sb. o požární ochraně

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Zákon č. 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči

ZÁKON č. 350/2011 Sb. o  chemických  látkách  a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

NAŘÍZENÍ VLÁDY  č. 361/2007 sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 390/2001 Sb. o poskytování ochranných pomůcek

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Vyhláška č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Tabulka školení a lékařských prohlídek dle vybraných profesí