V zemědělství je možné využít přirozených výhod biodiverzity

Vosička

Nektarodárné pásy napomáhají udržovat stabilitu agroekosystémů podporou biologické rozmanitosti i protierozní funkcí. Vedlejším efektem je současné zvýšení přítomnosti opylovačů a dalšího prospěšného hmyzu, který zároveň může hubit mšice.


Biodiverzita a její význam pro krajinu i člověka je známé a nezřídka skloňované téma. Je to však právě rozmanitost biologických druhů, která je nezbytná pro udržení stability ekosystémů zemědělské krajiny, tzv. agroekosystémů. V době přírodní krize se význam biodiverzity zvyšuje, výrazně totiž přispívá k jejímu překonání, a to právě pomocí organismů, jejichž vliv na fungování ekosystému mohl být do té doby minimální.

Projekt GIEE Biodiversité se tři roky zabýval biologickou rozmanitostí v zemědělství. Zemědělci, včelaři a studenti zkoumali potenciál zvyšování biologické pestrosti na zemědělských pozemcích pěstováním nektarodárných květinových pásů. Cíl, kterým bylo posílit přítomnost opylovačů a dalšího prospěšného hmyzu, byl naplněn. Hmyz jako například pestřenky se prokázal užitečným hubitelem mšic a dalšího drobného hmyzu parazitujícího na rostinách, což vedlo k menší spotřebě pesticidů. Jako rostliny vhodné pro opylovače byly nejprve použity svazenka, vičenec a pohanka, později přibyly jetel inkarnát, perský a luční, brutnák a vikev.

Květinové pásy mohou také pomoci zabránit půdní erozi. V budoucnu je však nutný další výzkum v oblasti biologické rozmanitosti, protože příznivé účinky změn v krajině a hospodaření s plodinami se mohou projevit až po 5 či více letech. Obdobný význam se předpokládá u živých plotů, které budou předmětem navazujícího výzkumu.

V České republice patří od roku 2019 medonosný úhor do ploch využívaných v ekologickém zájmu (EFA), stejně tak jako například krajinné prvky (v ekologickém zájmu), plochy s rychle rostoucími dřevinami či plochy s meziplodinami – viz Metodická příručka pro přímé platby v ČR v roce 2020.


Klíčová slova: biodiverzita, medonosný úhor, květinové pásy, včely, ekologické zemědělství.


Související odkazy:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-landscape-management-increase
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feip%2Fagriculture%2Fen%2Fnews%2Finspirational-ideas-landscape-management-increase
https://www.youtube.com/watch?v=die72_jFbL4&feature=youtu.be
http://eagri.cz/public/web/file/647926/Metodicka_prirucka_pro_prime_platby_rok_2020.pdf