Ekonomické srovnání pasečných a nepasečných způsobů hospodaření

les

Hodnocení ekonomické efektivnosti alternativních pěstebních postupů založená na metodice analýzy nákladů a výnosů lesní výroby.

Změny přírodních i společenských podmínek vedou ke změnám v pěstování lesů, vhodnou alternativou se přitom jeví tzv. přírodě blízké způsoby pěstování. Ekonomická efektivnost při pěstování lesa je však stále zásadní ukazatel pro vlastníky lesů, aby dosáhly dlouhodobé rentability hospodaření. Proto je třeba ekonomické dopady alternativních způsobů hospodaření objektivně hodnotit.

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti alternativních postupů pěstování lesa je nutné použít vhodnou metodiku, která splňuje podmínky objektivního hodnocení. Za tímto účelem byla vyvinuta metodika (Pulkrab, Sloup, Remeš 2014), která umožnuje kalkulaci syntetického kritéria ekonomické efektivnosti – hrubý zisk lesní výroby a roční hodnotový přírůst. Metodika umožňuje zjišťování ekonomické efektivity různých způsobů hospodaření, včetně tzv. přírodě bližších postupů. Metodika je navržena ve dvou variantách. První varianta byla sestavena pro hodnocení efektivnosti tzv. jednorázového projektu, a to metodou výpočtu čisté současné hodnoty porostů a metodou anuitní. Tato metoda umožňuje kvantifikovat ekonomickou efektivnost přechodu od jednoho hospodářského způsobu k jinému v různých časových hladinách. Druhá varianta analyzuje hodnocení efektivnosti hospodářsky vyrovnaných lesních celků pomocí kalkulace hrubého zisku lesní výroby. Tento postup lze použít u lesních majetků, které mají dostatečně diverzifikovanou věkovou a prostorovou strukturu lesních porostů, s nimiž lze dosáhnout každoročně či alespoň v krátkých několikaletých periodách obdobného hospodářského výsledku, tedy, jejichž náklady a výnosy jsou relativně vyrovnané.

Modelová aplikace navržené metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti alternativních pěstebních postupů prokázala, že volba optimálního hospodářského způsobu může přinést dodatečný ekonomický efekt. Na příkladu zpracovaných modelových výpočtů je zřejmá větší výhodnost přírodě blízkých postupů, konkrétně podrostního hospodaření a také pěstebních postupů s využitím výběrných principů, v porovnání s hospodařením holosečným. To za předpokladu dosažení optimální druhové a věkové skladby včetně prostorového uspořádání.  Výhoda spočívá zejména ve využití světlostního přírůstu a lepšího prostorového uspořádání. Význam mají výrazně nižší náklady na pěstební činnost, které umožňují kompenzovat vyšší náklady na těžbu a přibližování dříví. Pozitivní efekt přírodě bližších pěstebních postupů se v modelových propočtech pohyboval mezi 1,5-3 tis. Kč. ha-1.rok-1. Velký vliv má i druhová skladba lesních porostů, a to i ve vztahu k možnostem zapojení některých introdukovaných dřevin do porostní směsi.  


Klíčová slova: metodika hodnocení ekonomické efektivnosti, přírodě blízké způsoby pěstování lesů, hospodářské způsoby, druhová skladba


Související odkazy:

Modelová studie přímých nákladů holosečného a podrostního hospodářského způsobu
Modelové zhodnocení ekonomické efektivity hospodaření při uplatnění variantních pěstebních způsobů
Hodnotová produkce douglasky tisolisté na kyselých stanovištích školního polesí Hůrky, Písecko
Economic and Production Effect of Tree Species Change as a Result of Adaptation to Climate Change


Autoři článku: prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.

Autor fotografie: prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.