Inspirace přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Mokřad

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině vytvořený Výzkumným ústavem vodohospodářským slouží jako metodická pomůcka se vzorovými příklady pro realizaci opatření při extrémních hydrologických situacích jako jsou sucho či povodně.

Změna klimatu patří mezi největší výzvy, kterým v současnosti Česká republika čelí. Ovlivňuje mnoho oblastí našeho života. Jedním z nejvážnějších problémů je kvalita a dostupnost vody.
 
Dopady dlouhodobého sucha na krajinu a vodní zdroje se stále prohlubují: vodu postrádáme v krajině, ve vodních tocích, mokřadech, lužních lesích, vodních nádržích a hlavně v podzemí, kde je monitorován stálý pokles hladin podzemních vod. Necitlivým způsobem změněná krajina a někdy i nevhodnou zemědělskou praxí utužená zemědělská půda nejsou schopny udržet vodní vláhu, umožnit infiltraci povrchové vody do podzemí a bránit povrchovému odtoku, čímž dochází k erozní činnosti. Pro zmírňování tohoto trendu je nutné soustředit se na kroky vedoucí k zadržení vody.

Přehledný katalog přírodě blízkých opatření na zadržení vody v krajině připravil Výzkumný ústav vodohospodářský. Představuje metodickou pomůcku pro návrhy systému opatření při adaptaci území na projevy extrémních hydrologických situací – především sucha a povodní. Obsahuje vzorová opatření a měl by napomoci k jednotnému přístupu při přípravě, návrhu a zpracování účinných systémů opatření v rámci uzavřeného hydrologického celku. Zahrnuje plošná a organizační opatření na zemědělské půdě, jako i agrotechnická a biotechnická opatření, např. založení ochranných hrázek/důlků v meziřadí, budování zasakovacích pásů, příkopů, teras a větrolamů. Opatření pro lesy se soustředí především na budování polyfunkčních lesů s rozmanitou dřevinnou skladbou a podporu agrolesnických opatření.

Katalog je určen pro zpracovatele studií proveditelnosti, projektanty pozemkových úprav, zástupce státní správy a samosprávy a v neposlední řadě i pro zemědělskou a širokou odbornou a laickou veřejnost.


Klíčová slova: sucho, zadržování vody v krajině, změna klimatu.


Související odkazy:

http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf