EIP Agri

Evropské inovační partnerství pro produktivitu a udržitelnost zemědělství (EIP-AGRI) bylo zahájeno Evropskou komisi v roce 2012 s cílem zvýšit konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělství a lesnictví. Přispívá k zajištění stálého přísunu potravin, krmiv a biomateriálů a k udržitelnému hospodaření se základními přírodními zdroji, na nichž závisí zemědělství a lesnictví – a to šetrně k životnímu prostředí. K dosažení tohoto cíle sdružuje EIP-AGRI aktéry inovací (zemědělce, poradce, výzkumníky, podniky, nevládní organizace atd.) do celosvětové sítě EIP, čímž pomáhá budovat mosty mezi výzkumem a praxí. 


Zdroj: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/node/50 

EIP-AGRI operační skupiny

Operační skupiny EIP-AGRI vznikají ke konkrétnímu projektu, který řeší určitý problém nebo příležitost, která může vést k inovaci. Je tvořená z různých subjektů podle cílů a potřeb daného projektu: zemědělci nebo zemědělskými podniky, výzkumnými institucemi, zemědělskými poradci, zástupci nevládních neziskových organizací apod. Operační skupina tedy může využívat různé typy znalostí a metod (praktické, vědecké, technické, organizační atd.) k dosažení cílů jejího projektu. 
Typy projektů nebo oblastí činnosti operační skupiny mohou být velmi široké, ale je nutné, aby projekt přispíval k cíli EIP-AGRI podporovat zemědělské inovace, které jsou efektivnější, produktivnější, s nízkými emisemi, šetrné ke klimatu a odolnější, a které fungují v souladu se základními přírodními zdroji, na nichž závisí zemědělství. 
Inovaci v odvětví zemědělství a lesnictví lze obecně popsat jako „novou myšlenku, která se osvědčuje v praxi“. Jinými slovy, jde o zavedení něčeho nového (nebo obnoveného), které přináší pro venkovskou praxi ekonomický, sociální nebo environmentální prospěch. Inovace v rámci EIP-AGRI může být nový produkt, praxe, služba, výrobní proces nebo nový způsob organizace věcí apod. 


 

EIP-AGRI operační skupiny v ČR

Činnost operačních skupin v ČR je v současné době financována z Programu rozvoje venkova ČR v programovém období 2014–2020.


Proces založení operační skupiny se obvykle skládá z těchto kroků:

 1. jedinec nebo skupina lidí má konkrétní problém nebo inovativní nápad, který chce řešit
 2. vyhledání vhodných partnerů k spolupráci
 3. vypracování plánu projektu (stanovení cílů aktivit, vymezení role jednotlivých členů, určení rozpočtu)
 4. určení dostupných (vlastních) finančních prostředků k realizaci projektu
 5. příprava žádosti o dotaci (je důležité, aby se skupina seznámila s pravidly a podmínkami, které bude nutné splnit v rámci Žádosti o dotaci)
 6. podání Žádosti o dotaci na MZe
 7. zajištění zveřejnění výsledků a výstupů projektů přes Evropskou síť EIP-Agri a Celostátní sítě pro venkov

Pravidla a zásadní podmínky k podání žádosti o dotaci 


Každá operační skupina musí být složená z minimálně dvou členů: jednoho zástupce zemědělské praxe (zemědělský či potravinářský podnikatel nebo výrobce krmiv) a jednoho výzkumného subjektu (VŠ, výzkumný ústav apod.). 

V současné době jsou podporované projekty, které mají jeden z následujících záměrů:


a) zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů, tj. zemědělské prvovýroby,
b) otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce nebo v oblasti jakosti a bezpečnosti potravin a zdravého životního stylu.

Více informací a kompletní seznam podmínek nutných k podání žádosti o dotaci naleznete v brožuře MZe dostupné zde


Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-dokumenty/operacni-skupiny-promente-svou-myslenku.html

 

Projekty českých operačních skupin

V současné době pracuje v České republice 14 operačních skupin na následujících projektech:

 • Využití fugátu pro závlahu a hnojení a jeho aplikace v průběhu vegetace
 • Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů
 • Ověření výroby organického hnojiva se zvýšeným obsahem dusíku a použití v zemědělství a ovocnářství
 • Separace lístků a stonků leguminóz
 • Ekologické pěstování alternativních plodin v podmínkách aridního klimatu i erozního ohrožení
 • Individuální evidence spotřeby a konverze krmiva u prasat a odhad plemenné hodnoty
 • Půdoochranné technologie v oblasti Vysokomýtské synklinály
 • Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic
 • Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů
 • Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic
 • TECHNOLOGIE pro 3P (Technologie pro přirozený potenciál půd)
 • Využití biotechnologických metod v chovu dojných plemen koz
 • Eliminace alergického účinku jablečných šťáv jakožto bariéry jejich širšího uplatnění na trhu
 • Nové příležitosti inovovaných technologií fermentace v oblasti výroby zdravých potravin

EIP projekty předpokládají dlouhodobou spolupráci členů operační skupiny. Doba realizace může být až 7 let. Projekty v ČR se nachází v různých etapách rozpracovanosti. Níže jsou uvedeny projekty, které jsou nejblíže k jejich konci. Pro více informací klikněte na názvy jednotlivých projektů. 

 1. Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů
 2. Separace lístků a stonků leguminóz
 3. Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic

O zkušenostech českých i evropských aktérů se zahájením operační skupiny a spoluprací jednotlivých členů se dozvíte z brožury MZe dostupné ke stažení zde


Zdroj: http://www.akcr.cz/data_ak/20/d/Brozura_EIP_PRV_M16.pd

Inovativní brokeři

Členové jednotlivých operačních skupin mají různorodá pozadí. Pocházejí z praxe, z poradenských služeb, z vědy nebo obchodu a jsou zvyklí pracovat v různých profesionálních kontextech a časových horizontech. Pro usnadnění spolupráce mezi nimi, mohou operační skupiny využívat služby tzv. inovativního brokera. Inovační broker představuje nestranného zprostředkovatele mezi aktéry, se zkušenostmi v dané problematice, který pomáhá porozumět potřebám a očekáváním jednotlivých členů skupiny a napomáhá tak snazšímu dosažení cílů projektu.


Čím vším může inovativní broker podporovat operační skupinu? 

 • identifikací vhodných členů a jejich vzájemném propojení do pracovní skupiny
 • definicí cílů projektu a určením role a aktivity jednotlivých členů operační skupiny
 • zpracováváním nápadů členů operační skupiny do konkrétního projektu a jasného pracovního plánu
 • identifikací dostupného zdroje financování pro zahájení projektu operační skupiny a pomocí při vypracování žádosti o financování

Seznam inovativních brokerů v ČR naleznete zde. 


Zdroj: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/innovation-support-services-including-advisors