Vzdělávání ÚZEI

Státní zaměstnanci rezortu MZe

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI realizuje, na základě nařízení EP a Rady (EU) 2017/625, povinné školení pro pracovníky, kteří zajišťují a provádějí úřední kontrolu za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

  • Jednotné školení pracovníků provádějících úřední kontroly bezpečnosti potravin – je určeno inspektorům ze Státní veterinární správy (SVS), Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Školení je realizováno formou e-learningového kurzu, který se skládá z 16 modulů. Po splnění testů obdrží účastníci certifikát. 

Odborní lesní hospodáři, lesníci a lesní pedagogové

Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. ÚZEI se podílí na rozšíření odborných znalostí osob vykonávajících funkci odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. Pravidelně realizujeme vzdělávací kurzy a webináře, které se zaměřují na změny právních norem ČR a EU se vztahem k hospodaření v lesích a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky, na možnosti čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích, dále na aktuální trendy v pěstování lesa, hospodářské úpravě lesů a ochraně lesa, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin apod. 

Vlastník lesa, poradce v lesnictví a další široká odborná veřejnost, to jsou cílové skupiny, pro které připravujeme pravidelné semináře a webináře, prostřednictvím kterých předáváme informace o Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 a  o přípravě následujícího programového období 2021 – 2027 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s  aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. Věnujeme se i poskytování národních dotací do lesního hospodářství.

Lesní pedagogové 

ÚZEI, jako vzdělávací instituce, dlouhodobě zajišťuje i vzdělávání lesních pedagogů, tedy lesníků, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. Lesní pedagogové pořádají osvětové akce o lesích a v lesích, zejména pro školní děti a mládež. Sami však potřebují průběžně čerpat nové informace ze svého oboru a nápady pro práci s dětmi.

  • Semináře

Díky organizačnímu zajištění ÚZEI a s podporou Ministerstva zemědělství mají lesní pedagogové možnost se pravidelně vzdělávat a sdílet své zkušenosti na vícedenních seminářích. Ty mají mnohaletou tradici a konají se obvykle dvakrát ročně, na jaře a na podzim, v různých regionech Čech a Moravy. Probíhají formou workshopů a odborných přednášek, často přímo v lese, v terénu. Seznamují lesníky s aktualitami LP u nás i v zahraničí, s právními aspekty činnosti s dětskými skupinami, doporučují vhodné pomůcky pro práci s dětmi v lese, učí řešit konfliktní situace, pracovat s přírodninami, poznávat hlasy zvěře a ptáků, poskytovat první pomoc, upozorňují na specifika práce s předškolními dětmi nebo s teenagery, seznamují s tématy jako ekopsychologie a mnoho dalšího. V posledních letech byly vzhledem k zájmu ze strany lesních pedagogů pořádány i speciální monotematické semináře, např.na téma rétorika, krizová komunikace a řešení konfliktních situací. Semináře kromě odborné stránky rovněž propojují lesníky z různých koutů republiky a umožňují jim vzájemně si předávat svoje zkušenosti, ať už pracovní nebo z lesní pedagogiky. 

  • Webináře

Z důvodu karanténních opatření kvůli nákaze Covid-19 se jarní pracovně-vzdělávací seminář pro LP konat nemohl a když potom ani podzim nedovolil setkání lesních pedagogů z celé ČR, spustil ÚZEI - po dohodě s pracovní skupinou LP při MZe - sérii webinářů. Z množství zajímavých a pro LP užitečných témat bylo pro webináře zvoleno 8 různorodých zaměření. Vysílání bylo zahájeno koncem října a pokračovat bude až do začátku prosince. Z dosavadní účasti a kladných ohlasů lesních pedagogů lze usoudit, že i když pro mnohé z nich byla tato forma on-line vzdělávání novinkou a přistupovali k ní místy s nedůvěrou, staly se webináře důstojnou náhradou za letošní neuskutečněné tradiční semináře. Přesto doufáme, že se v roce 2021 již budeme moci sejít opět naživo a nikoli pouze online. Více o webinářích naleznete v části „Vzdělávací akce ÚZEI“.

  • Studijní materiály

V rámci seminářů zajišťuje ÚZEI lesním pedagogům i studijní materiály, ať již v podobě praktických pomůcek pro akce s dětmi nebo různých tematických publikací. Pro letošní rok byly zvoleny odborné publikace, které budou účastníkům webinářů postupně distribuovány.
 


ZÁZNAMY Z WEBINÁŘŮ 

Záznam z webináře pro OLH - 27.6.2022


Záznam z webináře pro odborné lesní hospodáře - 21.6.2022


Záznam z webináře pro odborné lesní hospodáře - 13. 06. 2022  

Probíraná témata: 

1. Využití přípravných dřevin (modřín opadavý, bříza bělokorá, topol osika a další) při obnově lesa kalamitních holin (vyhl. č. 298/2018 Sb. a vyhl. č. 456/2021 Sb.) 
a praktické zkušenosti s jejich pěstováním 

Ing. Jan Leugner, Ph.D. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,Výzkumná stanice Opočno 

2. Reprodukční materiál lesních dřevin 

Ing. Vlasta Knorová, Dis. - Ministerstvo zemědělství, Oddělení ochrany lesa 

 


Záznam z webináře - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

  • Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a na hospodaření v lesích

  • Program rozvoje venkova - lesnická opatření

Záznam z webináře OLH - Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť

Webinář se zaměřuje na problematiku vlivu holin a nezalesněných zabuřenělých ploch na vodní bilanci v rámci lesních stanovišť. Zabývá se zejména mikroklimatem na holinách, odtokem vody z těchto ploch, minimalizací vodní eroze, zamokřením půdního profilu a úpravou vodní hladiny. Zmiňována jsou také pěstební opatření v následných porostech. Webinář byl pořádaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství – Sekcí lesního hospodářství a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i..

Zemědělci

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice to je zajištění proškolení lektorů a poradců na pracovním semináři zaměřeném na správnou interpretaci nitrátové směrnice jako jednoho z požadavků cross compliance, seznámení s plánovanými změnami ve znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Poskytnutí informací o implementaci zejména s ohledem na problematiku dusičnanů, nitrátové směrnice, agroenvironmentálně-klimatických opatření a poskytování plateb v horských oblastech a oblastech s jinými přírodními nebo zvláštními omezeními (ANC). V rámci projektu je připraveno 35 seminářů pro zemědělskou veřejnost. Pro studijní účely se aktualizují a tisknou čtyři metodiky k přednášené problematice nitrátové směrnice.
 

Učitelé odborných předmětů na středních zemědělských školách

V rámci přenosu znalostí z oblasti vědy a výzkumu do praxe realizujeme ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy a dalšími odbornými institucemi s rezortním zaměřením semináře, webináře a exkurze pro učitele odborných předmětů na středních zemědělských školách. Dále připravujeme e-learningové kurzy, které jsou zpracovávané na stěžejní aktuální témata z oblasti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. 

V případě zájmu o e-learningový kurz pište na email hanzikova.pavla@uzei.cz.

Vzdělávání v potravinářství

V oblasti potravinářství ÚZEI dlouhodobě zajišťuje realizaci výukových přednášek na téma Bezpečnost potravin v ČR a zdravá výživa.
Přednášky jsou určeny žákům 2.st. základních škol, odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a studentům středních odborných škol, zejm. potravinářského zaměření. Lektorkou přednášek je odbornice ze 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která má v tomto oboru mnohaletou praxi.
Obvykle se během roku pořádá 20 přednášek na různých typech škol, v Praze i v jiných regionech. Celkově přednášky každoročně vyslechne kolem 1000 žáků a pedagogů. V letošním roce se vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády přednášky, bohužel, nekonaly.
Během roku probíhá distribuce vybraných tematických publikací na školní zařízení. Jedná se zejména o pracovní sešity „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1.-3. a 4.-5. ročníků základních škol a pracovní sešity „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky 6.-7. a 8.-9.ročníků, které v počtu do 15 ks zasíláme na školy zdarma. Informace pro zájemce o tyto materiály najdete na webových stránkách http://www.viscojis.cz/teens/index.php/pro-ucitele
ÚZEI se také pravidelně účastní výstavy Země živitelka, kde s Informačním centrem bezpečnosti potravin (ICBP) Ministerstva zemědělství spolupracuje na zajištění soutěžně-vzdělávací akce pro rodiny s mladšími dětmi Den zdraví. Pro tuto věkovou kategorii dále ICBP již několik let pořádá i akci „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“, do které se ÚZEI pravidelně zapojuje. Letošní 6.ročník byl, bohužel, stejně jako jiné obdobné akce zrušen.