Lesnictví

Přírodě blízké hospodaření v lesích

Záznamy z webinářů pro odborné lesní hospodáře

Záznam z webináře pro OLH - 27.6.2022


Záznam z webináře pro odborné lesní hospodáře - 21.6.2022


Záznam z webináře pro odborné lesní hospodáře - 13. 06. 2022  

Probíraná témata: 

1. Využití přípravných dřevin (modřín opadavý, bříza bělokorá, topol osika a další) při obnově lesa kalamitních holin (vyhl. č. 298/2018 Sb. a vyhl. č. 456/2021 Sb.) 
a praktické zkušenosti s jejich pěstováním 

Ing. Jan Leugner, Ph.D. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,Výzkumná stanice Opočno 

2. Reprodukční materiál lesních dřevin 

Ing. Vlasta Knorová, Dis. - Ministerstvo zemědělství, Oddělení ochrany lesa 

 


Záznam z webináře OLH - Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť

Webinář se zaměřuje na problematiku vlivu holin a nezalesněných zabuřenělých ploch na vodní bilanci v rámci lesních stanovišť. Zabývá se zejména mikroklimatem na holinách, odtokem vody z těchto ploch, minimalizací vodní eroze, zamokřením půdního profilu a úpravou vodní hladiny. Zmiňována jsou také pěstební opatření v následných porostech. Webinář byl pořádaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství – Sekcí lesního hospodářství a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i..

Záznamy z webinářů Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a na hospodaření v lesích


Program rozvoje venkova - lesnická opatření

Lesní pedagogika

Pro představu o práci lesních pedagogů můžete zhlédnout následující videa:

https://www.lesnipedagogika.cz/cz/lesni-pedagogika/filmy-o-lesni-pedagogice

Přírodě blízké hospodaření v lesích - webinář pro studenty středních lesnických škol

Záznam webináře o přírodě blízkém hospodaření v lesích (6.12.2022)

Pozn.: Přednáška začíná cca ve 13. minutě, odkaz na zmiňované video: https://youtu.be/Xm3_2ywlGw0

Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe

Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe - záznam webináře (1. část)

Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe - záznam webináře (2. část)