Lesnictví

Přírodě blízké hospodaření v lesích

Záznamy z webinářů pro odborné lesní hospodáře

Záznam z webináře pro OLH - 27.6.2022


Záznam z webináře pro odborné lesní hospodáře - 21.6.2022


Záznam z webináře pro odborné lesní hospodáře - 13. 06. 2022  

Probíraná témata: 

1. Využití přípravných dřevin (modřín opadavý, bříza bělokorá, topol osika a další) při obnově lesa kalamitních holin (vyhl. č. 298/2018 Sb. a vyhl. č. 456/2021 Sb.) 
a praktické zkušenosti s jejich pěstováním 

Ing. Jan Leugner, Ph.D. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,Výzkumná stanice Opočno 

2. Reprodukční materiál lesních dřevin 

Ing. Vlasta Knorová, Dis. - Ministerstvo zemědělství, Oddělení ochrany lesa 

 


Záznam z webináře OLH - Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť

Webinář se zaměřuje na problematiku vlivu holin a nezalesněných zabuřenělých ploch na vodní bilanci v rámci lesních stanovišť. Zabývá se zejména mikroklimatem na holinách, odtokem vody z těchto ploch, minimalizací vodní eroze, zamokřením půdního profilu a úpravou vodní hladiny. Zmiňována jsou také pěstební opatření v následných porostech. Webinář byl pořádaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství – Sekcí lesního hospodářství a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i..

Záznamy z webinářů Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a na hospodaření v lesích


Program rozvoje venkova - lesnická opatření

Lesní pedagogika

Pro představu o práci lesních pedagogů můžete zhlédnout následující videa:

https://www.lesnipedagogika.cz/cz/lesni-pedagogika/filmy-o-lesni-pedagogice

Přírodě blízké hospodaření v lesích - webinář pro studenty středních lesnických škol

Záznam webináře o přírodě blízkém hospodaření v lesích (6.12.2022)

Pozn.: Přednáška začíná cca ve 13. minutě, odkaz na zmiňované video: https://youtu.be/Xm3_2ywlGw0

Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe

Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe - záznam webináře (1. část)

Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe - záznam webináře (2. část)

Záznam webináře pro OLH 18. 09. 2023

1) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), v platném znění

2) Kvalita sadebního materiálu lesních dřevin dle norem, správná manipulace s reprodukčním materiálem

Přednášející:
Ing. Vlasta Knorová, Dis.    -  Ministerstvo zemědělství, Oddělení ochrany lesa 
Ing. Jarmila Nárovcová, PhD. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno 

https://youtu.be/9RKs1Dadj-Y?si=vWwphY2X7_TRYH43

 

 

Záznam webináře pro OLH 20. 09.2023

Probírané téma

Povinnosti při ochraně lesů – praktické informace, opatření, příklady dobré praxe

Přednášející:
Ing. Michal Samek, PhD. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Útvar lesní ochranné služby, Výzkumná stanice Opočno

 

https://youtu.be/WW3HW--gK1U?si=qSPOgd0kBPEkaU-F

 

Záznam webináře 04. 10 . 2023

Probírané téma:

Přírodě blízké hospodaření v lesích - „Proč hospodařit přírodě bližšími způsoby“

Přednášející:

Ing. Milan Hron - Pro Silva Bohemica, předseda organizace 

 

https://youtu.be/rIxWafto-us?si=YANUkeFaSpctKjL9

 

Záznam webináře pro OLH 18.12. 2023

Probíraná témata:

Problematika informačního systému a geolokalizací 
Proč je důležité znát nařízení proti odlesňování - nové povinnosti, požadavky, sankce a příklady.

Přednášející:

Ing. Jan Ďoubal  -  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Specialista Geografické informační systémy           Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M.  -  Nadace Dřevo pro život, vedoucí projektu Lesnická legislativa EU

https://youtu.be/xDE4Ogn0paM?si=jOGVKrctbiyE8CTy

 

 

 

Webinář „Aktuální informace na úseku státní správy lesů“ z 19.6.2024

Cílem tohoto webináře je seznámit odborné lesní hospodáře s aktualitami z oblasti lesního hospodářství ve vztahu k platné právní úpravě.

 

Záznam semináře k aktuálním informacím a implementaci nařízení EU proti odlesňování 26.6.2024

Cílem semináře je podání aktuálních informací o implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010.

Témata a přednášející: 
Aktuální stav implementace nařízení proti odlesňování - Ing. Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe 
Základní povinnosti, terminologie a dotčené subjekty – Ing. Bc. Jana Čacká, ředitelka pobočky ÚHUL 
Detaily geolokalizace a prohlášení o náležité péčiIng. Jan Ďoubal, specialista EUTR/EUDR ÚHUL

Záznam panelové diskuze ze semináře k aktuálním informacím a implementaci nařízení EU proti odlesňování 26.6.2024

Záznam panelové diskuze zástupců konkrétních hospodářských subjektů, obchodníků a příslušných orgánů k aktuálnímu stavu přípravy na vybrané povinnosti nařízení proti odlesňování