Environment

Instruktážní videa s praktickými ukázkami realizací opatření k zadržení vody v krajině, která vznikla v rámci projektu adaptace na změnu klimatu


 

Miskovice/Průhonice

Popis opatření: Zavedení silvopastevních systémů a uplatnění agrolesnictví na pěstebních plochách.


 

Šardice

Popis opatření: Jedním z cílů zemědělského hospodaření v současnosti je spolupodílení se na adaptaci zemědělské krajiny (agroekosystému) na klimatickou změnu, obnova vodního režimu krajiny a zamezení poklesu biodiverzity, jako klíčového indikátoru zdravotního stavu zemědělsky obhospodařované krajiny. Jedním z opatření je na vhodných místech dílů půdních bloků obnovovat mokřady a tůně s cílem zadržení a akumulace vody, podpory volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a především zvýšení prostupnosti a atraktivity zemědělské krajiny. Velmi žádané jsou také výsadby linií, skupin ovocných stromů, ale také výsadby solitérních stromů, především ovocných druhů původních krajových odrůd.


 

Klokočná

Popis opatření: Video přináší ukázku nepasečného, výběrného způsobu hospodaření jako alternativy pro úspěšnější obhospodařování našich lesů.

Pro péči o krajinu je tento způsob výhodný tím, že využívá a usměrňuje přírodní procesy k dosažení cíle hospodaření s minimálním podílem umělých úmyslných zásahů. Holosečná těžba je nahrazena výběrnými těžebními zásahy, stejně jako je umělé zalesňování substituováno přirozenou obnovou pestré druhové skladby dřevin. Namísto umělých výchovných zásahů (prořezávek, probírek) tak dochází k přirozenému výběru jedinců a jejich výškové diferenciaci. Výsledků ve videoukázce bylo dosaženo v relaci s jejich ekonomickou prosperitou, zdravotním stavem a zvýšenou stabilitou porostů.


 

Žatec

Popis opatření: Ukázka retenční nádrže, která vznikla jako rezervoár na vodu pro kapkovou závlahu.

Dostatek vody pro zavlažování je na žateckých chmelnicích naprosto zásadní. Jelikož zde nebyla možnost odebírat vodu z přírodního zdroje, vznikla nutnost vybudovat adekvátní umělý rezervoár. Nejčastější variantou pro zadržení vody pro rosiče, postřikovače a malé zavlažované plochy jsou plastové nádrže až do objemu 25.000 litrů vody. Dalším krokem je vybudování filtrační stanice, která zabezpečuje ochranu kapkové závlahy před zanesením mechanickými nečistotami. Následným postupem je možné zajistit distribuci živin pomocí kapkové závlahy – fertigace s hnojivy od firmy ICL. Jedná se o způsob výživy, při kterém se pro zvýšení produktivity mísí vodorozpustná hnojiva se závlahovou vodou. Optimálně zvolený způsob technologie šetří hlavně čas, energii a hnojiva tím, že se živiny dostanou přímo ke kořenovému systému rostlin. Nedochází tak k hnojení meziřadí a optimální dávka je nastavena dle konkrétních podmínek a růstové fáze daných plodin.

Více informací naleznete na: www.AquaHop.cz


 

Klima a my

Videospot o projevech klimatických změn a dopadech na naši krajinu. Najdete v něm také praktické tipy a triky, jak můžete i vy pomoci správnému koloběhu vody a změnit tím krajinu kolem vás k lepšímu.