Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

O kurzu

Vzdělávací program zpracovalo Ministerstvo zemědělství, rozsah kurzu je 300 hodin. Absolvování tohoto vzdělávacího programu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných a vysokých škol. 
Osvědčení vydané po úspěšném absolvování kurzu je dokladem o získání minimální zemědělské kvalifikace stanovené příslušnou resortní směrnicí.

Cílem kurzu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné  provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně obsluhy PC, popř. k výkonu zemědělských činností v pozici zaměstnance. 


Cílem programu není naučit účastníky elementárním encyklopedickým poznatkům 
o zemědělské výrobě, které mohou získat samostudiem odborných příruček, učebních textů 
a učebnic. Cílem není ani získání základních praktických zemědělských dovedností, které již mají osvojeny vlastní praxí, pokud se nejedná o potenciální zájemce o podnikání v zemědělství bez jakýchkoliv odborných zkušeností. Nové poznatky o zemědělské výrobě budou při výuce částečně diferencovány s ohledem na výrobní specializace jednotlivých účastníků.

Po úspěšném absolvování kurzu by měli absolventi v oblasti svého podnikání znát:

 • základní technologie zemědělské prvovýroby v oblasti pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat,
 • progresivní technologické postupy užívané v zemědělství, při dodržování podmínek cross compliance, welfare zvířat apod., 
 • současné trendy  zemědělských technologií a využívání zemědělské techniky,
 • základy vedení organizační a ekonomické administrativy vlastní rodinné farmy nebo jiného zemědělského podniku, systém zemědělského poradenství,
 • zásady úspěšného managementu a marketinku zemědělského podniku,
 • základní právní předpisy relevantní podnikatelské praxi při hospodaření na rodinné farmě nebo v jiném zemědělském podniku,
 • cíle společné zemědělské politiky a systém evropských tržních mechanismů,
 • směry diverzifikace českého zemědělství, programy, podpory,
 • základy ekologického hospodaření, tvorby a ochrany krajiny,
 • základy bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany,
 • základní úkony k obsluze PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook a Internet)

  a umět vykonávat: 
 • základní zemědělské činnosti v oblasti svého stávajícího nebo předpokládaného výrobního zaměření.

Vzdělávací program Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

Dodatek č. 2 ke "Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300  hodin, Č. j. 35271/2010-13090, ze dne 14.12. 2010" 


 

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu jsou především podnikatelé v zemědělství, kteří již získali praktické zkušenosti s výkonem zemědělských činností, chtějí získat ucelenější přehled o zemědělské prvovýrobě a mají zájem získat nové znalosti o moderních výrobních technologiích, ekonomice a organizaci podniku, ekologickém hospodaření a znalosti z uplatňování společné zemědělské politiky a cross compliance, z oblasti zemědělské legislativy, bezpečnosti a hygieny práce. 
Kurz je také určen potenciálním zájemcům o podnikání v zemědělské výrobě, kteří zatím nemají žádné zkušenosti s výkonem zemědělských činností a řízením zemědělského podniku. 
 

Seznam pověřených subjektů k pořádání kurzů

Kurzy pro výkon obecných zemědělských činností mohou realizovat pouze vzdělávací subjekty, které mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem zemědělství. 

Seznam škol Trvalé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství a jejich akreditace nalezne zde:

Seznam akreditovaných škol (mimo TVZ) aktuální ke 4. 3. 2022  otevřete zde: 

 

 

Akutálně otevřené kurzy

Pro Vaši informaci, kde probíhají kurzy v tomto školním roce, se můžete podívat do níže uvedeného seznamu.  

Seznam aktuálně otevřených kurzů


Dodatek ke Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

Termíny podání přihlášek

Kurzy probíhají v době vegetačního klidu (obvykle v rozmezí říjen - duben). V případě zájmu o absolvování kurzu je potřebné kontaktovat zvolený akreditovaný vzdělávací subjekt dle Vašeho místa bydliště a informovat se o termínu zahájení kurzu.