Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

O kurzu

Vzdělávací program zpracovalo Ministerstvo zemědělství, rozsah kurzu je 300 hodin. Absolvování tohoto vzdělávacího programu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných a vysokých škol. 
Osvědčení vydané po úspěšném absolvování kurzu je dokladem o získání minimální zemědělské kvalifikace stanovené příslušnou resortní směrnicí.

Cílem kurzu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné  provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně obsluhy PC, popř. k výkonu zemědělských činností v pozici zaměstnance. 


Cílem programu není naučit účastníky elementárním encyklopedickým poznatkům 
o zemědělské výrobě, které mohou získat samostudiem odborných příruček, učebních textů 
a učebnic. Cílem není ani získání základních praktických zemědělských dovedností, které již mají osvojeny vlastní praxí, pokud se nejedná o potenciální zájemce o podnikání v zemědělství bez jakýchkoliv odborných zkušeností. Nové poznatky o zemědělské výrobě budou při výuce částečně diferencovány s ohledem na výrobní specializace jednotlivých účastníků.

Po úspěšném absolvování kurzu by měli absolventi v oblasti svého podnikání znát:

 • základní technologie zemědělské prvovýroby v oblasti pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat,
 • progresivní technologické postupy užívané v zemědělství, při dodržování podmínek cross compliance, welfare zvířat apod., 
 • současné trendy  zemědělských technologií a využívání zemědělské techniky,
 • základy vedení organizační a ekonomické administrativy vlastní rodinné farmy nebo jiného zemědělského podniku, systém zemědělského poradenství,
 • zásady úspěšného managementu a marketinku zemědělského podniku,
 • základní právní předpisy relevantní podnikatelské praxi při hospodaření na rodinné farmě nebo v jiném zemědělském podniku,
 • cíle společné zemědělské politiky a systém evropských tržních mechanismů,
 • směry diverzifikace českého zemědělství, programy, podpory,
 • základy ekologického hospodaření, tvorby a ochrany krajiny,
 • základy bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany,
 • základní úkony k obsluze PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook a Internet)

  a umět vykonávat: 
 • základní zemědělské činnosti v oblasti svého stávajícího nebo předpokládaného výrobního zaměření.

Vzdělávací program Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností


 

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu jsou především podnikatelé v zemědělství, kteří již získali praktické zkušenosti s výkonem zemědělských činností, chtějí získat ucelenější přehled o zemědělské prvovýrobě a mají zájem získat nové znalosti o moderních výrobních technologiích, ekonomice a organizaci podniku, ekologickém hospodaření a znalosti z uplatňování společné zemědělské politiky a cross compliance, z oblasti zemědělské legislativy, bezpečnosti a hygieny práce. 
Kurz je také určen potenciálním zájemcům o podnikání v zemědělské výrobě, kteří zatím nemají žádné zkušenosti s výkonem zemědělských činností a řízením zemědělského podniku. 
 

Seznam pověřených subjektů k pořádání kurzů

Kurzy pro výkon obecných zemědělských činností mohou realizovat pouze vzdělávací subjekty, které mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem zemědělství. 

Seznam vzdělávacích subjektů

Akutálně otevřené kurzy

Termíny podání přihlášek

Kurzy probíhají v době vegetačního klidu (obvykle v rozmezí říjen - duben). V případě zájmu o absolvování kurzu je potřebné kontaktovat zvolený akreditovaný vzdělávací subjekt dle Vašeho místa bydliště a informovat se o termínu zahájení kurzu.