Vodní hospodářství

Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti

Identifikace kritických bodů odtoku vody a kategorizace jejich přispívajících lokalit z hlediska potřebnosti návrhů opatření ke zvýšení infiltrace, retence, akumulace a jakosti vod v zemědělských povodích na území České republiky (2023)

Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a lesních organismů v malých zemědělských povodích

Komunikace se spotřebiteli jako základní prostředek pro zvyšování důvěry v kohoutkovou vodu

Metodický postup pro monitoring dynamiky pesticidů v zemědělských drenážích a drobných vodních tocích

Metodický postup pro efektivní užití digestátu ze zemědělských bioplynových stanic

Metodika cíleného monitoringu výskytu reziduí pesticidů ve zdrojových oblastech jímacího území

Metodika hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah

Metodika implementace podkladů o stavbách odvodnění do závazných parametrů komplexních pozemkových úprav, s využitím distančních metod

Metodika identifikace drenážních systémů a stanovení jejich funkčnosti

Metodika pro cílené získání mikrobiálních izolátů dekontaminujících prostředí zatížené perzistentními polutanty

Metodika využití bezkontaktních měřických metod pro aktualizaci a kompletaci geodat pro potřeby zpracování KoPÚ

Metody optického termálního dálkového průzkumu Země pro hodnocení půdní prostorové variability v precizním zemědělství

Multikriteriální hodnocení protierozních a vodohospodářských zařízení v pozemkových úpravách

Návrh efektivního hospodaření se srážkovou vodou pro pilotní rozvojovou plochu bydlení v bytových domech. Tachov

Návrh efektivního hospodaření se srážkovou vodou pro pilotní rozvojovou plochu bydlení v rodinných domech. Beroun

Návrh efektivního hospodaření se srážkovou vodou pro pilotní rozvojovou plochu občanského vybavení - komerční. Milevsko

Návrh efektivního hospodaření se srážkovou vodou pro pilotní rozvojovou plochu rekreace - parková. Čelákovice

Návrh efektivního hospodaření se srážkovou vodou pro pilotní rozvojovou plochu výroba a skladování. Drásov

Navrhování umělých mokřadů v návaznosti na zemědělské odvodnění pro zlepšení jakosti vody

Návrhy revitalizačních opatření na hlavních a přilehlých podrobných odvodňovacích zařízeních

Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství dynamiky sedimentů

Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sazenic smrku a borovice (LP 2018/19)

Sedimenty v zemědělsky využívaných povodích (Interakce půda, voda, sediment)

Sanace zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou ovlivněných pesticidy - metodický postup řešení

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stavbách zemědělského odvodnění

Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod

Termografické snímkování pro účely identifikace drenážních výustí a znečištění povrchových vod

Určení infiltračních oblastí pomocí vodního stresu vegetace na základě dálkového průzkumu Země a pozemních měření

Značení pstruha duhového pomocí alizarinu