Živočišná výroba

 

 

Alternativy ošetření a transportu vzorků v kontrole mléčné užitkovosti pro věrohodné výsledky analýz

Evidence nemocí a léčení skotu v aplikaci deník nemocí a léčení

Genetické hodnocení obvodu šourku u masných plemen skotu v ČR (1/2023)

Genetické hodnocení struků prasat

Genetické skupiny mateřských plemen prasat

Genetická propojenost mezi stády mateřských plemen prasat

Genetické korelace mezi výskytem klinické mastitidy, chorob a poruch paznehtů a vybranými produkčními, reprodukčními a funkčními znaky u holštýnského skotu

Hodnocení dusíkatých látek horských pastevních porostů dle Cornellského systému

Hodnocení chovného prostředí v objektech pro ustájení hospodářských zvířat

Hodnocení příbuznosti prasat prostřednictvím SNP dat (2022)

Hodnocení vlivu managementu chovu na spotřebu antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat (1/2023)

Hormonální stimulace spermiace reofilních druhů jesetera malého a parmičky žraločí pomoci PLGA mikročásticových systémů s řízeným uvolňováním gonadoliberinu

Chov slepic na pastvě zvyšuje obsah vitaminů a karotenoidů ve vejcích

Index zdraví holštýnského skotu (2023)

Infračervená termografie - Specifika a správné postupy měření živých objektů

Inovační způsob diagnostiky onemocnění končetin dojnic

Interpretace výsledků algoritmů kontroly dynamiky kvality mléka a selekce krav k antibiotickému zasušení v kontrole užitkovosti

Kalkulace ekonomických ukazatelů v chovu skotu

Kombinace restrikce krmiva a přídavku hmyzí moučky u rychle rostoucích kuřat

Kvalita masa kuřat dominant chovaných na pastvě

Kritéria pro výběr hybridů kukuřice na siláž

Laboratorní určování funkčních variant v genech TLR přirozené imunity skotu

Management odchovu skupinově ustájených telat

Měření obecné resilience u dojnic

Metodický postup detekce exprese specifických genů významných pro detoxifikaci xenobiotických látek u včel

Metodika GEPH na základě referenčního souboru složeného z domácích TD záznamů a Interbullem přepočtených mezinárodních MACE hodnot

Metodika lineárního popisu vemen ovcí

Metodika modifikace a syntézy nanokomplexů zinku pro dietní využití u hospodářských zvířat

Metodika přípravy krmiva pro včely s přídavkem induktorů imunitní reakce

Metodika stanovení plemenné příslušnosti včely medonosné metodou geometrické morfometrie křídel

Metody stanovení a hodnocení efektivní vlákniny krmiv pro přežvýkavce

Mor včelího plodu

Očista včelstev přemetením na mezistěny s aplikací podpůrných imunostimulačních látek

Odhad plemenné hodnoty pro dlouhověkost dojeného skotu modelem s náhodnou regresí, postup testace

Odhad genomických plemenných hodnot na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu

Odhad genomických plemenných hodnot na zvýšení odolnosti vůči nemocem paznehtů u holštýnského skotu (2022)

Odhad genomických plemenných hodnot pro délku březosti u holštýnského skotu

Odhad genomických plemenných hodnot pro ukazatele kvality spermatu a libido kanců (2023)

Odslupkovaná semena lupiny bílé (odrůda Zulika) v reprodukční a výkrmové krmné směsi pro brojlerové králíky

Opatření na zkrácení generačního intervalu u kapra obecného (1/2023)

Optimalizace automatizovaných postupů izolace DNA z alternativních zdrojů

Postup transplantace zárodečných buněk kapra obecného a postup odchovu a reprodukce jedinců získaných touto transplantací pro potřeby uchování genových zdrojů či další aplikace

Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel

Použití bolusů pro zlepšení funkce bachoru

Pravidla uchovávání a využívání v plemenitbě zamrazených pohlavních buněk koní

Prevence ztrát novorozených selat

Předpověď genomických plemenných hodnot pro plodnost u dojného skotu

Předpověď plemenných hodnot pro počet odchovaných jehňat

Předpověď plemenných hodnot pro vyhodnocení vlastností polního testu u masných plemen skotu

Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku hodnocených lineárním popisem u teplokrevných plemen koní

Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u starokladrubského koně

Robotizovaná metoda izolace DNA v závislosti na typu vzorku

Reprodukční index mateřských plemen prasat

Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků

Rozšíření možností faremní kontroly úrovně kolostrální imunity telat

Selekční indexy prasat s novými funkčními znaky

Silážní přísady a přípravky

Snížení koncentrace fosforu v krmných směsích pro slepice v užitkových chovech

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIRS) u nativních krmiv, výkalů a mléka

Spolehlivost plemenných hodnot pro výsledky testace masných býků v odchovnách masného skotu

Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných plemen koní

Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot pro znaky zevnějšku hodnocených lineárním popisem u teplokrevných plemen koní

Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu

Správná praxe a kvalita krmení včel pro úspěšné přezimování

Stájový chov koz – zásady správné chovatelské praxe

Stanovení inhibičních látek ve vybraných surovinách živočišného původu

Struktura, sestavení a udržování databáze onemocnění dojeného skotu v rámci kontroly užitkovosti

Vliv délky a perzistence laktace na rentabilitu výroby mléka

Vliv moučky z cvrčka domácího (acheta domesticus) na kvalitu masa kuřat

Vliv větrání ve venkovních individuálních boxech na welfare telat (1/2023)

Vosk nad zlato

Využití amurského lysce pro zefektivnění produkce kapra v rybniční akvakultuře ČR

Využití polymerázové řetězové reakce pro autentizaci makrely obecné (Scomber scombrus)

Využití polymorfismu genů lipogenních enzymů pro zlepšení kvalitativních vlastností mléka koz

Metodika stanovení plemenné příslušnosti včely medonosné metodou geometrické morfometrie křídel

Využití vedlejších produktů pivovarského průmyslu v živočišné výrobě

Využití včelstev v sadech a jiných porostech pro opylování  

Výživa reofilních kaprovitých ryb

WELLUP porodní kotec s kombinovaným ustájením pro rodící a kojící prasnice

Zdravotní klíč strukturovaný k vedení databáze nemocí dojeného skotu

Získávání kvalitního mleziva na farmě a jeho kontrola

Odhad genomických plemenných hodnot pro odolnost vůči vzniku ovariálních cyst se zahrnutím krav s domácím fenotypem do referenční populace. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI - prosinec 2022