Ostatní

Bilancování dusíku v zemědělství (2021)

Chov dánia pruhovaného pro experimentální účely

Indukce mutací u hrachu setého (Pisum sativum L.) ethylmetansulfonátem

Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší se zaměřením na rod Alternaria (2021)

Metodika identifikace a faktické dostupnosti konkrétního druhu biomasy, přílohy k metodice 

Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer (2021)

Metodika identifikace odrůd meruňky obecné (Prunus Asmeniaca L.) pomocí SSR markerů

Metodika managementu druhově bohatých směsí efektivně utilizujicích selen a zinek

Metodika podpory populací samotářských včel v agroekosystémech

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika pro identifikaci a detekci bioaktivních látek v rostlinných částech ovocných stromů a odpadní biomase

Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS

Možnosti využití hnojivých substrátů na bázi biouhlu z kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů

Stanovení kvality semen hořčice bílé, sareptské a černé metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Využití portálu Agrorisk.cz – systému včasné výstrahy před negativními dopady počasí do zemědělství (2023)

 

Nitrátová směrnice

Hospodaření ve zranitelných oblastech - 5. akční program nitrátové směrnice

Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání)

 

Včelařství 

Metodika pro detekci Paenibacillus larvae a Melissococcus plutonius pomocí PCR v reálném čase

Metodika přípravy krmiva pro včely s přídavkem induktorů imunitní reakce

Metodika stanovení plemenné příslušnosti včely medonosné metodou geometrické morfometrie křídel

Mor včelího plodu

Očista včelstev přemetením na mezistěny s aplikací podpůrných imunostimulačních látek

Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel

Správná praxe a kvalita krmení včel pro úspěšné přezimování

Viry a včely metodický postup pro dekontaminaci chovatelského zařízení a včelařských pomůcek

Vosk nad zlato

Využití včelstev v sadech a jiných porostech pro opylování