Lesnictví

Katalog taxonů introdukovaných dřevin s potenciálem lesnického využití na stanovištích s nižší dostupností vláhy (LP 2022/1)

Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR (LP 2021/8)

Metodická doporučení pro pěstování kultur zeleného hnojení v lesních školkách (LP 2021/6)

Metodické postupy a kritéria pro uznávání a zabezpečení zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin (LP 2021/5)

Doporučené metody nakládání s těžebními zbytky v lesních porostech s významnou produkční funkcí z hlediska udržitelnosti bilance hlavních živin (LP 2021/3)

Regulace rizika zvýšeného vyplavování sloučenin dusíku do vodních zdrojů v souvislosti s různými postupy obnovy lesa (LP 2021/1)

Kontrola kvality dat v rozsáhlých databázích chemických vlastností lesních půd (LP 2020/10)

Pěstební postupy v lesích ohrožených suchem na stanovištích s převahou nepůvodních smrkových porostů (LP 2020/5)

Použití nově vyvinutých hnojiv v lesních porostech (LP 2020/4)

Určování klonově identických jedinců modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a sledování jejich diverzity na základě analýz u mikrosatelitových markerů (LP 2020/3)

Možnosti využití domácích druhů rodu Populus v lesnické praxi (LP 2020/2)

Využití biochemických metod pro identifikaci topolů odolných vůči suchu (LP 2020/1)

Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA (LP 2018/12)

Doporučená adaptační a mitigační opatření v rizikových oblastech výskytu přírodních požárů s přihlédnutím k měnícímu se klimatu

Metodické postupy charakterizace genetické diverzity u topolu černého (Populus nigra L.) s využitím mikrosatelitových markerů (LP 2022/8)

Metodika hodnocení potenciálního rizika plynoucího z negativního vlivu abiotických činitelů (sníh, vítr) na smrkové a borové porosty

Metodika kontroly vápnění lesních porostů

Metodika úprav lesních ekosystémů ve vztahu k podpoře populací tetřívka obecného (LP 2022/5)

Metodika voliérového odchovu tetřevovitých a jejich přípravy na reintrodukci do volnosti (LP 2022/4)

Metodika využití DNA markerů pro systém kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu borovice lesní (LP 2022/9)

Metodika využití DNA markerů pro systém kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu buku lesního (LP 2022/10)

Metodika využití DNA markerů pro systém kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu smrku ztepilého

Metodické postupy ověřování genetické diverzity a klonové identity u břízy bělokoré (Betula pendula Roth) s využitím mikrosatelitových markerů

Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů (LP 2019/06)

Metodická příručka k určování domácích druhů jeřábů (LP 2019/07)

Modely výchovy jehličnatých porostů pro harvestorové technologie (LP 2019/08)

Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků

Metodika preventivních opatření proti škodám prasetem divokým na sazenicích dřevin (LP 2022/2)

Metodika pro bezpečné uchování in vitro kultur topolu šedého v ultranízkých teplotách (LP 2018/05)

Metodika ověřování deklarovaného původu klonů v semenných sadech na principu analýz DNA (LP 2018/11)

Metodické postupy charakterizace genetické diverzity u topolu černého (Populus nigra L.) s využitím mikrosatelitových markerů

Metodické postupy vegetativního množení starších donorových stromů smrku ztepilého řízkováním a roubováním (LP 2018/13)

Metodika přeměny a přestavby borových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů (LP 2018/15)

Metodické postupy pro zmenšení nepříznivého působení vyšších koncentrací a depozic sloučenin dusíku na lesní ekosystém v Orlických horách (LP 2018/16)

Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilého (LP 2018/18)

Návrh systematického průzkumu lesních půd v České republice

Ochrana douglasky tisolisté proti kůrovcům (LP 2018/17)

Ochrana borovice před podkorním a dřevokazným hmyzem

Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (LP 2022/6)

Pěstební postupy ve smrkových a borových porostech ohrožených sněhem a větrem

Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sazenic smrku a borovice (LP 2018/19)

Pěstební doporučení pro výchovu smrkových porostů v oblastech jejich chřadnutí (LP 2018/10)

Potenciál využití borovice pokroucené v podmínkách České republiky (LP 2018/07)

Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní (LP 2018/04)

Použití hnojiv s obsahem zeolitu v lesních porostech (LP 2022/3)

Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví (LP 2018/02)

Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace (LP 2018/01)

Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření (LP 2019/01)

Soubor map - Potenciální ohrožení smrkových porostů abiotickými činiteli: sněhem (námrazou) a větrem pro oblastní úroveň (soubor map se specializovaným obsahem)

- mapa 1a - Potenciální riziko z překročení mezní sněhové zátěže na části území LHC BOO Ostravice,

- mapa 1b - Potenciální riziko z překročení mezní sněhové zátěže v přírodních lesních oblastech ČR,

- mapa 2a - Potenciální riziko poškození podle pravděpodobnosti překročení sněhové zátěže a podle štíhlostního kvocientu smrkových porostů na části území LHC BOO Ostravice,

- mapa 2b - Potenciální riziko z překročení mezní sněhové zátěže v kombinaci se štíhlostním kvocientem smrkových porostů na úrovni provozních souborů v přírodních lesních oblastech ČR,

- mapa 3 - Intenzita nahodilé těžby v důsledku působení sněhu a námrazy vyjádřená v rámci PLO s ohledem na naléhavost pěstebních doporučení pro smrkové porosty v Cílovém BK (SM, BO, DB a smíšeném) hospodářství středních poloh.

Soubor map - Potencionální ohrožení smrkových porostů působením větru pro lokální úroveň (soubor map se specializovaným obsahem)

- mapa O.1 - Podíl zásoby stabilních stromů dle štíhlostního kvocientu na území LHC BOO Ostravice,

- mapa O.2 - Podíl zásoby stabilních stromů dle rizika vývratu na území LHC BOO Ostravice,

- mapa O.3 - Podíl zásoby stabilních stromů dle rizika narušení kořenů na území LHC BOO Ostravice,

- mapa O.4 - Podíl zásoby stabilních, ohrožených a kriticky ohrožených stromů dle štíhlostního kvocientu na území LHC BOO Ostravice,

- mapa O.5 - Porovnání potenciálního ohrožení s výší evidovaných živelních nahodilých těžeb na území LHC BOO Ostravice,

- mapa V.1 - Podíl zásoby stabilních stromů dle štíhlostního kvocientu na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem,

- mapa V.2 - Podíl zásoby stabilních stromů dle rizika vývratu na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem,

- mapa V.3 - Podíl zásoby stabilních stromů dle rizika narušení kořenů na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem,

- mapa V.4 - Podíl zásoby stabilních, ohrožených a kriticky ohrožených stromů dle štíhlostního kvocientu na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem,

- mapa V.5 - Porovnání potenciálního ohrožení s výší evidovaných živelních nahodilých těžeb na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem.

Systém indikátorů rizik přírodních požárů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku přírodních požárů) včetně návodu na použití integrovaného předpovědního systému

Tvorba směsí s douglaskou (LP 2018/14)

Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (LP 2019/04)

Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení genetické diverzity smrku ztepilého (LP 2018/06)

Využití přípravných dřevin ve směsích a zásady pro první výchovné zásahy v těchto porostech (LP 2022/11)

Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm (LP 2018/08)

Zásoby prvků v nadložním organickém horizontu lesních půd a zásoby uhlíku v celém půdním profilu