Potravinářství

Detekce falšování kozího mléka kravským mlékem metodou 1H NMR

Detekce falšování kozího a ovčího mléka kravským mlékem metodou MALDI-TOF MS

Detekce potravinářsky nežádoucích bakterií v procesech zpracování syrovátky s využitím molekulárně biologické metody LAMP

Eliminace azidiolového vlivu konzervace vzorků mléka na výsledky referenčních a rutinních mlékařských analytických metod (2023)

Charakterizace genotypů ovsa s využitím elektroforézy aveninů v polyakrylamidovém gelu (A-PAGE)

Charakterizace selenem-obohacených mikroorganismů. (12/2022)

Metabolomika - Identifikace a kvantitativní stanovení metabolitů nandrolonu (glukuronidů norandrosteronu a noretiocholanolonu) metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením v moči prasat

Metodika posuzování rezistence bakterií vůči záhřevům na (sub)pasterační teploty

Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu

Metodika semiautomatického stanovení pylového profilu

Metodika testování účinnosti sanitačních roztoků proti biofilmům

Optimalizované postupy a metody zpracování semen vybraných minoritních olejnin na olej a zušlechtěné výrobky z výlisků (2022)

Postup nepřímého rutinního, rychlého odhadu hodnoty titrační kyselosti mléka (CM40_2023)

Stanovení čistých svalových bílkovin přímou metodou přes celkový kreatinin

Stanovení obsahu rybího masa ve výrobcích ze skladkovodních ryb (1/2023)

Transport vzorků pro mikrobiologické vyšetření – doporučení pro postup mikrobiologických analýz v syrovém mléce při porušení chladového režimu během transportu vzorků do laboratoře (2023)

Využití polymerázové řetězové reakce pro autentizaci makrely obecné (Scomber scombrus)