Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

stromy

Vláda schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Půda bude chráněna před plošnými zábory pro obchod a skladování.

Důležitým aspektem této novely je ošetření ochrany mimoprodukčních funkcí půdy, především schopnosti zadržovat vodu. Součástí zemědělské půdy se nově stanou skupiny dřevin, stromořadí a mokřady, aby byla možnost je v krajině snadnějším způsobem zakládat. Toto opatření přispěje k biodiverzitě a kvalitě krajinné struktury, ale i k ochraně proti erozi a regulaci vodního režimu.      

Novela přináší i novou definici agrovoltaické výroby elektřiny, která přináší rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích nebo ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu bude nyní projednávána ve Sněmovně a pravděpodobně nabude účinnosti v polovině roku 2024.

Související odkaz: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Tisková zpráva, 2023, https://www.mzp.cz/cz/news_20231011_V-pude-je-nase-bohatstvi-Komplexni-…