Zakládání a údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách

obloha, stromy, pole

Certifikovaná metodika zprostředkovává informace o nových poznatcích v problematice větrné eroze s důrazem na návrhy adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu.

Metodika předkládá návody k zakládání a údržbě adaptabilních větrolamů, k výběru vhodné druhové skladby v nepříznivých podmínkách a jejich optimálního prostorového a funkčního umístění v síti krajiny. Poskytuje  informace o metodách stanovení erozní ohroženosti území a provádění návrhů ochranných opatření pomocí nově vyvinutých softwarových nástrojů.

V metodice jsou představeny nové automatizované metody usnadňující  identifikaci ohrožených území a návrhy ochranných opatření. Pozornost je soustředěna na současné potřeby adaptace výsadeb a obnovy větrolamů na klimatickou změnu. Metodika nabízí praktické návody na výběr vhodných taxonů a postupy při jejich zakládání a údržbě na orné půdě.

Příklady návrhů, realizací a údržby větrolamů a dalších liniových prvků jsou užitečným materiálem pro obce a státní správu. Metodika najde své využití při rozhodování o efektivním využití finančních prostředků na potlačení nepříznivých důsledků větrné eroze pro životní prostředí a zdraví  populace.

Související odkaz: Metodika Zakládání a údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách


Zdroj: Jana Podhrázská a kol., 2021, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.