Akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví v roce 2024.

Akreditační řízení pro poradce  v oblasti lesnictví v roce 2024.

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví.


Průběh akreditačního řízení:
1. Příjem přihlášek – do 17. 5. 2024. 
Přihlášky zasílejte poštou na adresu: ÚZEI, Ing. Luboš Blažek, Samostatné oddělení Znalostní a inovační systémy, Mánesova 75, 120 00 Praha 2 nebo datovou schránkou: v4gdarq. Přihláška k akreditaci poradců - oblasti lesnictví – viz příloha. 

2. Informace o zařazení do akreditačního řízení bude žadatelům zaslána elektronickou poštou do 31. 5. 2024. 

3. Vstupní pohovor a test se uskuteční 18. 6. 2024 v budově Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 75, Praha 2.

Vstupní pohovor před komisí a písemné ověření odborných znalostí k následujícím tématům:
a.    odborné znalosti v oblasti akreditace - lesnictví,
b.    vedení prvotní evidence v lesním podniku,
c.    orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k podnikání v lesnictví,
d.    posouzení znalosti podmínek Kontrol podmíněnosti,
e.    popis omezujících podmínek hospodaření,
f.    práce s databázemi a informačními systémy v oblasti lesnictví, 
g.    analýza stavu lesního majetku z pohledu ochrany lesa s důrazem na dopady klimatické změny a kůrovcové kalamity a vztahu vlastníka lesa s uživatelem honitby, 
h.    analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů s důrazem na pěstování lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení, 
i.    analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti, 
j.    implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR (okruhy: NATURA 2000, Ochrana vod, Ochrana půdy, Reprodukční materiál, Nařízení EU č. 995/2010, o dřevě, Právní formy podnikatelských subjektů), 
k.    diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků včetně navazujícího dřevozpracujícího odvětví, 
l.    rostlinolékařství a bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
m.    kontrolní mechanismy pro vlastníka lesa při obhospodařování jeho majetku.

4. Akreditační projekt - součástí akreditačního řízení je povinnost vypracovat akreditační projekt dle rozsahu stanoveném metodikou (viz příloha), na schválené téma, vztahující se ke zvolené oblasti akreditace „lesnictví“. Okruhy témat jsou uvedeny výše v bodě 3. písmeno g. až m., respektive v příloze č.3 Pravidel Ministerstva zemědělství č.j. MZE-51731/2021-16221 pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2021-2026. Odkaz: https://eagri.cz/public/portal/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-…
Téma a název projektu je nutné před podáním přihlášky k akreditaci konzultovat s Ing. Zdeňkem Souškem (telefon 722 604 005 nebo Sousek.Zdenek@uhul.cz). Správce Registru žadatelům o akreditaci potvrdí téma i název mailem po obdržení přihlášky. 
Žadatel doručí vypracovaný projekt v elektronické formě do 30. 8. 2024 Správci Registru, který zajistí jeho posouzení dvěma oponenty. 

5. Obhajoba akreditačního projektu se uskuteční před akreditační komisí v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze v říjnu 2024 (termín bude upřesněn). Po úspěšném absolvování akreditačního řízení bude poradce a  akreditovaná oblast zapsána do Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství,  poradce obdrží certifikát s uvedením oblasti akreditace lesnictví. 

Výtah ze Směrnice:
Článek 4 
Kvalifikační požadavky na vstup do akreditačního řízení Oblast lesnictví 
(5) Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním programu lesnického směru nebo ukončené vyšší odborné vzdělání lesnického směru a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe v lesnictví. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání, nebo 
(6) Střední odborné lesnické vzdělání s maturitní zkouškou a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe v lesnictví. Uznaná bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání, 
(8) Délku praxe podle odstavců 5 až 6 tohoto článku potvrzuje zaměstnavatel žadatele. Osoba samostatně výdělečně činná dokládá praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti lesnictví. 
K přihlášce je nutno doložit doklad o úhradě akreditačního poplatku.

Přílohy:
1)    Přihláška k akreditaci
2)    Metodika akreditačního projektu

Informace o akreditaci poradců:

Ing. Luboš Blažek  
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Samostatné oddělení Znalostní a inovační systémy 
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
GSM: +420 731 47 17 16
blazek.lubos@uzei.cz
https://agrobrana.cz/ - Registr poradců